close
1. Organic Farming in Austria, Βιολογική γεωργία στην Αυστρία
Format: application/pdf
Subjects: animal husbandry, κτηνοτροφία, labelling, σήμανση, additives, πρόσθετα, climate change, κλιματική αλλαγή, organic farming association, ένωση βιολογικής γεωργίας
Cover image of Organic Farming in Austria — Βιολογική γεωργία στην Αυστρία
2. Organic Milk Myths, Μύθοι για το βιολογικό γάλα, Mituri privind laptele ecologic, Mahepiima müüdid, Myter om økologisk melk, A misztikus ökotej, Mitos de la Leche Ecológica, Мифы об органическом молоке, Mythen über Bio-Milch
Author: J. C. Redmond
Format: text/html
Subjects: organic milk, βιολογικό γάλα, lapte ecologic, mahepiim, økologisk melk, органическое молоко, ökotej, leche ecológica, Bio-Milch, organic dairy, βιολογικά γαλακτοκομικά, økologiske meieriprodukter, mahe piimakarjakasvatus, ökológiai tejgazdaság, lácteos ecológicos, органическое молочное животноводство, Bio-Milchwirtschaft, milk production, tejtermelés, melkeproduksjon, παραγωγή γάλακτος, productia de lapte, piimatootmine, молочные продукты, producción de leche, Milchproduktion, milk issues, θέματα γάλακτος, probleme privind laptele, piima küsimus, melkespørsmål, tejhibák, cuestiones sobre la leche, проблемы молока, Fragen der MIlch
Date: 2009-12-09T00:00:00.00Z
Cover image of Organic Milk Myths — Μύθοι για το βιολογικό γάλα — Mituri privind laptele ecologic — Mahepiima müüdid — Myter om økologisk melk — A misztikus ökotej — Mitos de la Leche Ecológica — Мифы об органическом молоке — Mythen über Bio-Milch
3. Study: The potential for renewable gas in UK
Format: application/pdf
Subjects: biogas, manure, sewage, agricultural waste, wood waste, food waste, biodegradable waste, Miscanthus, renewable gas
Cover image of Study: The potential for renewable gas in UK
4. Indigenous Fruit Trees in Southern Africa, Naturlig hjemmehørende frukttrær i det sørlige Afrika, Ενδογενή οπωροφόρα δένδρα στη Νότια Αφρική, Lõuna-Aafrika pärismaised viljapuud, Местные плодовые деревья Южной Африки, Dél Afrika őshonos gyümölcsfái, Pomii fructiferi indigeni din sudul Africii
Author: Michel Laverdiere
Format: text/html
Subjects: food security, élelmiszerbiztonság, продовольственная безопасность, securitate alimentara, matsikkerhet, toiduga kindlustatus, επισιτιστική ασφάλεια, Africa, Αφρική, Afrika, Aafrika, Африка, biodiversity, βιοποικιλότητα, bioloogiline mitmekesisus, biologisk mangfold, биоразнообразие, biológiai sokféleség, ecological footprint, amprenta ecologica, οικολογικό αποτύπωμα, ökológiai lábnyom, ökoloogiline jalajälg, økologisk fotavtrykk, экологический след, vegetation, vegetatie, vegetatsioon, vegetasjon, βλάστηση, растительность, vegetáció, plant ecology, planteøkologi, οικολογία φυτών, ecologia plantelor, taimeökoloogia, экология растений, növényökológia, fruit trees, frukttrær, οπωροφόρα δένδρα, pomi fructiferi, viljapuud, фруктовые деревья, gyümölcsfák, Naturlig hjemmehørende frukttrær, indigenous fruit trees, ενδογενή οπωροφόρα δένδρα, pomi fructiferi indigeni, pärismaised viljapuud, местные фруктовые деревья, őshonos gyümölcsfajok
Cover image of Indigenous Fruit Trees in Southern Africa — Naturlig hjemmehørende frukttrær i det sørlige Afrika — Ενδογενή οπωροφόρα δένδρα στη Νότια Αφρική — Lõuna-Aafrika pärismaised viljapuud — Местные плодовые деревья Южной Африки — Dél Afrika őshonos gyümölcsfái — Pomii fructiferi indigeni din sudul Africii
5. Agreement on agriculture, Multilateral trade negotiations on agriculture - A resource manual II: Agreement on agriculture
Format: text/html
Subjects: food security, trade, fish, agriculture, negotiations, environment, agricultural products, export subsidies, product exports, fishery products, tarrifs
Date: 1999-12-31T23:00:00.00Z
Cover image of Agreement  on agriculture — Multilateral trade negotiations on agriculture - A resource manual II: Agreement on agriculture
6. Food aid and livelihoods: Challenges and opportunities in complex emergencies, Matbistand og levebrød: Utfordringer og muligheter i komplekse kriser, Επισιτιστική βοήθεια και μέσα διαβίωσης: Προκλήσεις και ευκαιρίες σε πολύπλοκες καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, Toiduabi ja elatusvahendid: väljakutsed ja võimalused keerukates kriisiolukordades, Продовольственная помощь и средства к существованию: проблемы и возможности в сложных чрезвычайных ситуациях, Élelmiszersegély és megélhetés: KIhívások és lehetőségek összetett vészhelyzetekben, Ajutorul alimentar si mijloacele de subzistenta: Provocari si oportunitati in situatii complexe de urgenta
Author: Valerie Guarnier
Format: application/pdf
Subjects: food security, élelmiszerbiztonság, продовольственная безопасность, securitate alimentara, matsikkerhet, toiduga kindlustatus, επισιτιστική ασφάλεια, livelihoods, megélhetés, mijloace de trai, elatusvahendid, levebrød, βιοπορισμός, средства к существованию, food aid, matbistand, επισιτιστική βοήθεια, ajutor alimentar, toiduabi, продовольственной помощь, élelmiszersegély, World Food Programme, Verdens Matvareprogram, Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα, Programul Mondial de Alimentatie, Maailma Toiduabi Programm, Всемирная продовольственная программа, Világélelmezési Program, complex emergencies, komplekse kriser, σύνθετες επείγουσες καταστάσεις, situatii de urgenta complexe, keerukad hädaolukorrad, сложные чрезвычайные ситуации, összetett vészhelyzetek
Cover image of Food aid and livelihoods: Challenges and opportunities in complex emergencies — Matbistand og levebrød: Utfordringer og muligheter i komplekse kriser — Επισιτιστική βοήθεια και μέσα διαβίωσης: Προκλήσεις και ευκαιρίες σε πολύπλοκες καταστάσεις έκτακτης ανάγκης — Toiduabi ja elatusvahendid: väljakutsed ja võimalused keerukates kriisiolukordades — Продовольственная помощь и средства к существованию: проблемы и возможности в сложных чрезвычайных ситуациях — Élelmiszersegély és megélhetés: KIhívások és lehetőségek összetett vészhelyzetekben — Ajutorul alimentar si mijloacele de subzistenta: Provocari si oportunitati in situatii complexe de urgenta
7. Facts and Figures 2009, Γεγονότα και αριθμοί του 2009, Fakta og statistikk 2009, Date si Figuri 2009, Tényke és számok 2009, Faktid ja statistika 2009, Факты и статистика 2009
Format: application/pdf
Subjects: Waste, απόβλητα, Avfall, Deseuri, hulladék, jäätmed, отходы, Agricultural production, αγροτική παραγωγή, Landbruksproduksjon, Productia agricola, Mezőgazdasági termelés, põllumajanduslik tootmine, сельскохозяйственное производство, Greenhouse gases, αέρια θερμοκηπίου, Drivhusgasser, Gaze cu efect de sera, üvegház-hatású gázok, kasvuhoonegaasid, парниковые газы, Torrend and avalanche control, έλεγχος χιονοστιβάδων, Beskyttelse mot styrtregn og ras, Controlul torentilor si a avalanselor, omlás és lavina szabályozás, Varingute ja laviinide kaitse, Защита от обрушений и лавин, Energy consumption, ενεργειακή κατανάλωση, Energiforbruk, Consumul de energie, energiafogyasztás, energia tarbimine, энергопотребление
Cover image of Facts and Figures 2009 — Γεγονότα και αριθμοί του 2009 — Fakta og statistikk 2009 — Date si Figuri 2009 — Tényke és számok 2009 — Faktid ja statistika 2009 — Факты и статистика 2009
8. Livelihoods Assessment and Analysis, Livelihoods Status Assessment and Analysis, A életbiztonsági feltételek értékelése és analízise, Elatusallikate olukorra hindamine ja analüüs, Levekårsanalyse og statusvurdering, Εκτίμηση Κατάστασης Βιοπορισμού και Ανάλυση, Оценка состояния и анализ средств к существованию, Evaluarea si analizarea Starii Mijloacelor de Trai
Subjects: toit, alimente, mat, élelmiszer, securitate alimentara, matsikkerhet, élelmiszer-biztonság, toiduga kindlustatus, disponibilitate alimentara, toidu saadavus, probleme alimentare, élelmiszer-ellátottság, megélhetés, élelmiszer kérdés, életfenntartási keretprogram, mijloace de trai, toidu küsimus, elatusallikad, elatusvahendite raamistik, levekår, mattilgjengelighet, matspørsmål, levekårsrammeverk, food security, продовольственная безопасность, επισιτιστική ασφάλεια, food availability, διαθεσιμότητα τροφής, доступность продовольствия, food, питание, τροφή, Livelihood, διαβίωση, средства к существованию, food issues, θέματα διατροφής, вопросы питания, livelihoods framework, πλαίσιο διαβίωσης, в рамках средств к существованию
Date: 2006-12-31T23:00:00.00Z
Cover image of Livelihoods Assessment and Analysis — Livelihoods Status Assessment and Analysis — A életbiztonsági feltételek értékelése és analízise — Elatusallikate olukorra hindamine ja analüüs — Levekårsanalyse og statusvurdering — Εκτίμηση Κατάστασης Βιοπορισμού και Ανάλυση — Оценка состояния и анализ средств к существованию — Evaluarea si analizarea Starii Mijloacelor de Trai
9. Agreement on agriculture, Multilateral trade negotiations on agriculture - A resource manual II: Agreement on agriculture
Format: text/html
Subjects: food security, trade, fish, agriculture, negotiations, environment, agricultural products, export subsidies, product exports, fishery products, tarrifs
Date: 1999-12-31T23:00:00.00Z
Cover image of Agreement  on agriculture — Multilateral trade negotiations on agriculture - A resource manual II: Agreement on agriculture
10. Food aid and livelihoods: Challenges and opportunities in complex emergencies, Matbistand og levebrød: Utfordringer og muligheter i komplekse kriser, Επισιτιστική βοήθεια και μέσα διαβίωσης: Προκλήσεις και ευκαιρίες σε πολύπλοκες καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, Toiduabi ja elatusvahendid: väljakutsed ja võimalused keerukates kriisiolukordades, Продовольственная помощь и средства к существованию: проблемы и возможности в сложных чрезвычайных ситуациях, Élelmiszersegély és megélhetés: KIhívások és lehetőségek összetett vészhelyzetekben, Ajutorul alimentar si mijloacele de subzistenta: Provocari si oportunitati in situatii complexe de urgenta
Author: Valerie Guarnier
Format: application/pdf
Subjects: food security, élelmiszerbiztonság, продовольственная безопасность, securitate alimentara, matsikkerhet, toiduga kindlustatus, επισιτιστική ασφάλεια, livelihoods, megélhetés, mijloace de trai, elatusvahendid, levebrød, βιοπορισμός, средства к существованию, food aid, matbistand, επισιτιστική βοήθεια, ajutor alimentar, toiduabi, продовольственной помощь, élelmiszersegély, World Food Programme, Verdens Matvareprogram, Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα, Programul Mondial de Alimentatie, Maailma Toiduabi Programm, Всемирная продовольственная программа, Világélelmezési Program, complex emergencies, komplekse kriser, σύνθετες επείγουσες καταστάσεις, situatii de urgenta complexe, keerukad hädaolukorrad, сложные чрезвычайные ситуации, összetett vészhelyzetek
Cover image of Food aid and livelihoods: Challenges and opportunities in complex emergencies — Matbistand og levebrød: Utfordringer og muligheter i komplekse kriser — Επισιτιστική βοήθεια και μέσα διαβίωσης: Προκλήσεις και ευκαιρίες σε πολύπλοκες καταστάσεις έκτακτης ανάγκης — Toiduabi ja elatusvahendid: väljakutsed ja võimalused keerukates kriisiolukordades — Продовольственная помощь и средства к существованию: проблемы и возможности в сложных чрезвычайных ситуациях — Élelmiszersegély és megélhetés: KIhívások és lehetőségek összetett vészhelyzetekben — Ajutorul alimentar si mijloacele de subzistenta: Provocari si oportunitati in situatii complexe de urgenta
11. Biorationals : ecological pest management database, Ökológiai növényvédelmi adatbázis, Biorationals : Βάση δεοδμένων οικολογικής καταπολέμησης παρασίτων, Biorationals: Database for økologisk skadedyrbekjempelse, Biorationale: Baza de date privind managementul daunatorilor in sistem ecologic, Biorationale: База данных по борьбе с вредителями органическими методами, Biorationals: Datenbank der Ökologische Schädlingsbekämpfung, Biorationals: base de datos sobre gestión ecológica de plagas
Format: text/html
Subjects: περιβαλλοντικές επιπτώσεις, miljøpåvirkning, влияние на окружающую среду, impactul asupra mediului, producción agraria ecológica, managementul bolilor, skadedyrbekjempelse, αντιμετώπιση παρασίτων, борьба с заболеваниями, bases de datos, miljøvern, охрана окружающей среды, protectia mediului, περιβαλλοντική προστασία, pesticidas, baza de date, база данных, βάσεις δεδομένων, database, gestión de plagas, agricultura ecologica, økologisk landbruk, ökológiai gazdálkodás, βιολογική γεωργία, органическое сельское хозяйство, impacto ambiental, környezetvédelem, protección ambiental, παρασιτοκτόνα, pesticide, пестициды, plantevernmiddel, peszticid, Umweltschutz, Biologische Landwirtschaft, Pestizide, Umwelteinfluss, Datenbank, organic farming, databases, pesticides, pest management, environmental impact, environmental protection
Cover image of Biorationals : ecological pest management database — Ökológiai növényvédelmi adatbázis — Biorationals : Βάση δεοδμένων οικολογικής καταπολέμησης παρασίτων — Biorationals: Database for økologisk skadedyrbekjempelse — Biorationale: Baza de date privind managementul daunatorilor in sistem ecologic — Biorationale: База данных по борьбе с вредителями органическими методами — Biorationals: Datenbank der Ökologische Schädlingsbekämpfung — Biorationals: base de datos sobre gestión ecológica de plagas
12. Facts and Figures 2009, Γεγονότα και αριθμοί του 2009, Fakta og statistikk 2009, Date si Figuri 2009, Tényke és számok 2009, Faktid ja statistika 2009, Факты и статистика 2009
Format: application/pdf
Subjects: Waste, απόβλητα, Avfall, Deseuri, hulladék, jäätmed, отходы, Agricultural production, αγροτική παραγωγή, Landbruksproduksjon, Productia agricola, Mezőgazdasági termelés, põllumajanduslik tootmine, сельскохозяйственное производство, Greenhouse gases, αέρια θερμοκηπίου, Drivhusgasser, Gaze cu efect de sera, üvegház-hatású gázok, kasvuhoonegaasid, парниковые газы, Torrend and avalanche control, έλεγχος χιονοστιβάδων, Beskyttelse mot styrtregn og ras, Controlul torentilor si a avalanselor, omlás és lavina szabályozás, Varingute ja laviinide kaitse, Защита от обрушений и лавин, Energy consumption, ενεργειακή κατανάλωση, Energiforbruk, Consumul de energie, energiafogyasztás, energia tarbimine, энергопотребление
Cover image of Facts and Figures 2009 — Γεγονότα και αριθμοί του 2009 — Fakta og statistikk 2009 — Date si Figuri 2009 — Tényke és számok 2009 — Faktid ja statistika 2009 — Факты и статистика 2009
13. Zum Einsatz einer intraruminalen pH-Datenmesseinheit mit kabelloser Datenübertragung bei Rindern unter verschiedenen Fütterungsbedingungen Bautagung Raumberg-Gumpenstein 2009, Measuring rumen pH and temperature by an indwelling and wireless data transmitting unit and application under different feeding conditions
Format: application/pdf
Subjects: feeding, Pansenazidose, Pansenübersäuerung, Pansen pH-Wer, Rinderfütterung, Pansenfistel, rumen acidosis, rumen pH
Cover image of Zum Einsatz einer intraruminalen pH-Datenmesseinheit mit kabelloser Datenübertragung bei Rindern unter verschiedenen Fütterungsbedingungen Bautagung Raumberg-Gumpenstein 2009 — Measuring rumen pH and temperature by an indwelling and wireless data transmitting unit and application under different feeding conditions
14. Biorationals : ecological pest management database, Ökológiai növényvédelmi adatbázis, Biorationals : Βάση δεοδμένων οικολογικής καταπολέμησης παρασίτων, Biorationals: Database for økologisk skadedyrbekjempelse, Biorationale: Baza de date privind managementul daunatorilor in sistem ecologic, Biorationale: База данных по борьбе с вредителями органическими методами, Biorationals: Datenbank der Ökologische Schädlingsbekämpfung, Biorationals: base de datos sobre gestión ecológica de plagas
Format: text/html
Subjects: περιβαλλοντικές επιπτώσεις, miljøpåvirkning, влияние на окружающую среду, impactul asupra mediului, producción agraria ecológica, managementul bolilor, skadedyrbekjempelse, αντιμετώπιση παρασίτων, борьба с заболеваниями, bases de datos, miljøvern, охрана окружающей среды, protectia mediului, περιβαλλοντική προστασία, pesticidas, baza de date, база данных, βάσεις δεδομένων, database, gestión de plagas, agricultura ecologica, økologisk landbruk, ökológiai gazdálkodás, βιολογική γεωργία, органическое сельское хозяйство, impacto ambiental, környezetvédelem, protección ambiental, παρασιτοκτόνα, pesticide, пестициды, plantevernmiddel, peszticid, Umweltschutz, Biologische Landwirtschaft, Pestizide, Umwelteinfluss, Datenbank, organic farming, databases, pesticides, pest management, environmental impact, environmental protection
Cover image of Biorationals : ecological pest management database — Ökológiai növényvédelmi adatbázis — Biorationals : Βάση δεοδμένων οικολογικής καταπολέμησης παρασίτων — Biorationals: Database for økologisk skadedyrbekjempelse — Biorationale: Baza de date privind managementul daunatorilor in sistem ecologic — Biorationale: База данных по борьбе с вредителями органическими методами — Biorationals: Datenbank der Ökologische Schädlingsbekämpfung — Biorationals: base de datos sobre gestión ecológica de plagas
15. Livelihoods Assessment and Analysis, Livelihoods Status Assessment and Analysis, A életbiztonsági feltételek értékelése és analízise, Elatusallikate olukorra hindamine ja analüüs, Levekårsanalyse og statusvurdering, Εκτίμηση Κατάστασης Βιοπορισμού και Ανάλυση, Оценка состояния и анализ средств к существованию, Evaluarea si analizarea Starii Mijloacelor de Trai
Subjects: toit, alimente, mat, élelmiszer, securitate alimentara, matsikkerhet, élelmiszer-biztonság, toiduga kindlustatus, disponibilitate alimentara, toidu saadavus, probleme alimentare, élelmiszer-ellátottság, megélhetés, élelmiszer kérdés, életfenntartási keretprogram, mijloace de trai, toidu küsimus, elatusallikad, elatusvahendite raamistik, levekår, mattilgjengelighet, matspørsmål, levekårsrammeverk, food security, продовольственная безопасность, επισιτιστική ασφάλεια, food availability, διαθεσιμότητα τροφής, доступность продовольствия, food, питание, τροφή, Livelihood, διαβίωση, средства к существованию, food issues, θέματα διατροφής, вопросы питания, livelihoods framework, πλαίσιο διαβίωσης, в рамках средств к существованию
Date: 2006-12-31T23:00:00.00Z
Cover image of Livelihoods Assessment and Analysis — Livelihoods Status Assessment and Analysis — A életbiztonsági feltételek értékelése és analízise — Elatusallikate olukorra hindamine ja analüüs — Levekårsanalyse og statusvurdering — Εκτίμηση Κατάστασης Βιοπορισμού και Ανάλυση — Оценка состояния и анализ средств к существованию — Evaluarea si analizarea Starii Mijloacelor de Trai
16. Jewstat, Jewstat, Jewstat, Jewstat, Jewstat, Jewstat, Jewstat
Subjects: History, Holocaust, Jewish, Immigration, israel, russia, Geschichte, Jüdisch, Israel, Rußland, Histoire, Holocauste, Juif, l'Israel, la Russie, Rússia, Storia, Ebreo, Immigrazione, l'Israele, la Russia, Ιστορία, Ολοκαύτωμα, Εβραϊκός, Μετανάστευση, Ισραήλ, Ρωσία, Historia, Judío, Inmigración, Rusia
Date: 2009-02-20
Cover image of Jewstat