close
1. แผนธุรกิจบริษัทบริหารการลงทุนคอนโดมิเนียมส่วนบุคคลด้านแผนการตลาด (HD890.55.ฮ63 ภ629 2553)
Author: ภิญโญ โกมลโรจนาภรณ์
Subjects: การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ -- ไทย, การวางแผนธุรกิจ -- ไทย
Date: 2555-02-15T08:40:53Z, 2553
Cover image of แผนธุรกิจบริษัทบริหารการลงทุนคอนโดมิเนียมส่วนบุคคลด้านแผนการตลาด (HD890.55.ฮ63 ภ629 2553)
2. แผนธุรกิจสำหรับ Space solution (HF5489.ท93 ด473 2551)
Author: ดรุณรัตน์ กวินอนันต์, สุขชัย เกียรติอุทัยวงศ์, สุริยพงศ์ ทับทิมแท้
Subjects: ธุรกิจบริการที่เก็บและขนย้ายสิ่งของ -- ไทย, การวางแผนธุรกิจ -- ไทย
Date: 2555-08-16T03:30:14Z, 2551
Cover image of แผนธุรกิจสำหรับ Space solution (HF5489.ท93 ด473 2551)
3. แผนธุรกิจการผลิตและแปรรูปเห็ดโคนญี่ปุ่น (ยานางิ) โดยมีส่วนร่วมกับชุมชน (HD9235.ห732ท9 ว645 2552)
Author: วีรศักดิ์ พิพัฒน์กุลชาติ, ณรงค์วุฒิ สิริมงคลสกุล, วิทยพล โพธิคุณ
Subjects: อุตสาหกรรมเห็ด -- ไทย, การวางแผนธุรกิจ -- ไทย
Date: 2555-08-16T06:24:38Z, 2552
Cover image of แผนธุรกิจการผลิตและแปรรูปเห็ดโคนญี่ปุ่น (ยานางิ) โดยมีส่วนร่วมกับชุมชน (HD9235.ห732ท9 ว645 2552)
4. แผนธุรกิจร้านให้บริการสถานที่สำหรับรอคอย (GV133.ท9 ก754 2555)
Author: เกศรา มีสุขอนันต์, ธนิกานดา ยาคล้าย, แพรไหม คงสมบูรณ์
Subjects: ศูนย์นันทนาการ -- ไทย, การวางแผนธุรกิจ -- ไทย
Date: 2555-09-26T03:36:33Z, 2555
Cover image of แผนธุรกิจร้านให้บริการสถานที่สำหรับรอคอย (GV133.ท9 ก754 2555)
5. แผนธุรกิจรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า (HD9710.5.ท92 ก595 2555)
Author: กาญจนา เลิศทรัพย์อนันต์, กนกวรรณ ทัศนียะเวช, รสธร ศุภชาต
Subjects: อุตสาหกรรมจักรยานยนต์ -- ไทย, จักรยานยนต์ไฟฟ้า -- ไทย, การวางแผนธุรกิจ -- ไทย
Date: 2555-11-23T02:49:17Z, 2555
Cover image of แผนธุรกิจรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า (HD9710.5.ท92 ก595 2555)
6. แผนธุรกิจสถานรับเลี้ยงเด็กในเขตบางนา "Smile Kids Nursery" (HQ778.7.ท92ส4 ก745 2555)
Author: กุลศิริ ว่องเวโรจน์, ปภาน รัตนวรรณวิมล, ชลธิชา สมัครการ
Subjects: สถานดูแลเด็ก -- ไทย -- สมุทรปราการ, การวางแผนธุรกิจ -- ไทย
Date: 2555-11-23T03:18:11Z, 2555
Cover image of แผนธุรกิจสถานรับเลี้ยงเด็กในเขตบางนา
7. แผนธุรกิจการผลิตและจำหน่ายฉนวนกันความร้อนจากใยกล้วย (TH1715 .ก85 2555)
Author: แก้ว ฐานะพัฒนะ, สรญา กิตติโสภณพงศ์, น้ำทอง พงษ์พันธุ์
Subjects: ฉนวนความร้อน, เส้นใยพืชที่ใช้เป็นวัสดุก่อสร้าง, กล้วย, การวางแผนธุรกิจ -- ไทย
Date: 2555-11-23T03:35:29Z, 2555
Cover image of แผนธุรกิจการผลิตและจำหน่ายฉนวนกันความร้อนจากใยกล้วย (TH1715 .ก85 2555)
8. แผนธุรกิจศูนย์บริการล้างรถยนต์ "วอช มี" (HD9999.ล623ท9 ข947 2554)
Author: ไข่มุก คุณะวุฒิวัฒน์, ทรรศนะ เอี่ยมอำพันธ์, ภัทรา โภคาวัฒนา
Subjects: อุตสาหกรรมการล้างรถ -- ไทย, การวางแผนธุรกิจ -- ไทย
Date: 2555-11-23T07:00:29Z, 2554
Cover image of แผนธุรกิจศูนย์บริการล้างรถยนต์
9. แผนธุรกิจบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มจากเยื่อธรรมชาติ (HD9999.บ43 ค273 2554)
Author: คเชนทร์ คุณธาราภรณ์, สิรัณยา ตั้งศรีอนุกุล
Subjects: อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ -- ไทย, ชานอ้อย, การวางแผนธุรกิจ -- ไทย
Date: 2555-11-23T07:07:31Z, 2554
Cover image of แผนธุรกิจบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มจากเยื่อธรรมชาติ (HD9999.บ43 ค273 2554)
10. แผนธุรกิจคลินิกกายภาพบำบัด (WB760.JT3 จ736 2555)
Author: จุฑามาศ สะตะ, ศิวดี สุขเสวต, คณาธิป ไชยธนศิลป์
Subjects: สถานที่พักผ่อนเพื่อรักษาสุขภาพ -- ไทย, การวางแผนธุรกิจ -- ไทย
Date: 2555-11-23T07:19:09Z, 2555
Cover image of แผนธุรกิจคลินิกกายภาพบำบัด (WB760.JT3 จ736 2555)