close
1. แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน : หน่วยที่1-15, ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
Author: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์
Format: (16), 384 หน้า ; 29 ซม., application/pdf
Subjects: ภาษาอังกฤษ- -ตำราสำหรับชนต่างชาติ- -แบบฝึกหัด, ภาษาอังกฤษ- -การศึกษาและการสอน- -แบบฝึกหัด
Date: 2014-08-25T10:36:48Z, 1982
Cover image of แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน : หน่วยที่1-15 — ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
2. แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชา มนุษย์กับอารยธรรม : หน่วยที่ 1-15, มนุษย์กับอารยธรรม
Author: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์
Format: 428 หน้า ; 29 ซม., application/pdf
Subjects: อารยธรรม--แบบฝึกหัด, มานุษยวิทยา--แบบฝึกหัด, ประวัติศาสตร์
Date: 2014-08-25T10:36:58Z, 200904271308.0, 1981
Cover image of แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชา มนุษย์กับอารยธรรม : หน่วยที่ 1-15 — มนุษย์กับอารยธรรม
3. แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชา มนุษย์กับสังคม : หน่วยที่ 1-15, มนุษย์กับสังคม
Author: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์
Format: (9), 456 หน้า ; 29 ซม., application/pdf
Subjects: มนุษย์--อิทธิพลของสิ่งแวดล้อม--แบบฝึกหัด, การเปลี่ยนแปลงทางสังคม--แบบฝึกหัด, สื่อมวลชน--แบบฝึกหัด, ประชากร--แบบฝึกหัด
Date: 2014-08-25T10:37:10Z, 200904271440.0, 1981
Cover image of แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชา มนุษย์กับสังคม : หน่วยที่ 1-15 — มนุษย์กับสังคม
4. แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชา วิทยาศาสตร์กับสังคม : หน่วยที่ 1-15, วิทยาศาสตร์กับสังคม
Author: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์
Format: 246 หน้า ; 29 ซม., application/pdf
Subjects: วิทยาศาสตร์กับมนุษย์ -- แบบฝึกหัด, วิทยาศาสตร์กับชีวิตประจำวัน -- แบบฝึกหัด, วิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยี -- แบบฝึกหัด
Date: 2014-08-25T10:37:26Z, 20101021210800.0, 1981
Cover image of แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชา วิทยาศาสตร์กับสังคม : หน่วยที่  1-15 — วิทยาศาสตร์กับสังคม
5. แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชา ไทยศึกษา : อารยธรรม : หน่วยที่ 1-15, ไทยศึกษา
Author: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์
Format: (7), 250 หน้า ; 29 ซม., application/pdf
Subjects: วัฒนธรรมไทย -- แบบฝึกหัด, วรรณคดีไทย -- แบบฝึกหัด, ศิลปกรรมไทย -- แบบฝึกหัด
Date: 2014-08-25T10:37:36Z, 20101020140700.0, 1980
Cover image of แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชา ไทยศึกษา : อารยธรรม : หน่วยที่  1-15 — ไทยศึกษา
6. แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชา การใช้ภาษาไทย : เล่ม 1 หน่วยที่ 1-8, การใช้ภาษาไทย
Author: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์
Format: (6) ,222 หน้า ; 29 ซม., application/pdf
Subjects: ภาษาไทย -- การใช้ภาษา -- แบบฝึกหัด, การพูด -- แบบฝึกหัด, การอ่าน -- แบบฝึกหัด
Date: 2014-08-25T10:37:37Z, 20101022113600.0, 1983
Cover image of แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชา การใช้ภาษาไทย : เล่ม 1 หน่วยที่ 1-8 — การใช้ภาษาไทย
7. แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชา การใช้ภาษาไทย : เล่ม 2 หน่วยที่ 9-15, การใช้ภาษาไทย
Author: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์
Format: (6), 170 หน้า ; 29 ซม., application/pdf
Subjects: ภาษาไทย -- การใช้ภาษา -- แบบฝึกหัด, การพูด -- แบบฝึกหัด, การอ่าน -- แบบฝึกหัด
Date: 2014-08-25T10:37:37Z, 20101022113600.0, 1983
Cover image of แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชา การใช้ภาษาไทย : เล่ม 2 หน่วยที่ 9-15 — การใช้ภาษาไทย
8. แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชา การอ่านภาษาไทย : หน่วยที่ 1-15, การอ่านภาษาไทย
Author: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์
Format: 65 หน้า ; 29 ซม., application/pdf
Subjects: ภาษาไทย--การอ่าน--แบบฝึกหัด
Date: 2014-08-25T10:37:38Z, 200904270919.0, 1991
Cover image of แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชา การอ่านภาษาไทย : หน่วยที่ 1-15 — การอ่านภาษาไทย
9. แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชา ศิลปะการละเล่นและการแสดงพื้นบ้านของไทย : เล่มที่ 2 หน่วยที่ 9-15, ศิลปะการละเล่นและการแสดงพื้นบ้านของไทย
Author: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์
Format: (7), 266 หน้า ; 29 ซม., application/pdf
Subjects: ศิลปกรรมพื้นบ้าน—ไทย--แบบฝึกหัด, การละเล่น—ไทย--แบบฝึกหัด, ศิลปะการแสดง—ไทย--แบบฝึกหัด
Date: 2014-08-25T10:37:39Z, 20130403092800.0, 1989
Cover image of แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชา ศิลปะการละเล่นและการแสดงพื้นบ้านของไทย :  เล่มที่ 2 หน่วยที่ 9-15 — ศิลปะการละเล่นและการแสดงพื้นบ้านของไทย
10. แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชา คณิตศาสตร์สำหรับสังคมศาสตร์ : เล่มที่ 3 หน่วยที่ 11-15, คณิตศาสตร์สำหรับสังคมศาสตร์
Author: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์
Format: (5), 309 หน้า ; 29 ซม., application/pdf
Subjects: คณิตศาสตร์--แบบฝึกหัด
Date: 2014-08-25T10:37:39Z, 1995
Cover image of แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชา คณิตศาสตร์สำหรับสังคมศาสตร์ : เล่มที่ 3 หน่วยที่ 11-15 — คณิตศาสตร์สำหรับสังคมศาสตร์