close
1. ประมวลสาระชุดวิชา การวิจัยการบริหารการศึกษา : เล่มที่ 4 หน่วยที่ 10-12, การวิจัยการบริหารการศึกษา
Author: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
Format: (9), 362 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม., application/pdf
Subjects: การบริหารการศึกษา, การบริหารงานบุคคล, กิจกรรมของนักศึกษา
Date: 2014-08-25T10:37:57Z, 20120829075800.0, 1993
Cover image of ประมวลสาระชุดวิชา การวิจัยการบริหารการศึกษา : เล่มที่ 4 หน่วยที่ 10-12 — การวิจัยการบริหารการศึกษา
2. ประมวลสาระชุดวิชา การวิจัยการบริหารการศึกษา : เล่มที่ 5 หน่วยที่ 13-15, การวิจัยการบริหารการศึกษา
Author: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
Format: (8), 344 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม., application/pdf
Subjects: การบริหารการศึกษา, การบริหารงานบุคคล, กิจกรรมของนักศึกษา
Date: 2014-08-25T10:37:57Z, 20120829075800.0, 1993
Cover image of ประมวลสาระชุดวิชา การวิจัยการบริหารการศึกษา : เล่มที่ 5 หน่วยที่ 13-15 — การวิจัยการบริหารการศึกษา
3. ประมวลสาระชุดวิชา การวิจัยการบริหารการศึกษา : เล่มที่ 1 หน่วยที่ 1-4, การวิจัยการบริหารการศึกษา
Author: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
Format: (10), 380 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม., application/pdf
Subjects: การบริหารการศึกษา, การบริหารงานบุคคล, กิจกรรมของนักศึกษา
Date: 2014-08-25T10:37:58Z, 20120829075800.0, 1993
Cover image of ประมวลสาระชุดวิชา การวิจัยการบริหารการศึกษา : เล่มที่ 1 หน่วยที่ 1-4 — การวิจัยการบริหารการศึกษา
4. ประมวลสาระชุดวิชา การวิจัยการบริหารการศึกษา : เล่มที่ 2 หน่วยที่ 5-7, การวิจัยการบริหารการศึกษา
Author: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์
Format: (9), 252 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม., application/pdf
Subjects: การบริหารการศึกษา, การบริหารงานบุคคล, กิจกรรมของนักศึกษา
Date: 2014-08-25T10:37:58Z, 20120829075800.0, 1993
Cover image of ประมวลสาระชุดวิชา การวิจัยการบริหารการศึกษา : เล่มที่ 2 หน่วยที่ 5-7 — การวิจัยการบริหารการศึกษา
5. ประมวลสาระชุดวิชา การวิจัยการบริหารการศึกษา : เล่มที่ 3 หน่วยที่ 8-9, การวิจัยการบริหารการศึกษา
Author: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
Format: (8), 340 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม., application/pdf
Subjects: การบริหารการศึกษา, การบริหารงานบุคคล, กิจกรรมของนักศึกษา
Date: 2014-08-25T10:37:59Z, 20120829075800.0, 1993
Cover image of ประมวลสาระชุดวิชา การวิจัยการบริหารการศึกษา : เล่มที่ 3 หน่วยที่ 8-9 — การวิจัยการบริหารการศึกษา
6. เอกสารการสอนชุดวิชา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร : เล่มที่ 2 หน่วยที่ 8-15, ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร
Author: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
Format: ก-ฉ, 433 หน้า : ภาพประกอบ ; 29 ซม., application/pdf
Subjects: การบริหารรัฐกิจ, การวางแผน, การบริหารงานบุคคล
Date: 2014-08-25T10:38:01Z, 20090608094500.0, 1989
Cover image of เอกสารการสอนชุดวิชา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร : เล่มที่ 2 หน่วยที่ 8-15 — ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร
7. เอกสารการสอนชุดวิชา องค์การและการจัดการ : เล่ม 2 หน่วยที่ 9-15, องค์การและการจัดการ
Author: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
Format: (8), 361 หน้า : ภาพประกอบ ; 29 ซม., application/pdf
Subjects: การบริหารงานบุคคล, การจูงใจ, การสื่อสารในองค์การ, การประเมินผลงาน, การสรรหาบุคลากร, การพัฒนาบุคลากร, การพัฒนาองค์การ, ภาวะผู้นำ
Date: 2014-08-25T10:38:01Z, 200904281416.0, 1981
Cover image of เอกสารการสอนชุดวิชา องค์การและการจัดการ : เล่ม 2 หน่วยที่ 9-15 — องค์การและการจัดการ
8. เอกสารการสอนชุดวิชา การบริหารงานบุคคล : เล่ม 1 หน่วยที่ 1-7, การบริหารงานบุคคล
Author: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
Format: (13), 293 หน้า : ภาพประกอบ ; 29 ซม., application/pdf
Subjects: การบริหารงานบุคคล, การสรรหาบุคลากร, การพัฒนาบุคลากร, การประเมินผลงาน
Date: 2014-08-25T10:38:08Z, 20090427092854.0, 1983
Cover image of เอกสารการสอนชุดวิชา การบริหารงานบุคคล : เล่ม 1 หน่วยที่ 1-7 — การบริหารงานบุคคล
9. เอกสารการสอนชุดวิชา การบริหารงานบุคคลภาครัฐ : เล่มที่ 1 หน่วยที่ 1-7, การบริหารงานบุคคลภาครัฐ
Author: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชารัฐศาสตร์
Format: (13), 542 หน้า : ภาพประกอบ ; 29 ซม., application/pdf
Subjects: การบริหารงานบุคคล, ระบบราชการ -- การบริหารงานบุคคล
Date: 2014-08-25T10:38:39Z, 20120829082200.0, 1987
Cover image of เอกสารการสอนชุดวิชา การบริหารงานบุคคลภาครัฐ : เล่มที่ 1 หน่วยที่ 1-7 — การบริหารงานบุคคลภาครัฐ
10. เอกสารการสอนชุดวิชา การบริหารงานบุคคลภาครัฐ : เล่มที่ 2 หน่วยที่ 8-15, การบริหารงานบุคคลภาครัฐ
Author: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชารัฐศาสตร์
Format: (13), (583-890)(308) หน้า : ภาพประกอบ ; 29 ซม., application/pdf
Subjects: การบริหารงานบุคคล, ระบบราชการ -- การบริหารงานบุคคล
Date: 2014-08-25T10:38:39Z, 20120829082200.0, 1987
Cover image of เอกสารการสอนชุดวิชา การบริหารงานบุคคลภาครัฐ : เล่มที่ 2 หน่วยที่ 8-15 — การบริหารงานบุคคลภาครัฐ