close
1. เอกสารการสอนชุดวิชา การบริหารงานบุคคล : เล่ม 2 หน่วยที่ 8-15, การบริหารงานบุคคล
Author: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
Format: (14), หน้า 297-674 [378 หน้า] : ภาพประกอบ ; 29 ซม., 2 เล่ม : ภาพประกอบ ; 29 ซม., application/pdf
Subjects: ธุรกิจของเอกชน--การบริหารงานบุคคล, ราชการพลเรือน--การบริหารงานบุคคล, รัฐวิสาหกิจ--การบริหารงานบุคคล, การจูงใจในการทำงาน
Date: 2014-08-25T10:38:08Z, 20090427094159.0, 1983
Cover image of เอกสารการสอนชุดวิชา การบริหารงานบุคคล : เล่ม 2 หน่วยที่ 8-15 — การบริหารงานบุคคล
2. เอกสารการสอนชุดวิชา วิทยาศาสตร์พื้นฐาน : เล่ม 1 หน่วยที่ 1-7, วิทยาศาสตร์พื้นฐาน
Author: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
Format: (15), 467 หน้า : ภาพประกอบ ; 29 ซม., 2 เล่ม : ภาพประกอบ ; 29 ซม., application/pdf
Subjects: วิทยาศาสตร์, อนินทรียเคมี, อินทรียเคมี
Date: 2014-08-25T10:38:23Z, 200906020830.0, 1983
Cover image of เอกสารการสอนชุดวิชา วิทยาศาสตร์พื้นฐาน : เล่ม 1 หน่วยที่ 1-7 — วิทยาศาสตร์พื้นฐาน
3. เอกสารการสอนชุดวิชา วิทยาศาสตร์พื้นฐาน : เล่ม 2 หน่วยที่ 8-15, วิทยาศาสตร์พื้นฐาน
Author: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
Format: 12, 463 หน้า (หน้า 469-932) : ภาพประกอบ ; 29 ซม., 2 เล่ม : ภาพประกอบ ; 29 ซม., application/pdf
Subjects: วิทยาศาสตร์, การสืบพันธุ์, ร่างกาย
Date: 2014-08-25T10:38:23Z, 200906020835.0, 1983
Cover image of เอกสารการสอนชุดวิชา วิทยาศาสตร์พื้นฐาน : เล่ม 2 หน่วยที่ 8-15 — วิทยาศาสตร์พื้นฐาน
4. เอกสารการสอนชุดวิชา วิทยาศาสตร์ชีวภาพ : เล่ม 1 หน่วยที่ 1-8, วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
Author: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
Format: (12), 572 หน้า : ภาพประกอบ ; 29 ซม., 2 เล่ม : ภาพประกอบ ; 29 ซม., application/pdf
Subjects: วิทยาศาสตร์ชีวภาพ, สรีรวิทยา
Date: 2014-08-25T10:38:23Z, 200906020900.0, 1983
Cover image of เอกสารการสอนชุดวิชา วิทยาศาสตร์ชีวภาพ : เล่ม 1 หน่วยที่ 1-8 — วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
5. เอกสารการสอนชุดวิชา วิทยาศาสตร์ชีวภาพ : เล่ม 2 หน่วยที่9-15, วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
Author: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
Format: 2 เล่ม : ภาพประกอบ ; 29 ซม., application/pdf
Subjects: วิทยาศาสตร์ชีวภาพ, สรีรวิทยา
Date: 2014-08-25T10:38:23Z, 200906021005.0, 1983
Cover image of เอกสารการสอนชุดวิชา วิทยาศาสตร์ชีวภาพ : เล่ม 2 หน่วยที่9-15 — วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
6. เอกสารการสอนชุดวิชา สถิติและการวิจัยสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ : เล่ม 2 หน่วยที่ 9-15, สถิติและการวิจัยสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
Author: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
Format: 2 เล่ม : ภาพประกอบ ; 29 ซม., application/pdf
Subjects: สถิติศาสตร์, วิจัย, วิทยาศาสตร์สุขภาพ
Date: 2014-08-25T10:38:24Z, 200906021030.0, 1984
Cover image of เอกสารการสอนชุดวิชา สถิติและการวิจัยสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ : เล่ม 2 หน่วยที่ 9-15 — สถิติและการวิจัยสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
7. เอกสารการสอนชุดวิชา กฎหมายสาธารณสุขและนิติเวชศาสตร์ : เล่ม 1 หน่วยที่ 1-8, กฎหมายสาธารณสุขและนิติเวชศาสตร์
Author: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
Format: (15), 579 หน้า : ภาพประกอบ ; 29 ซม., 2 เล่ม : ภาพประกอบ ; 29 ซม., application/pdf
Subjects: สาธารณสุข--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ, อาหาร--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ, ยาเสพติด--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ, สถานบริการสาธารณสุข--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
Date: 2014-08-25T10:38:25Z, 200904241040.0, 1984
Cover image of เอกสารการสอนชุดวิชา กฎหมายสาธารณสุขและนิติเวชศาสตร์ : เล่ม 1 หน่วยที่ 1-8 — กฎหมายสาธารณสุขและนิติเวชศาสตร์
8. เอกสารการสอนชุดวิชา กฎหมายสาธารณสุขและนิติเวชศาสตร์ : เล่ม 2 หน่วยที่ 9-15, กฎหมายสาธารณสุขและนิติเวชศาสตร์
Author: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
Format: (14), 340 หน้า : ภาพประกอบ ; 29 ซม., 2 เล่ม : ภาพประกอบ ; 29 ซม., application/pdf
Subjects: นิติเวชวิทยา, การตรวจศพ
Date: 2014-08-25T10:38:25Z, 200904241055.0, 1984
Cover image of เอกสารการสอนชุดวิชา กฎหมายสาธารณสุขและนิติเวชศาสตร์ : เล่ม 2 หน่วยที่ 9-15 — กฎหมายสาธารณสุขและนิติเวชศาสตร์
9. เอกสารการสอนชุดวิชา วิทยาการระบาดและการควบคุมโรค : เล่ม 1 หน่วยที่ 1-7, วิทยาการระบาดและการควบคุม
Author: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
Format: (11), 359 หน้า : ภาพประกอบ ; 29 ซม., 2 เล่ม : ภาพประกอบ ; 29 ซม., application/pdf
Subjects: ระบาดวิทยา
Date: 2014-08-25T10:38:26Z, 200904241100.0, 1983
Cover image of เอกสารการสอนชุดวิชา วิทยาการระบาดและการควบคุมโรค : เล่ม 1 หน่วยที่ 1-7 — วิทยาการระบาดและการควบคุม
10. เอกสารการสอนชุดวิชา วิทยาการระบาด และการควบคุมโรค : เล่ม 2 หน่วยที่ 8-15, วิทยาการระบาดและการควบคุม
Author: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
Format: 12, หน้า 361-731 [370 หน้า] : ภาพประกอบ ; 29 ซม., 2 เล่ม : ภาพประกอบ ; 29 ซม., application/pdf
Subjects: ระบาดวิทยา, โรค--การป้องกันและควบคุม
Date: 2014-08-25T10:38:26Z, 200904241120.0, 1983
Cover image of เอกสารการสอนชุดวิชา วิทยาการระบาด และการควบคุมโรค : เล่ม 2 หน่วยที่ 8-15 — วิทยาการระบาดและการควบคุม