close
1. เอกสารการสอนชุดวิชา ประวัติศาสตร์ไทย : เล่มที่ 1 หน่วยที่ 1-8, ประวัติศาสตร์ไทย
Author: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์
Format: (13), 442 หน้า. : ภาพประกอบ ; 29 ซม., application/pdf
Date: 2014-08-25T10:37:37Z, 20120829081500.0, 1989
Cover image of เอกสารการสอนชุดวิชา ประวัติศาสตร์ไทย : เล่มที่ 1 หน่วยที่ 1-8 — ประวัติศาสตร์ไทย
2. เอกสารการสอนชุดวิชา ประวัติศาสตร์ไทย : เล่มที่ 2 หน่วยที่ 9-15, ประวัติศาสตร์ไทย
Author: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์
Format: (13), 386 หน้า. (443-831): ภาพประกอบ ; 29 ซม., application/pdf
Date: 2014-08-25T10:37:38Z, 20120829081500.0, 1989
Cover image of เอกสารการสอนชุดวิชา ประวัติศาสตร์ไทย : เล่มที่ 2 หน่วยที่ 9-15 — ประวัติศาสตร์ไทย
3. เอกสารการสอนชุดวิชา ประสบการณ์ไทยคดีศึกษา : เล่มที่ 2 หน่วยที่ 9-15, ประสบการณ์ไทยคดีศึกษา
Author: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์
Format: (11), (378-813)(437) หน้า : ภาพประกอบ ; 29 ซม., application/pdf
Subjects: ไทยศึกษา
Date: 2014-08-25T10:37:42Z, 20120829082300.0, 1991
Cover image of เอกสารการสอนชุดวิชา ประสบการณ์ไทยคดีศึกษา : เล่มที่ 2 หน่วยที่ 9-15 — ประสบการณ์ไทยคดีศึกษา
4. เอกสารการสอนชุดวิชา การวิเคราะห์สารนิเทศ : เล่มที่ 1 หน่วยที่ 1-7, การวิเคราะห์สารนิเทศ
Author: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์
Format: (10), 386 หน้า. : ภาพประกอบ ; 29 ซม., application/pdf
Subjects: ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ
Date: 2014-08-25T10:37:44Z, 20120829082300.0, 1990
Cover image of เอกสารการสอนชุดวิชา การวิเคราะห์สารนิเทศ : เล่มที่ 1 หน่วยที่ 1-7 — การวิเคราะห์สารนิเทศ
5. เอกสารการสอนชุดวิชา การวิเคราะห์สารนิเทศ : เล่มที่ 2 หน่วยที่ 8-15, การวิเคราะห์สารนิเทศ
Author: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์
Format: (12), 524 หน้า (387-910), : ภาพประกอบ ; 29 ซม., application/pdf
Subjects: ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ
Date: 2014-08-25T10:37:44Z, 20120829082300.0, 1990
Cover image of เอกสารการสอนชุดวิชา การวิเคราะห์สารนิเทศ : เล่มที่ 2 หน่วยที่ 8-15 — การวิเคราะห์สารนิเทศ
6. เอกสารการสอนชุดวิชา การวางแผนและการบริหารระบบสารนิเทศ : เล่มที่ 1 หน่วยที่ 1-7, การวางแผนและการบริหารระบบสารนิเทศ
Author: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์
Format: (10), 321 หน้า : ภาพประกอบ ; 29 ซม., application/pdf
Subjects: ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ -- การบริหาร, ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ -- การวางแผน
Date: 2014-08-25T10:37:45Z, 20120829082200.0, 1992
Cover image of เอกสารการสอนชุดวิชา การวางแผนและการบริหารระบบสารนิเทศ : เล่มที่ 1 หน่วยที่ 1-7 — การวางแผนและการบริหารระบบสารนิเทศ
7. เอกสารการสอนชุดวิชา สารนิเทศลักษณะพิเศษ : เล่มที่ 1 หน่วยที่ 1-7, สารนิเทศลักษณะพิเศษ
Author: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์
Format: (12), 348 หน้า : ภาพประกอบ ; 29 ซม., application/pdf
Subjects: สารสนเทศลักษณะพิเศษ
Date: 2014-08-25T10:37:46Z, 20120829082200.0, 1990
Cover image of เอกสารการสอนชุดวิชา สารนิเทศลักษณะพิเศษ : เล่มที่ 1 หน่วยที่ 1-7 — สารนิเทศลักษณะพิเศษ
8. เอกสารการสอนชุดวิชา สารนิเทศลักษณะพิเศษ : เล่มที่ 2 หน่วยที่ 8-15, สารนิเทศลักษณะพิเศษ
Author: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์
Format: (10), 369 หน้า (349-744) : ภาพประกอบ ; 29 ซม., application/pdf
Subjects: สารสนเทศลักษณะพิเศษ
Date: 2014-08-25T10:37:46Z, 20120829082200.0, 1990
Cover image of เอกสารการสอนชุดวิชา สารนิเทศลักษณะพิเศษ : เล่มที่ 2 หน่วยที่ 8-15 — สารนิเทศลักษณะพิเศษ
9. เอกสารการสอนชุดวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น : เล่มที่ 1 หน่วยที่ 1-7, เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น
Author: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์
Format: (9), 316 หน้า เล่ม : ภาพประกอบ ; 29 ซม., application/pdf
Subjects: เทคโนโลยีสารสนเทศ
Date: 2014-08-25T10:37:46Z, 20120829123300.0, 2003
Cover image of เอกสารการสอนชุดวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น : เล่มที่ 1 หน่วยที่ 1-7 — เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น
10. เอกสารการสอนชุดวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น : เล่มที่ 2 หน่วยที่ 8-15, เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น
Author: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์
Format: (10), 374 หน้า เล่ม : ภาพประกอบ ; 29 ซม., application/pdf
Subjects: เทคโนโลยีสารสนเทศ
Date: 2014-08-25T10:37:47Z, 20120829123300.0, 2003
Cover image of เอกสารการสอนชุดวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น : เล่มที่ 2 หน่วยที่ 8-15 — เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น