close
1. เอกสารการสอนชุดวิชา การใช้ภาษาไทย : เล่ม 1 หน่วยที่ 1-8, การใช้ภาษาไทย
Author: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์
Format: (14), 526 หน้า : ภาพประกอบ ; 29 ซม., application/pdf
Subjects: ภาษาไทย -- การใช้ภาษา, การพูด
Date: 2014-08-25T10:37:36Z, 20101025113600.0, 1983
Cover image of เอกสารการสอนชุดวิชา การใช้ภาษาไทย : เล่ม 1 หน่วยที่ 1-8 — การใช้ภาษาไทย
2. เอกสารการสอนชุดวิชา การใช้ภาษาไทย : เล่ม 2 หน่วยที่ 9-15, การใช้ภาษาไทย
Author: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์
Format: (14), 526 หน้า : ภาพประกอบ ; 29 ซม., application/pdf
Subjects: ภาษาไทย -- การใช้ภาษา, การเขียน
Date: 2014-08-25T10:37:37Z, 20101025113600.0, 1983
Cover image of เอกสารการสอนชุดวิชา การใช้ภาษาไทย : เล่ม 2 หน่วยที่ 9-15 — การใช้ภาษาไทย
3. เอกสารการสอนชุดวิชา คณิตศาสตร์สำหรับสังคมศาสตร์ : เล่มที่ 1 หน่วยที่ 1-5, คณิตศาสตร์สำหรับสังคมศาสตร์
Author: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์
Format: (12), 366 หน้า : ภาพประกอบ ; 29 ซม., application/pdf
Subjects: คณิตเศรษฐศาสตร์, พีชคณิต, เรขาคณิต, จำนวนเลข
Date: 2014-08-25T10:37:39Z, 20090709100500, 1983
Cover image of เอกสารการสอนชุดวิชา คณิตศาสตร์สำหรับสังคมศาสตร์ : เล่มที่ 1 หน่วยที่ 1-5 — คณิตศาสตร์สำหรับสังคมศาสตร์
4. เอกสารการสอนชุดวิชา วรรณกรรมและลีลาคดีระดับปฐมวัยศึกษา : เล่มที่ 1 หน่วยที่ 1-7, วรรณกรรมและลีลาคดีระดับปฐมวัยศึกษา
Author: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
Format: (13), 386 หน้า : ภาพประกอบ ; 29 ซม., application/pdf
Subjects: วรรณกรรมสำหรับเด็ก, การศึกษาปฐมวัย
Date: 2014-08-25T10:37:55Z, 20090605110700.0, 1983
Cover image of เอกสารการสอนชุดวิชา วรรณกรรมและลีลาคดีระดับปฐมวัยศึกษา : เล่มที่ 1 หน่วยที่ 1-7 — วรรณกรรมและลีลาคดีระดับปฐมวัยศึกษา
5. เอกสารการสอนชุดวิชา วรรณกรรมและลีลาคดีระดับปฐมวัยศึกษา : เล่มที่ 2 หน่วยที่ 8-15, วรรณกรรมและลีลาคดีระดับปฐมวัยศึกษา
Author: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
Format: (13), หน้า387-821 (434 หน้า) : ภาพประกอบ ; 29 ซม., application/pdf
Subjects: การศึกษาปฐมวัย, เพลงสำหรับเด็ก, สื่อมวลชนกับเด็ก
Date: 2014-08-25T10:37:55Z, 20090605112600.0, 1983
Cover image of เอกสารการสอนชุดวิชา วรรณกรรมและลีลาคดีระดับปฐมวัยศึกษา : เล่มที่ 2 หน่วยที่ 8-15 — วรรณกรรมและลีลาคดีระดับปฐมวัยศึกษา
6. เอกสารการสอนชุดวิชา การบริหารการผลิต : เล่ม 1 หน่วยที่ 1-7, การบริหารการผลิต
Author: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
Format: (13), 338 หน้า : ภาพประกอบ ; 29 ซม., application/pdf
Subjects: การบริหารงานผลิต, การวางแผนการผลิต, การวางแผนกระบวนการผลิต
Date: 2014-08-25T10:38:07Z, 20090425111420.0, 1983
Cover image of เอกสารการสอนชุดวิชา การบริหารการผลิต : เล่ม 1 หน่วยที่ 1-7 — การบริหารการผลิต
7. เอกสารการสอนชุดวิชา การบริหารการผลิต : เล่ม 2 หน่วยที่ 8-15, การบริหารการผลิต
Author: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
Format: (11), หน้า 340-734 [394 หน้า] ภาพประกอบ ; 29 ซม., application/pdf
Subjects: การบริหารงานผลิต--การควบคุมคุณภาพ
Date: 2014-08-25T10:38:07Z, 20090425113140.0, 1983
Cover image of เอกสารการสอนชุดวิชา การบริหารการผลิต : เล่ม 2 หน่วยที่ 8-15 — การบริหารการผลิต
8. เอกสารการสอนชุดวิชา การบริหารการตลาด : เล่ม 1 หน่วยที่ 1-8, การบริหารการตลาด
Author: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
Format: (12), 473 หน้า : ภาพประกอบ ; 29 ซม., application/pdf
Subjects: การจัดการตลาด, ช่องทางการตลาด, ส่วนแบ่งทางการตลาด, การจัดการผลิตภัณฑ์
Date: 2014-08-25T10:38:07Z, 20090425132618.0, 1983
Cover image of เอกสารการสอนชุดวิชา การบริหารการตลาด : เล่ม 1 หน่วยที่ 1-8 — การบริหารการตลาด
9. เอกสารการสอนชุดวิชา การบริหารการตลาด : เล่ม 2 หน่วยที่ 9-15, การบริหารการตลาด
Author: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
Format: (12), หน้า 475-852 [377 หน้า] : ภาพประกอบ ; 29 ซม., application/pdf
Subjects: การจัดการตลาด, การส่งเสริมการขาย, การสื่อสารทางการตลาด
Date: 2014-08-25T10:38:07Z, 20090425133857.0, 1983
Cover image of เอกสารการสอนชุดวิชา การบริหารการตลาด : เล่ม 2 หน่วยที่ 9-15 — การบริหารการตลาด
10. เอกสารการสอนชุดวิชา การบริหารงานบุคคล : เล่ม 1 หน่วยที่ 1-7, การบริหารงานบุคคล
Author: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
Format: (13), 293 หน้า : ภาพประกอบ ; 29 ซม., application/pdf
Subjects: การบริหารงานบุคคล, การสรรหาบุคลากร, การพัฒนาบุคลากร, การประเมินผลงาน
Date: 2014-08-25T10:38:08Z, 20090427092854.0, 1983
Cover image of เอกสารการสอนชุดวิชา การบริหารงานบุคคล : เล่ม 1 หน่วยที่ 1-7 — การบริหารงานบุคคล