close
1. เอกสารการสอนชุดวิชา กฎหมาย และจริยธรรมสื่อสารมวลชน : เล่ม 1 หน่วยที่ 1-7, กฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน
Author: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิเทศศาสตร์
Format: (12), 588 หน้า : ภาพประกอบ ; 29 ซม., application/pdf
Subjects: สื่อมวลชน -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ, สื่อมวลชน -- จรรยาบรรณ
Date: 2014-08-25T10:37:48Z, 20101023215300.0, 1986
Cover image of เอกสารการสอนชุดวิชา กฎหมาย และจริยธรรมสื่อสารมวลชน : เล่ม 1 หน่วยที่ 1-7 — กฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน
2. เอกสารการสอนชุดวิชา กฎหมาย และจริยธรรมสื่อสารมวลชน : เล่ม 2 หน่วยที่ 8-15, กฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน
Author: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิเทศศาสตร์
Format: (11), 470 หน้า : ภาพประกอบ ; 29 ซม., application/pdf
Subjects: สื่อมวลชน -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ, สื่อมวลชน -- จรรยาบรรณ
Date: 2014-08-25T10:37:48Z, 20101023215300.0, 1986
Cover image of เอกสารการสอนชุดวิชา กฎหมาย และจริยธรรมสื่อสารมวลชน : เล่ม 2 หน่วยที่ 8-15 — กฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน
3. เอกสารการสอนชุดวิชา การข่าวขั้นสูงและการบรรณาธิกร : เล่มที่ 1 หน่วยที่ 1-7, การข่าวขั้นสูงและการบรรณาธิกร
Author: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิเทศศาสตร์
Format: (10), 392 หน้า : ภาพประกอบ ; 30 ซม., application/pdf
Subjects: การสื่อข่าวและการเขียนข่าว, การบรรณาธิกร
Date: 2014-08-25T10:37:48Z, 20120829133200.0, 2005
Cover image of เอกสารการสอนชุดวิชา การข่าวขั้นสูงและการบรรณาธิกร : เล่มที่ 1 หน่วยที่ 1-7 — การข่าวขั้นสูงและการบรรณาธิกร
4. เอกสารการสอนชุดวิชา การข่าวขั้นสูงและการบรรณาธิกร : เล่มที่ 2 หน่วยที่ 8-15, การข่าวขั้นสูงและการบรรณาธิกร
Author: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิเทศศาสตร์
Format: (11), 424 หน้า : ภาพประกอบ ; 30 ซม., application/pdf
Subjects: การสื่อข่าวและการเขียนข่าว, การบรรณาธิกร
Date: 2014-08-25T10:37:49Z, 20120829133200.0, 2005
Cover image of เอกสารการสอนชุดวิชา การข่าวขั้นสูงและการบรรณาธิกร : เล่มที่ 2 หน่วยที่ 8-15 — การข่าวขั้นสูงและการบรรณาธิกร
5. เอกสารการสอนชุดวิชา สื่อโฆษณา : เล่มที่ 1 หน่วยที่ 1-8, สื่อโฆษณา
Author: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิเทศศาสตร์
Format: 10), 261 หน้า : ภาพประกอบ ; 30 ซม., application/pdf
Subjects: การวางแผนสื่อโฆษณา, สื่อโฆษณา
Date: 2014-08-25T10:37:49Z, 20120829132900.0, 2005
Cover image of เอกสารการสอนชุดวิชา สื่อโฆษณา : เล่มที่ 1 หน่วยที่ 1-8 — สื่อโฆษณา
6. เอกสารการสอนชุดวิชา สื่อโฆษณา : เล่มที่ 2 หน่วยที่ 9-15, สื่อโฆษณา
Author: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิเทศศาสตร์
Format: (10), 250 หน้า : ภาพประกอบ ; 30 ซม., application/pdf
Subjects: การวางแผนสื่อโฆษณา, สื่อโฆษณา
Date: 2014-08-25T10:37:49Z, 20120829132900.0, 2005
Cover image of เอกสารการสอนชุดวิชา สื่อโฆษณา : เล่มที่ 2 หน่วยที่ 9-15 — สื่อโฆษณา
7. เอกสารการสอนชุดวิชา กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ : เล่มที่ 3 หน่วยที่ 11-15, กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์
Author: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิเทศศาสตร์
Format: (9), 249 หน้า : ภาพประกอบ ; 30 ซม., application/pdf
Subjects: การประชาสัมพันธ์
Date: 2014-08-25T10:37:49Z, 20120829131800.0, 2005
Cover image of เอกสารการสอนชุดวิชา กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ : เล่มที่ 3 หน่วยที่ 11-15 — กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์
8. เอกสารการสอนชุดวิชา กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ : เล่มที่ 1 หน่วยที่ 1-7, กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์
Author: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิเทศศาสตร์
Format: (10), 318 หน้า : ภาพประกอบ ; 30 ซม., application/pdf
Subjects: การประชาสัมพันธ์
Date: 2014-08-25T10:37:50Z, 20120829131800.0, 2005
Cover image of เอกสารการสอนชุดวิชา กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ : เล่มที่ 1 หน่วยที่ 1-7 — กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์
9. เอกสารการสอนชุดวิชา กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ : เล่มที่ 2 หน่วยที่ 8-10, กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์
Author: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิเทศศาสตร์
Format: (8), 116 หน้า : ภาพประกอบ ; 30 ซม., application/pdf
Subjects: การประชาสัมพันธ์
Date: 2014-08-25T10:37:50Z, 20120829131800.0, 2005
Cover image of เอกสารการสอนชุดวิชา กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ : เล่มที่ 2 หน่วยที่ 8-10 — กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์
10. เอกสารการสอนชุดวิชา ประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์ : เล่ม 1หน่วยที่ 1-7, ประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์
Author: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิเทศศาสตร์
Format: (14), 375 หน้า : ภาพประกอบ ; 29 ซม., application/pdf
Subjects: นิเทศศาสตร์
Date: 2014-08-25T10:37:50Z, 20090604155500.0, 1988
Cover image of เอกสารการสอนชุดวิชา ประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์ : เล่ม 1หน่วยที่ 1-7 — ประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์