close
1. รายการ ดอกไม้บาน สื่อสารความดี ตอน ครอบครัวสุขสันต์, ครอบครัวสุขสันต์
Author: ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน), บริษัท จินตนาการ จำกัด
Format: 3.01 นาที, video/mp4
Subjects: บ้านอารีย์, ครอบครัวสุขสันต์, พุทธศาสนากับเยาวชน, เด็กกับศาสนา, ธรรมะกับชีวิตประจำวัน, ธรรมะ, เยาวชน -- กิจกรรมทางศาสนา -- พุทธศาสนา, กิจกรรมสำหรับเด็ก -- แง่ศาสนา
Date: 2014-08-27T08:54:07Z
Cover image of รายการ ดอกไม้บาน สื่อสารความดี ตอน ครอบครัวสุขสันต์ — ครอบครัวสุขสันต์
2. รายการ ดอกไม้บาน สื่อสารความดี ตอน ค่ายพุทธบุตร พุทธธรรม, ค่ายพุทธบุตร พุทธธรรม
Author: ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน), บริษัท จินตนาการ จำกัด
Format: 3.03 นาที, video/mp4
Subjects: ค่ายพุทธบุตรพุทธธรรม, ค่ายคุณธรรม, การพัฒนาคุณธรรม, พุทธศาสนากับเยาวชน, วัดปัญญานันทาราม, แม่
Date: 2014-08-27T09:08:45Z
Cover image of รายการ ดอกไม้บาน สื่อสารความดี ตอน ค่ายพุทธบุตร พุทธธรรม — ค่ายพุทธบุตร พุทธธรรม
3. รายการ ดอกไม้บาน สื่อสารความดี ตอน เครื่องมือลดทุกข์, เครื่องมือลดทุกข์
Author: ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน), บริษัท จินตนาการ จำกัด
Format: 3.06 นาที, video/mp4
Subjects: โครงการสัจจะสะสมทรัพย์เพื่อการพัฒนาฯ, บัญชีครัวเรือน, การจัดการการเงิน, การประหยัดและการออม
Date: 2014-08-27T09:26:54Z
Cover image of รายการ ดอกไม้บาน สื่อสารความดี ตอน เครื่องมือลดทุกข์ — เครื่องมือลดทุกข์
4. รายการ ดอกไม้บาน สื่อสารความดี ตอน จักรยานเด็กใจวิเศษ, จักรยานเด็กใจวิเศษ
Author: ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน), บริษัท จินตนาการ จำกัด
Format: 3.06 นาที, video/mp4
Subjects: วัดป่าธรรมศิลาราม, การขี่จักรยาน, จักรยาน, การพัฒนาคุณธรรม, ขยะ, การใช้ของเสียให้เป็นประโยชน์, ธรรมะกับชีวิตประจำวัน
Date: 2014-08-27T09:39:22Z
Cover image of รายการ ดอกไม้บาน สื่อสารความดี ตอน จักรยานเด็กใจวิเศษ — จักรยานเด็กใจวิเศษ
5. รายการ ดอกไม้บาน สื่อสารความดี ตอน ชีวิตที่เปลี่ยนแปลง, ชีวิตที่เปลี่ยนแปลง
Author: ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน), บริษัท จินตนาการ จำกัด
Format: 3.00 นาที, video/mp4
Subjects: โครงการสายธารธรรม, การพัฒนาคุณธรรม, การเปลี่ยนแปลง (จิตวิทยา), การเปลี่ยนทัศนคติ, การฝึกจิต, การดำเนินชีวิต
Date: 2014-08-27T09:50:25Z
Cover image of รายการ ดอกไม้บาน สื่อสารความดี ตอน ชีวิตที่เปลี่ยนแปลง — ชีวิตที่เปลี่ยนแปลง
6. รายการ ดอกไม้บาน สื่อสารความดี ตอน เด็กกับการภาวนา, เด็กกับการภาวนา
Author: ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน), บริษัท จินตนาการ จำกัด
Format: 3.05 นาที, video/mp4
Subjects: ภาวนา, การฝึกจิต, เด็กกับศาสนา
Date: 2014-08-27T09:59:26Z
Cover image of รายการ ดอกไม้บาน สื่อสารความดี ตอน เด็กกับการภาวนา — เด็กกับการภาวนา
7. รายการ ดอกไม้บาน สื่อสารความดี ตอน เด็กรักษ์ป่าพรุ, เด็กรักษ์ป่าพรุ
Author: ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน), บริษัท จินตนาการ จำกัด
Format: video/mp4
Subjects: เครือข่ายแผนแม่บทชุมชนภาคใต้, ป่าพรุ, ป่าพรุ -- การอนุรักษ์, การอนุรักษ์ป่าไม้, ฝาย
Date: 2014-08-27T10:11:52Z
Cover image of รายการ ดอกไม้บาน สื่อสารความดี ตอน เด็กรักษ์ป่าพรุ — เด็กรักษ์ป่าพรุ
8. รายการ ดอกไม้บาน สื่อสารความดี ตอน เด็กเอาถ่าน, เด็กเอาถ่าน
Author: ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน), บริษัท จินตนาการ จำกัด
Format: 3.02 นาที, video/mp4
Subjects: ชุมชนศรีษะอโศก, การเผาถ่าน, ถ่าน, ถ่านไม้
Date: 2014-08-27T10:21:52Z
Cover image of รายการ ดอกไม้บาน สื่อสารความดี ตอน เด็กเอาถ่าน — เด็กเอาถ่าน
9. รายการ ดอกไม้บาน สื่อสารความดี ตอน ต้นกล้าแห่งป่าโนนใหญ่, ต้นกล้าแห่งป่าโนนใหญ่
Author: ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน), บริษัท จินตนาการ จำกัด
Format: 3.06 นาที, video/mp4
Subjects: วิทยาลัยการจัดการทางสังคม ภาคอีสาน, ป่่าโนนใหญ่, การพัฒนาคุณธรรม, ป่าไม้, การอนุรักษ์ป่าไม้
Date: 2014-08-27T10:30:21Z
Cover image of รายการ ดอกไม้บาน สื่อสารความดี ตอน ต้นกล้าแห่งป่าโนนใหญ่ — ต้นกล้าแห่งป่าโนนใหญ่
10. รายการ ดอกไม้บาน สื่อสารความดี ตอน บ้านของเรา, บ้านของเรา
Author: ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน), บริษัท จินตนาการ จำกัด
Format: 3.00 นาที, video/mp4
Subjects: ศูนย์การเรียนรู้ศิลปธรรมต้นแบบ วัดชลประทานรังสฤษฏ์, การพัฒนาคุณธรรม, การวาดภาพ, ศิลปะกับเด็ก, บ้าน, ศิลปะกับศีลธรรมจรรยา
Date: 2014-08-27T10:33:48Z
Cover image of รายการ ดอกไม้บาน สื่อสารความดี ตอน บ้านของเรา — บ้านของเรา
11. รายการ ดอกไม้บาน สื่อสารความดี ตอน มิตรภาพแห่งการเรียนรู้, มิตรภาพแห่งการเรียนรู้
Author: ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน), บริษัท จินตนาการ จำกัด
Format: 3.00 นาที, video/mp4
Subjects: ชุมชนราชธานีอโศก, ค่ายเยาชนคนสร้างชาติ, ค่ายคุณธรรม, การพัฒนาคุณธรรม, การเข้าค่าย, ค่ายกิจกรรม, การเรียนรู้แบบประสบการณ์
Date: 2014-08-27T10:38:03Z
Cover image of รายการ ดอกไม้บาน สื่อสารความดี ตอน มิตรภาพแห่งการเรียนรู้ — มิตรภาพแห่งการเรียนรู้
12. รายการ ดอกไม้บาน สื่อสารความดี ตอน เมล็ดพันธุ์แห่งปัญญา, เมล็ดพันธุ์แห่งปัญญา
Author: ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน), บริษัท จินตนาการ จำกัด
Format: 3.00 นาที, video/mp4
Subjects: เสถียรธรรมสถาน, ค่ายผู้นำเยาวชนเอสโอเอส, ภาวนา, ผู้นำเยาวชน, การเรียนรู้ตนเอง, ความเขัาใจ, การเรียนรู้ร่วมกัน
Date: 2014-08-27T10:43:38Z
Cover image of รายการ ดอกไม้บาน สื่อสารความดี ตอน เมล็ดพันธุ์แห่งปัญญา — เมล็ดพันธุ์แห่งปัญญา
13. รายการ ดอกไม้บาน สื่อสารความดี ตอน เยาวชนแถวหน้า, เยาวชนแถวหน้า
Author: ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน), บริษัท จินตนาการ จำกัด
Format: 3.00 นาที, video/mp4
Subjects: เยาวชนแถวหน้า, การพัฒนาคุณธรรม, ผู้นำเยาวชน, ค่ายเยาวชน
Date: 2014-08-27T10:47:48Z
Cover image of รายการ ดอกไม้บาน สื่อสารความดี ตอน เยาวชนแถวหน้า — เยาวชนแถวหน้า
14. รายการ ดอกไม้บาน สื่อสารความดี ตอน เรียนรู้ร่วมกัน สร้างพลังสู่สังคม, เรียนรู้ร่วมกัน สร้างพลังสู่สังคม
Author: ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน), บริษัท จินตนาการ จำกัด
Format: 3.01 นาที, video/mp4
Subjects: คนพิการ, การเรียนรู้แบบประสบการณ์, การเรียนรู้ร่วมกัน
Date: 2014-08-27T10:52:48Z
Cover image of รายการ ดอกไม้บาน สื่อสารความดี ตอน เรียนรู้ร่วมกัน สร้างพลังสู่สังคม — เรียนรู้ร่วมกัน สร้างพลังสู่สังคม
15. รายการ ดอกไม้บาน สื่อสารความดี ตอน วันและวัยที่ไม่ธรรมดา, วันและวัยที่ไม่ธรรมดา
Author: ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน), บริษัท จินตนาการ จำกัด
Format: 3.03 นาที, video/mp4
Subjects: ค่ายพุทธบุตรพุทธธรรม, การพัฒนาคุณธรรม, การปฏิบัติธรรม, ประสบการณ์การปฏิบัติธรรม, พุทธศาสนากับเยาวชน
Date: 2014-08-27T10:57:27Z
Cover image of รายการ ดอกไม้บาน สื่อสารความดี ตอน วันและวัยที่ไม่ธรรมดา — วันและวัยที่ไม่ธรรมดา
16. รายการ ดอกไม้บาน สื่อสารความดี ตอน ศูนย์เรียนรู้วัดสบลืน, ศูนย์เรียนรู้วัดสบลืน
Author: ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน), บริษัท จินตนาการ จำกัด
Format: 3.08 นาที, video/mp4
Subjects: ศูนย์เรียนรู้คุณธรรมฯ วัดสบลืน, การพัฒนาคุณธรรม, แหล่งเรียนรู้, ศูนย์คุณธรรม, แหล่งเรียนรู้ในชุมชน
Date: 2014-08-27T11:02:52Z
Cover image of รายการ ดอกไม้บาน สื่อสารความดี ตอน ศูนย์เรียนรู้วัดสบลืน — ศูนย์เรียนรู้วัดสบลืน
17. รายการ ดอกไม้บาน สื่อสารความดี ตอน ศูนย์ศิลปธรรม, ศูนย์ศิลปธรรม
Author: ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน), บริษัท จินตนาการ จำกัด
Format: 3.00 นาที, video/mp4
Subjects: ศูนย์การเรียนรู้ศิลปธรรมต้นแบบ วัดชลประทานรังสฤษฏ์, ศิลปธรรมต้นแบบ, การพัฒนาคุณธรรม, พุทธศาสนากับศิลปะ, ศิลปะกับศาสนา, ธรรมะ -- การศึกษาและการสอน
Date: 2014-08-28T03:39:05Z
Cover image of รายการ ดอกไม้บาน สื่อสารความดี ตอน ศูนย์ศิลปธรรม — ศูนย์ศิลปธรรม
18. รายการ ดอกไม้บาน สื่อสารความดี ตอน ห้องสมุดสร้างคน, ห้องสมุดสร้างคน
Author: ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน), บริษัท จินตนาการ จำกัด
Format: 3.01 นาที, video/mp4
Subjects: สำนักหอสมุดกลาง ม. ศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร), ห้องสมุด, หนังสือและการอ่าน
Date: 2014-08-28T03:48:18Z
Cover image of รายการ ดอกไม้บาน สื่อสารความดี ตอน ห้องสมุดสร้างคน — ห้องสมุดสร้างคน
19. รายการ ดอกไม้บาน สื่อสารความดี ตอน ห้องสมุดสามเณร, ห้องสมุดสามเณร
Author: ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน), บริษัท จินตนาการ จำกัด
Format: 3.03 นาที, video/mp4
Subjects: สำนักหอสมุดกลาง ม. ศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร), ห้องสมุดสามเณร, ห้องสมุด, หนังสือและการอ่าน, ห้องสมุดวัด
Date: 2014-08-28T03:54:17Z
Cover image of รายการ ดอกไม้บาน สื่อสารความดี ตอน ห้องสมุดสามเณร — ห้องสมุดสามเณร
20. รายการ ดอกไม้บาน สื่อสารความดี ตอน กินข้าวหมดจาน หนูทำได้, กินข้าวหมดจาน หนูทำได้
Author: ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน), บริษัท จินตนาการ จำกัด
Format: 3.07 นาที, video/mp4
Subjects: การกิน, การทานข้าวหมดจาน, การรณณรงค์ลดเศษอาหาร, การลดโลกร้อน, การรับประทานอาหาร, เศษอาหาร, ข้าว
Date: 2014-08-28T04:06:53Z
Cover image of รายการ ดอกไม้บาน สื่อสารความดี ตอน กินข้าวหมดจาน หนูทำได้ — กินข้าวหมดจาน หนูทำได้
21. รายการ ดอกไม้บาน สื่อสารความดี ตอน คืนโรงเรียนให้ชุมชน, คืนโรงเรียนให้ชุมชน
Author: ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน), บริษัท จินตนาการ จำกัด
Format: video/mp4
Subjects: วันจิตอาสา, ชุมชนกับโรงเรียน, โรงเรียนชุมชน, ชุมชนกับการศึกษา, การพัฒนาคุณธรรม
Date: 2014-08-28T04:13:13Z
Cover image of รายการ ดอกไม้บาน สื่อสารความดี ตอน คืนโรงเรียนให้ชุมชน — คืนโรงเรียนให้ชุมชน
22. รายการ ดอกไม้บาน สื่อสารความดี ตอน คุณธรรมชายป่า, คุณธรรมชายป่า
Author: ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน), บริษัท จินตนาการ จำกัด
Format: 3.06 นาที, video/mp4
Subjects: การเรียนรู้จากธรรมชาติ, เผ่าปากะญอ, การพัฒนาคุณธรรม, เยาวชนกับสิ่งแวดล้อม, ป่าชุมชน, การอนุรักษ์ป่าไม้, โรงเรียนบ้านห้วยโผ
Date: 2014-08-28T04:19:28Z
Cover image of รายการ ดอกไม้บาน สื่อสารความดี ตอน คุณธรรมชายป่า — คุณธรรมชายป่า
23. รายการ ดอกไม้บาน สื่อสารความดี ตอน เด็กบางใหญ่รักป่าชายเลน, เด็กบางใหญ่รักป่าชายเลน
Author: ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน), บริษัท จินตนาการ จำกัด
Format: 3.04 นาที, video/mp4
Subjects: โรงเรียนวัดบางใหญ่, ป่าชายเลน, การอนุรักษ์ป่าชายเลน, การพัฒนาคุณธรรม, การเรียนรู้แบบประสบการณ์
Date: 2014-08-28T04:26:17Z
Cover image of รายการ ดอกไม้บาน สื่อสารความดี ตอน เด็กบางใหญ่รักป่าชายเลน — เด็กบางใหญ่รักป่าชายเลน
24. รายการ ดอกไม้บาน สื่อสารความดี ตอน บ้านคุณธรรม, บ้านคุณธรรม
Author: ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน), บริษัท จินตนาการ จำกัด
Format: 1.27 นาที, video/mp4
Subjects: โรงเรียนบ้านแม่จ๊าง, การพัฒนาคุณธรรม, การทำบุญ, การทำความสะอาด
Date: 2014-08-28T04:29:16Z
Cover image of รายการ ดอกไม้บาน สื่อสารความดี ตอน บ้านคุณธรรม — บ้านคุณธรรม
25. รายการ ดอกไม้บาน สื่อสารความดี ตอน ปลูกความดีที่สัตยาไส, ปลูกความดีที่สัตยาไส
Author: ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน), บริษัท จินตนาการ จำกัด
Format: 3.02 นาที, video/mp4
Subjects: โรงเรียนสัตยาไส, การพัฒนาคุณธรรม, ความดี, การนั่งสมาธิ, คนดี
Date: 2014-08-28T04:33:44Z
Cover image of รายการ ดอกไม้บาน สื่อสารความดี ตอน ปลูกความดีที่สัตยาไส — ปลูกความดีที่สัตยาไส
26. รายการ ดอกไม้บาน สื่อสารความดี ตอน ปลูกต้นคุณธรรม, ปลูกต้นคุณธรรม
Author: ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน), บริษัท จินตนาการ จำกัด
Format: 3.08 นาที, video/mp4
Subjects: โรงเรียนหนองพลวงมิตรประชา, การปลูกต้นคุณธรรม, การพัฒนาคุณธรรม, ดอกไม้, การให้
Date: 2014-08-28T04:42:55Z
Cover image of รายการ ดอกไม้บาน สื่อสารความดี ตอน ปลูกต้นคุณธรรม — ปลูกต้นคุณธรรม
27. รายการ ดอกไม้บาน สื่อสารความดี ตอน โรงเรียนวิถีชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง, โรงเรียนวิถีชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง
Author: ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน), บริษัท จินตนาการ จำกัด
Format: 3.00 นาที, video/mp4
Subjects: โรงเรียนบ้านหนองหนอน, โรงเรียนวิถีชีวิต, เศรษฐกิจพอเพียง, การพึ่งตนเอง, การเรียนรู้แบบพึ่งตนเอง, วิถีชีวิตชนบท
Date: 2014-08-28T04:49:58Z
Cover image of รายการ ดอกไม้บาน สื่อสารความดี ตอน โรงเรียนวิถีชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง — โรงเรียนวิถีชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง
28. รายการ ดอกไม้บาน สื่อสารความดี ตอน โรงเรียนวิถีพุทธ, โรงเรียนวิถีพุทธ
Author: ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน), บริษัท จินตนาการ จำกัด
Format: 3.00 นาที, video/mp4
Subjects: โรงเรียนบ้านแม่จ้อง, โรงเรียนวิถีพุทธ, พุทธศาสนากับเยาวชน, เด็กกับศาสนา, ศีล
Date: 2014-08-28T04:54:08Z
Cover image of รายการ ดอกไม้บาน สื่อสารความดี ตอน โรงเรียนวิถีพุทธ — โรงเรียนวิถีพุทธ
29. รายการ ดอกไม้บาน สื่อสารความดี ตอน ลายสือเส้นสีรุ้ง, ลายสือเส้นสีรุ้ง
Author: ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน), บริษัท จินตนาการ จำกัด
Format: 3.04 นาที, video/mp4
Subjects: โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม, วารสารลายสือเส้นสีรุ้ง, การพัฒนาคุณธรรม, วารสาร, คุณธรรม -- วารสาร, การเรียนรู้แบบประสบการณ์
Date: 2014-08-28T04:59:46Z
Cover image of รายการ ดอกไม้บาน สื่อสารความดี ตอน ลายสือเส้นสีรุ้ง — ลายสือเส้นสีรุ้ง
30. รายการ ดอกไม้บาน สื่อสารความดี ตอน ลูกแม่จ้อง, ลูกแม่จ้อง
Author: ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน), บริษัท จินตนาการ จำกัด
Format: 3.00 นาที, video/mp4
Subjects: โรงเรียนบ้านแม่จ้อง, การพัฒนาคุณธรรม, ดนตรีพื้นเมือง, ดนตรีกับเด็ก, ดนตรีกับเยาวชน
Date: 2014-08-28T05:04:50Z
Cover image of รายการ ดอกไม้บาน สื่อสารความดี ตอน ลูกแม่จ้อง — ลูกแม่จ้อง
31. รายการ ดอกไม้บาน สื่อสารความดี ตอน วิถีพอเพียงสู่ชุมชนคุณธรรม, วิถีพอเพียงสู่ชุมชนคุณธรรม
Author: ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน), บริษัท จินตนาการ จำกัด
Format: 3.02 นาที, video/mp4
Subjects: โรงเรียนสีคิ้วหนองหญ้าขาว, คนดีต้นแบบ, การพัฒนาคุณธรรม, คนดี, เศรษฐกิจพอเพียง, ชุมชนกับการศึกษา, เกษตรพอเพียง
Date: 2014-08-28T05:10:28Z
Cover image of รายการ ดอกไม้บาน สื่อสารความดี ตอน วิถีพอเพียงสู่ชุมชนคุณธรรม — วิถีพอเพียงสู่ชุมชนคุณธรรม
32. รายการ ดอกไม้บาน สื่อสารความดี ตอน เศรษฐกิจพอเพียงมีชีวิต, เศรษฐกิจพอเพียงมีชีวิต
Author: ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน), บริษัท จินตนาการ จำกัด
Format: 3.08 นาที, video/mp4
Subjects: โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม, เศรษฐกิจพอเพียง, การเรียนรู้แบบพึ่งตนเอง
Date: 2014-08-28T05:15:32Z
Cover image of รายการ ดอกไม้บาน สื่อสารความดี ตอน เศรษฐกิจพอเพียงมีชีวิต — เศรษฐกิจพอเพียงมีชีวิต
33. รายการ ดอกไม้บาน สื่อสารความดี ตอน เศรษฐกิจพึ่งตน สร้างครอบครัว ชุมชนอบอุ่น, เศรษฐกิจพึ่งตน สร้างครอบครัว ชุมชนอบอุ่น
Author: ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน), บริษัท จินตนาการ จำกัด
Format: 3.05 นาที, video/mp4
Subjects: โรงเรียนบ้านจับไม้, เศรษฐกิจพอเพียง, การเรียนรู้แบบพึ่งตนเอง, ภูมิปัญญาชาวบ้าน, หลักสูตรท้องถิ่น
Date: 2014-08-28T05:22:55Z
Cover image of รายการ ดอกไม้บาน สื่อสารความดี ตอน เศรษฐกิจพึ่งตน สร้างครอบครัว ชุมชนอบอุ่น — เศรษฐกิจพึ่งตน สร้างครอบครัว ชุมชนอบอุ่น
34. รายการ ดอกไม้บาน สื่อสารความดี ตอน สายใยครอบครัวคนรักษ์ป่า, สายใยครอบครัวคนรักษ์ป่า
Author: ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน), บริษัท จินตนาการ จำกัด
Format: 3.03 นาที, video/mp4
Subjects: โรงเรียนบ้านห้วยโผ, การพัฒนาคุณธรรม, ป่าชุมชน, การอนุรักษ์ป่าไม้
Date: 2014-08-28T05:32:49Z
Cover image of รายการ ดอกไม้บาน สื่อสารความดี ตอน สายใยครอบครัวคนรักษ์ป่า — สายใยครอบครัวคนรักษ์ป่า
35. รายการ ดอกไม้บาน สื่อสารความดี ตอน เสริมสร้างเด็กดีมีวินัย, เสริมสร้างเด็กดีมีวินัย
Author: ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน), บริษัท จินตนาการ จำกัด
Format: video/mp4
Subjects: โรงเรียนต้นบากราษฎร์บำรุง, การพัฒนาคุณธรรม, วินัย, การควบคุมตนเอง, วินัยของเด็ก, วินัยในโรงเรียน
Date: 2014-08-28T05:37:41Z
Cover image of รายการ ดอกไม้บาน สื่อสารความดี ตอน เสริมสร้างเด็กดีมีวินัย — เสริมสร้างเด็กดีมีวินัย
36. รายการ ดอกไม้บาน สื่อสารความดี ตอน หมากรุก หมากชีวิต, หมากรุก หมากชีวิต
Author: ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน), บริษัท จินตนาการ จำกัด
Format: 3.00 นาที, video/mp4
Subjects: โรงเรียนสายนํ้าทิพย์, หมากรุก, การวางแผน, ความคิดและการคิด, การแก้ปัญหา
Date: 2014-08-28T05:42:46Z
Cover image of รายการ ดอกไม้บาน สื่อสารความดี ตอน หมากรุก หมากชีวิต — หมากรุก หมากชีวิต
37. รายการ ดอกไม้บาน สื่อสารความดี ตอน อนุรักษ์ผักหวานป่า, อนุรักษ์ผักหวานป่า
Author: ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน), บริษัท จินตนาการ จำกัด
Format: 3.02 นาที, video/mp4
Subjects: โรงเรียนสีคิ้วหนองหญ้าขาว, ผักหวานป่า -- การปลูก, ผักหวานป่า -- การอนุรักษ์, การพัฒนาคุณธรรม
Date: 2014-08-28T06:10:47Z
Cover image of รายการ ดอกไม้บาน สื่อสารความดี ตอน อนุรักษ์ผักหวานป่า — อนุรักษ์ผักหวานป่า
38. รายการ ดอกไม้บาน สื่อสารความดี ตอน อุ๊ยสอนหลาน, อุ๊ยสอนหลาน
Author: ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน), บริษัท จินตนาการ จำกัด
Format: 3.00 นาที, video/mp4
Subjects: โรงเรียนบ้านแม่จ้อง, การถ่ายทอดวัฒนธรรม, ตุง, ภูมิปัญญาชาวบ้าน, เครื่องจักสาน, การประดิษฐ์ด้วยใบตอง, การนวด
Date: 2014-08-28T06:19:15Z
Cover image of รายการ ดอกไม้บาน สื่อสารความดี ตอน อุ๊ยสอนหลาน — อุ๊ยสอนหลาน
39. รายการ ดอกไม้บาน สื่อสารความดี ตอน หลักสูตรผู้นำเยาวชนจิตอาสา, หลักสูตรผู้นำเยาวชนจิตอาสา
Author: ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน), บริษัท จินตนาการ จำกัด
Format: 3.04 นาที, video/mp4
Subjects: หลักสูตรผู้นำเยาวชนจิตอาสา, ผู้นำเยาวชน, จิตอาสา, อาสาสมัคร, งานวัด, ผู้นำ -- การฝึกอบรม, การให้
Date: 2014-09-08T17:44:49Z, 2011
Cover image of รายการ ดอกไม้บาน สื่อสารความดี ตอน หลักสูตรผู้นำเยาวชนจิตอาสา — หลักสูตรผู้นำเยาวชนจิตอาสา
40. รายการ ดอกไม้บาน สื่อสารความดี ตอน เครือข่ายคุณธรรม, เครือข่ายคุณธรรม
Author: ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน), บริษัท จินตนาการ จำกัด
Format: 3.00 นาที, video/mp4
Subjects: ชุมชนคุณธรรม, วิถีพอเพียง, เครือข่่ายคุณธรรม, วัดพระธาตุดอยผาส้ม, โรงเรียนพายัพเทคโนโลยีและบริหารธุรกิจ, เศรษฐกิจพอเพียง, การพัฒนาคุณธรรม
Date: 2014-09-09T10:22:00Z, 2011
Cover image of รายการ ดอกไม้บาน สื่อสารความดี ตอน เครือข่ายคุณธรรม — เครือข่ายคุณธรรม
41. รายการ ดอกไม้บาน สื่อสารความดี ตอน เครือข่ายเสริมสร้างเด็กดี มีวินัย, เครือข่ายเสริมสร้างเด็กดี มีวินัย
Author: ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน), บริษัท จินตนาการ จำกัด
Format: 3.00 นาที, video/mp4
Subjects: เครือข่ายเสริมสร้างเด็กดีมีวินัย, โรงเรียนต้นแบบ, วินัยของเด็ก, วินัยในโรงเรียน, วินัย, การทำความสะอาด, การประหยัดและการออม
Date: 2014-09-09T10:34:31Z, 2011
Cover image of รายการ ดอกไม้บาน สื่อสารความดี ตอน เครือข่ายเสริมสร้างเด็กดี มีวินัย — เครือข่ายเสริมสร้างเด็กดี มีวินัย
42. รายการ ดอกไม้บาน สื่อสารความดี ตอน จริยศิลป์, จริยศิลป์
Author: ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน), บริษัท จินตนาการ จำกัด
Format: 3.01 นาที, video/mp4
Subjects: จริยศิลป์, ศิลปกรรมกับศีลธรรมจรรยา, ศิลปะ -- แง่ศีลธรรมจรรยา
Date: 2014-09-09T10:48:33Z, 2011
Cover image of รายการ ดอกไม้บาน สื่อสารความดี ตอน จริยศิลป์ — จริยศิลป์
43. รายการ ดอกไม้บาน สื่อสารความดี ตอน ถนนคนดี พี่สอนน้อง, ถนนคนดี พี่สอนน้อง
Author: ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน), บริษัท จินตนาการ จำกัด
Format: 3.00 นาที, video/mp4
Subjects: ถนนคนดี, พี่สอนน้อง, การขาย
Date: 2014-09-09T11:17:32Z, 2011
Cover image of รายการ ดอกไม้บาน สื่อสารความดี ตอน ถนนคนดี พี่สอนน้อง — ถนนคนดี พี่สอนน้อง
44. รายการ ดอกไม้บาน สื่อสารความดี ตอน บางมูลนากโมเดล 1, บางมูลนากโมเดล 1
Author: ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน), บริษัท จินตนาการ จำกัด
Format: 3.00 นาที, video/mp4
Subjects: บางมูลนากโมเดล, โครงงานคุณธรรม, โรงเรียนต้นแบบคุณธรรมจริยธรรม, ความพอเพียง, การพัฒนาคุณธรรม, การพัฒนาจริยธรรม, การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม, ความซื่อสัตย์, ความรับผิดชอบ
Date: 2014-09-09T15:46:03Z, 2011
Cover image of รายการ ดอกไม้บาน สื่อสารความดี ตอน บางมูลนากโมเดล 1 — บางมูลนากโมเดล 1
45. รายการ ดอกไม้บาน สื่อสารความดี ตอน บางมูลนากโมเดล 2, บางมูลนากโมเดล 2
Author: ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน), บริษัท จินตนาการ จำกัด
Format: 3.00 นาที, video/mp4
Subjects: บางมูลนากโมเดล 2 , โครงงานคุณธรรม, เพื่อนช่วยเพื่อน, ความซื่อสัตย์, การพัฒนาคุณธรรม, จิตอาสา, ทักษะชีวิต -- การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
Date: 2014-09-09T16:48:04Z, 2011
Cover image of รายการ ดอกไม้บาน สื่อสารความดี ตอน บางมูลนากโมเดล 2 — บางมูลนากโมเดล 2
46. รายการ ดอกไม้บาน สื่อสารความดี ตอน มือน้อยๆ สร้างสรรค์, มือน้อยๆ สร้างสรรค์
Author: ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน), บริษัท จินตนาการ จำกัด
Format: 3.06 นาที, video/mp4
Subjects: ความรับผิดชอบในเด็ก, ความรับผิดชอบ, เด็กปฐมวัย, การทำความสะอาด
Date: 2014-09-09T17:04:29Z, 2011
Cover image of รายการ ดอกไม้บาน สื่อสารความดี ตอน มือน้อยๆ สร้างสรรค์ — มือน้อยๆ สร้างสรรค์
47. รายการ ดอกไม้บาน สื่อสารความดี ตอน ศูนย์เรียนรู้ CSR ในโรงเรียน, ศูนย์เรียนรู้ CSR ในโรงเรียน
Author: ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน), บริษัท จินตนาการ จำกัด
Format: 3.01 นาที, video/mp4
Subjects: ศูนย์เรียนรู้ CSR, CSR, ธุรกิจคุณธรรม, นมถั่วเหลือง, อิฐ -- การผลิต, การเรียนรู้แบบประสบการณ์, กล้วยทอด, การปักผ้า, การนวด, ทักษะชีวิต -- การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
Date: 2014-09-09T17:16:49Z, 2011
Cover image of รายการ ดอกไม้บาน สื่อสารความดี ตอน ศูนย์เรียนรู้ CSR ในโรงเรียน — ศูนย์เรียนรู้ CSR ในโรงเรียน
48. รายการ ดอกไม้บาน สื่อสารความดี ตอน ศูนย์เรียนรู้เด็กดี มีวินัย, ศูนย์เรียนรู้เด็กดี มีวินัย
Author: ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน), บริษัท จินตนาการ จำกัด
Format: 2.59 นาที, video/mp4
Subjects: ศูนย์เรียนรู้, กิจกรรมพี่ดูแลน้อง, แหล่งเรียนรู้, วินัยของเด็ก, วินัย -- กิจกรรมการเรียนการสอน, วินัยในโรงเรียน
Date: 2014-09-09T17:34:41Z, 2011
Cover image of รายการ ดอกไม้บาน สื่อสารความดี ตอน ศูนย์เรียนรู้เด็กดี มีวินัย — ศูนย์เรียนรู้เด็กดี มีวินัย
49. รายการ ดอกไม้บาน สื่อสารความดี ตอน ศูนย์เรียนรู้ในโรงเรียน, ศูนย์เรียนรู้ในโรงเรียน
Author: ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน), บริษัท จินตนาการ จำกัด
Format: 3.07 นาที, video/mp4
Subjects: ศูนย์เรียนรู้ในโรงเรียน, แหล่งเรียนรู้, ผัก -- การปลูก, เศรษฐกิจพอเพียง, การประหยัดและการออม, ชุมชนกับการศึกษา, การเรียนรู้แบบประสบการณ์
Date: 2014-09-09T17:47:21Z, 2011
Cover image of รายการ ดอกไม้บาน สื่อสารความดี ตอน ศูนย์เรียนรู้ในโรงเรียน — ศูนย์เรียนรู้ในโรงเรียน
50. รายการ ดอกไม้บาน สื่อสารความดี ตอน หนังสือแทนใจ จากพี่ถึงน้อง, หนังสือแทนใจ จากพี่ถึงน้อง
Author: ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน), บริษัท จินตนาการ จำกัด
Format: 2.56 นาที, video/mp4
Subjects: นิทานคุณธรรม, หนังสือ, หนังสือและการอ่าน, หนังสือนิทาน -- แง่ศีลธรรมจรรยา
Date: 2014-09-09T17:57:17Z, 2011
Cover image of รายการ ดอกไม้บาน สื่อสารความดี ตอน หนังสือแทนใจ จากพี่ถึงน้อง — หนังสือแทนใจ จากพี่ถึงน้อง