close
1. รายการ ดอกไม้บาน สื่อสารความดี ตอน ครอบครัวสุขสันต์, ครอบครัวสุขสันต์
Author: ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน), บริษัท จินตนาการ จำกัด
Format: 3.01 นาที, video/mp4
Subjects: บ้านอารีย์, ครอบครัวสุขสันต์, พุทธศาสนากับเยาวชน, เด็กกับศาสนา, ธรรมะกับชีวิตประจำวัน, ธรรมะ, เยาวชน -- กิจกรรมทางศาสนา -- พุทธศาสนา, กิจกรรมสำหรับเด็ก -- แง่ศาสนา
Date: 2014-08-27T08:54:07Z
Cover image of รายการ ดอกไม้บาน สื่อสารความดี ตอน ครอบครัวสุขสันต์ — ครอบครัวสุขสันต์
2. รายการ ดอกไม้บาน สื่อสารความดี ตอน ค่ายพุทธบุตร พุทธธรรม, ค่ายพุทธบุตร พุทธธรรม
Author: ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน), บริษัท จินตนาการ จำกัด
Format: 3.03 นาที, video/mp4
Subjects: ค่ายพุทธบุตรพุทธธรรม, ค่ายคุณธรรม, การพัฒนาคุณธรรม, พุทธศาสนากับเยาวชน, วัดปัญญานันทาราม, แม่
Date: 2014-08-27T09:08:45Z
Cover image of รายการ ดอกไม้บาน สื่อสารความดี ตอน ค่ายพุทธบุตร พุทธธรรม — ค่ายพุทธบุตร พุทธธรรม
3. รายการ ดอกไม้บาน สื่อสารความดี ตอน เครื่องมือลดทุกข์, เครื่องมือลดทุกข์
Author: ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน), บริษัท จินตนาการ จำกัด
Format: 3.06 นาที, video/mp4
Subjects: โครงการสัจจะสะสมทรัพย์เพื่อการพัฒนาฯ, บัญชีครัวเรือน, การจัดการการเงิน, การประหยัดและการออม
Date: 2014-08-27T09:26:54Z
Cover image of รายการ ดอกไม้บาน สื่อสารความดี ตอน เครื่องมือลดทุกข์ — เครื่องมือลดทุกข์
4. รายการ ดอกไม้บาน สื่อสารความดี ตอน จักรยานเด็กใจวิเศษ, จักรยานเด็กใจวิเศษ
Author: ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน), บริษัท จินตนาการ จำกัด
Format: 3.06 นาที, video/mp4
Subjects: วัดป่าธรรมศิลาราม, การขี่จักรยาน, จักรยาน, การพัฒนาคุณธรรม, ขยะ, การใช้ของเสียให้เป็นประโยชน์, ธรรมะกับชีวิตประจำวัน
Date: 2014-08-27T09:39:22Z
Cover image of รายการ ดอกไม้บาน สื่อสารความดี ตอน จักรยานเด็กใจวิเศษ — จักรยานเด็กใจวิเศษ
5. รายการ ดอกไม้บาน สื่อสารความดี ตอน ชีวิตที่เปลี่ยนแปลง, ชีวิตที่เปลี่ยนแปลง
Author: ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน), บริษัท จินตนาการ จำกัด
Format: 3.00 นาที, video/mp4
Subjects: โครงการสายธารธรรม, การพัฒนาคุณธรรม, การเปลี่ยนแปลง (จิตวิทยา), การเปลี่ยนทัศนคติ, การฝึกจิต, การดำเนินชีวิต
Date: 2014-08-27T09:50:25Z
Cover image of รายการ ดอกไม้บาน สื่อสารความดี ตอน ชีวิตที่เปลี่ยนแปลง — ชีวิตที่เปลี่ยนแปลง
6. รายการ ดอกไม้บาน สื่อสารความดี ตอน เด็กกับการภาวนา, เด็กกับการภาวนา
Author: ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน), บริษัท จินตนาการ จำกัด
Format: 3.05 นาที, video/mp4
Subjects: ภาวนา, การฝึกจิต, เด็กกับศาสนา
Date: 2014-08-27T09:59:26Z
Cover image of รายการ ดอกไม้บาน สื่อสารความดี ตอน เด็กกับการภาวนา — เด็กกับการภาวนา
7. รายการ ดอกไม้บาน สื่อสารความดี ตอน เด็กรักษ์ป่าพรุ, เด็กรักษ์ป่าพรุ
Author: ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน), บริษัท จินตนาการ จำกัด
Format: video/mp4
Subjects: เครือข่ายแผนแม่บทชุมชนภาคใต้, ป่าพรุ, ป่าพรุ -- การอนุรักษ์, การอนุรักษ์ป่าไม้, ฝาย
Date: 2014-08-27T10:11:52Z
Cover image of รายการ ดอกไม้บาน สื่อสารความดี ตอน เด็กรักษ์ป่าพรุ — เด็กรักษ์ป่าพรุ
8. รายการ ดอกไม้บาน สื่อสารความดี ตอน เด็กเอาถ่าน, เด็กเอาถ่าน
Author: ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน), บริษัท จินตนาการ จำกัด
Format: 3.02 นาที, video/mp4
Subjects: ชุมชนศรีษะอโศก, การเผาถ่าน, ถ่าน, ถ่านไม้
Date: 2014-08-27T10:21:52Z
Cover image of รายการ ดอกไม้บาน สื่อสารความดี ตอน เด็กเอาถ่าน — เด็กเอาถ่าน
9. รายการ ดอกไม้บาน สื่อสารความดี ตอน ต้นกล้าแห่งป่าโนนใหญ่, ต้นกล้าแห่งป่าโนนใหญ่
Author: ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน), บริษัท จินตนาการ จำกัด
Format: 3.06 นาที, video/mp4
Subjects: วิทยาลัยการจัดการทางสังคม ภาคอีสาน, ป่่าโนนใหญ่, การพัฒนาคุณธรรม, ป่าไม้, การอนุรักษ์ป่าไม้
Date: 2014-08-27T10:30:21Z
Cover image of รายการ ดอกไม้บาน สื่อสารความดี ตอน ต้นกล้าแห่งป่าโนนใหญ่ — ต้นกล้าแห่งป่าโนนใหญ่
10. รายการ ดอกไม้บาน สื่อสารความดี ตอน บ้านของเรา, บ้านของเรา
Author: ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน), บริษัท จินตนาการ จำกัด
Format: 3.00 นาที, video/mp4
Subjects: ศูนย์การเรียนรู้ศิลปธรรมต้นแบบ วัดชลประทานรังสฤษฏ์, การพัฒนาคุณธรรม, การวาดภาพ, ศิลปะกับเด็ก, บ้าน, ศิลปะกับศีลธรรมจรรยา
Date: 2014-08-27T10:33:48Z
Cover image of รายการ ดอกไม้บาน สื่อสารความดี ตอน บ้านของเรา — บ้านของเรา