close
1. รายการ ดอกไม้บาน สื่อสารความดี ตอน คืนโรงเรียนให้ชุมชน, คืนโรงเรียนให้ชุมชน
Author: ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน), บริษัท จินตนาการ จำกัด
Format: video/mp4
Subjects: วันจิตอาสา, ชุมชนกับโรงเรียน, โรงเรียนชุมชน, ชุมชนกับการศึกษา, การพัฒนาคุณธรรม
Date: 2014-08-28T04:13:13Z
Cover image of รายการ ดอกไม้บาน สื่อสารความดี ตอน คืนโรงเรียนให้ชุมชน — คืนโรงเรียนให้ชุมชน
2. รายการ ดอกไม้บาน สื่อสารความดี ตอน วิถีพอเพียงสู่ชุมชนคุณธรรม, วิถีพอเพียงสู่ชุมชนคุณธรรม
Author: ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน), บริษัท จินตนาการ จำกัด
Format: 3.02 นาที, video/mp4
Subjects: โรงเรียนสีคิ้วหนองหญ้าขาว, คนดีต้นแบบ, การพัฒนาคุณธรรม, คนดี, เศรษฐกิจพอเพียง, ชุมชนกับการศึกษา, เกษตรพอเพียง
Date: 2014-08-28T05:10:28Z
Cover image of รายการ ดอกไม้บาน สื่อสารความดี ตอน วิถีพอเพียงสู่ชุมชนคุณธรรม — วิถีพอเพียงสู่ชุมชนคุณธรรม
3. รายการ ดอกไม้บาน สื่อสารความดี ตอน ศูนย์เรียนรู้ในโรงเรียน, ศูนย์เรียนรู้ในโรงเรียน
Author: ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน), บริษัท จินตนาการ จำกัด
Format: 3.07 นาที, video/mp4
Subjects: ศูนย์เรียนรู้ในโรงเรียน, แหล่งเรียนรู้, ผัก -- การปลูก, เศรษฐกิจพอเพียง, การประหยัดและการออม, ชุมชนกับการศึกษา, การเรียนรู้แบบประสบการณ์
Date: 2014-09-09T17:47:21Z, 2011
Cover image of รายการ ดอกไม้บาน สื่อสารความดี ตอน ศูนย์เรียนรู้ในโรงเรียน — ศูนย์เรียนรู้ในโรงเรียน
4. รายการ ดอกไม้บาน สื่อสารความดี ตอน ดินยิ้ม เด็กแย้ม, ดินยิ้ม เด็กแย้ม
Author: ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน), บริษัท จินตนาการ จำกัด
Format: 3.02 นาที, video/mp4
Subjects: ตุ๊กตาดินเผา, ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชนเชิงคุณธรรมบ้านป่าตาล -- เชียงใหม่, ภูมิปัญญาชาวบ้าน, การปั้น, ชุมชนกับการศึกษา
Date: 2014-09-12T05:24:33Z
Cover image of รายการ ดอกไม้บาน สื่อสารความดี ตอน ดินยิ้ม เด็กแย้ม — ดินยิ้ม เด็กแย้ม