close
1. รายการ ดอกไม้บาน สื่อสารความดี ตอน มิตรภาพแห่งการเรียนรู้, มิตรภาพแห่งการเรียนรู้
Author: ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน), บริษัท จินตนาการ จำกัด
Format: 3.00 นาที, video/mp4
Subjects: ชุมชนราชธานีอโศก, ค่ายเยาชนคนสร้างชาติ, ค่ายคุณธรรม, การพัฒนาคุณธรรม, การเข้าค่าย, ค่ายกิจกรรม, การเรียนรู้แบบประสบการณ์
Date: 2014-08-27T10:38:03Z
Cover image of รายการ ดอกไม้บาน สื่อสารความดี ตอน มิตรภาพแห่งการเรียนรู้ — มิตรภาพแห่งการเรียนรู้
2. รายการ ดอกไม้บาน สื่อสารความดี ตอน เรียนรู้ร่วมกัน สร้างพลังสู่สังคม, เรียนรู้ร่วมกัน สร้างพลังสู่สังคม
Author: ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน), บริษัท จินตนาการ จำกัด
Format: 3.01 นาที, video/mp4
Subjects: คนพิการ, การเรียนรู้แบบประสบการณ์, การเรียนรู้ร่วมกัน
Date: 2014-08-27T10:52:48Z
Cover image of รายการ ดอกไม้บาน สื่อสารความดี ตอน เรียนรู้ร่วมกัน สร้างพลังสู่สังคม — เรียนรู้ร่วมกัน สร้างพลังสู่สังคม
3. รายการ ดอกไม้บาน สื่อสารความดี ตอน เด็กบางใหญ่รักป่าชายเลน, เด็กบางใหญ่รักป่าชายเลน
Author: ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน), บริษัท จินตนาการ จำกัด
Format: 3.04 นาที, video/mp4
Subjects: โรงเรียนวัดบางใหญ่, ป่าชายเลน, การอนุรักษ์ป่าชายเลน, การพัฒนาคุณธรรม, การเรียนรู้แบบประสบการณ์
Date: 2014-08-28T04:26:17Z
Cover image of รายการ ดอกไม้บาน สื่อสารความดี ตอน เด็กบางใหญ่รักป่าชายเลน — เด็กบางใหญ่รักป่าชายเลน
4. รายการ ดอกไม้บาน สื่อสารความดี ตอน ลายสือเส้นสีรุ้ง, ลายสือเส้นสีรุ้ง
Author: ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน), บริษัท จินตนาการ จำกัด
Format: 3.04 นาที, video/mp4
Subjects: โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม, วารสารลายสือเส้นสีรุ้ง, การพัฒนาคุณธรรม, วารสาร, คุณธรรม -- วารสาร, การเรียนรู้แบบประสบการณ์
Date: 2014-08-28T04:59:46Z
Cover image of รายการ ดอกไม้บาน สื่อสารความดี ตอน ลายสือเส้นสีรุ้ง — ลายสือเส้นสีรุ้ง
5. รายการ ดอกไม้บาน สื่อสารความดี ตอน ศูนย์เรียนรู้ CSR ในโรงเรียน, ศูนย์เรียนรู้ CSR ในโรงเรียน
Author: ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน), บริษัท จินตนาการ จำกัด
Format: 3.01 นาที, video/mp4
Subjects: ศูนย์เรียนรู้ CSR, CSR, ธุรกิจคุณธรรม, นมถั่วเหลือง, อิฐ -- การผลิต, การเรียนรู้แบบประสบการณ์, กล้วยทอด, การปักผ้า, การนวด, ทักษะชีวิต -- การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
Date: 2014-09-09T17:16:49Z, 2011
Cover image of รายการ ดอกไม้บาน สื่อสารความดี ตอน ศูนย์เรียนรู้ CSR ในโรงเรียน — ศูนย์เรียนรู้ CSR ในโรงเรียน
6. รายการ ดอกไม้บาน สื่อสารความดี ตอน ศูนย์เรียนรู้ในโรงเรียน, ศูนย์เรียนรู้ในโรงเรียน
Author: ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน), บริษัท จินตนาการ จำกัด
Format: 3.07 นาที, video/mp4
Subjects: ศูนย์เรียนรู้ในโรงเรียน, แหล่งเรียนรู้, ผัก -- การปลูก, เศรษฐกิจพอเพียง, การประหยัดและการออม, ชุมชนกับการศึกษา, การเรียนรู้แบบประสบการณ์
Date: 2014-09-09T17:47:21Z, 2011
Cover image of รายการ ดอกไม้บาน สื่อสารความดี ตอน ศูนย์เรียนรู้ในโรงเรียน — ศูนย์เรียนรู้ในโรงเรียน