close
1. รายการ ดอกไม้บาน สื่อสารความดี ตอน ค่ายพุทธบุตร พุทธธรรม, ค่ายพุทธบุตร พุทธธรรม
Author: ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน), บริษัท จินตนาการ จำกัด
Format: 3.03 นาที, video/mp4
Subjects: ค่ายพุทธบุตรพุทธธรรม, ค่ายคุณธรรม, การพัฒนาคุณธรรม, พุทธศาสนากับเยาวชน, วัดปัญญานันทาราม, แม่
Date: 2014-08-27T09:08:45Z
Cover image of รายการ ดอกไม้บาน สื่อสารความดี ตอน ค่ายพุทธบุตร พุทธธรรม — ค่ายพุทธบุตร พุทธธรรม
2. รายการ ดอกไม้บาน สื่อสารความดี ตอน จักรยานเด็กใจวิเศษ, จักรยานเด็กใจวิเศษ
Author: ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน), บริษัท จินตนาการ จำกัด
Format: 3.06 นาที, video/mp4
Subjects: วัดป่าธรรมศิลาราม, การขี่จักรยาน, จักรยาน, การพัฒนาคุณธรรม, ขยะ, การใช้ของเสียให้เป็นประโยชน์, ธรรมะกับชีวิตประจำวัน
Date: 2014-08-27T09:39:22Z
Cover image of รายการ ดอกไม้บาน สื่อสารความดี ตอน จักรยานเด็กใจวิเศษ — จักรยานเด็กใจวิเศษ
3. รายการ ดอกไม้บาน สื่อสารความดี ตอน ชีวิตที่เปลี่ยนแปลง, ชีวิตที่เปลี่ยนแปลง
Author: ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน), บริษัท จินตนาการ จำกัด
Format: 3.00 นาที, video/mp4
Subjects: โครงการสายธารธรรม, การพัฒนาคุณธรรม, การเปลี่ยนแปลง (จิตวิทยา), การเปลี่ยนทัศนคติ, การฝึกจิต, การดำเนินชีวิต
Date: 2014-08-27T09:50:25Z
Cover image of รายการ ดอกไม้บาน สื่อสารความดี ตอน ชีวิตที่เปลี่ยนแปลง — ชีวิตที่เปลี่ยนแปลง
4. รายการ ดอกไม้บาน สื่อสารความดี ตอน ต้นกล้าแห่งป่าโนนใหญ่, ต้นกล้าแห่งป่าโนนใหญ่
Author: ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน), บริษัท จินตนาการ จำกัด
Format: 3.06 นาที, video/mp4
Subjects: วิทยาลัยการจัดการทางสังคม ภาคอีสาน, ป่่าโนนใหญ่, การพัฒนาคุณธรรม, ป่าไม้, การอนุรักษ์ป่าไม้
Date: 2014-08-27T10:30:21Z
Cover image of รายการ ดอกไม้บาน สื่อสารความดี ตอน ต้นกล้าแห่งป่าโนนใหญ่ — ต้นกล้าแห่งป่าโนนใหญ่
5. รายการ ดอกไม้บาน สื่อสารความดี ตอน บ้านของเรา, บ้านของเรา
Author: ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน), บริษัท จินตนาการ จำกัด
Format: 3.00 นาที, video/mp4
Subjects: ศูนย์การเรียนรู้ศิลปธรรมต้นแบบ วัดชลประทานรังสฤษฏ์, การพัฒนาคุณธรรม, การวาดภาพ, ศิลปะกับเด็ก, บ้าน, ศิลปะกับศีลธรรมจรรยา
Date: 2014-08-27T10:33:48Z
Cover image of รายการ ดอกไม้บาน สื่อสารความดี ตอน บ้านของเรา — บ้านของเรา
6. รายการ ดอกไม้บาน สื่อสารความดี ตอน มิตรภาพแห่งการเรียนรู้, มิตรภาพแห่งการเรียนรู้
Author: ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน), บริษัท จินตนาการ จำกัด
Format: 3.00 นาที, video/mp4
Subjects: ชุมชนราชธานีอโศก, ค่ายเยาชนคนสร้างชาติ, ค่ายคุณธรรม, การพัฒนาคุณธรรม, การเข้าค่าย, ค่ายกิจกรรม, การเรียนรู้แบบประสบการณ์
Date: 2014-08-27T10:38:03Z
Cover image of รายการ ดอกไม้บาน สื่อสารความดี ตอน มิตรภาพแห่งการเรียนรู้ — มิตรภาพแห่งการเรียนรู้
7. รายการ ดอกไม้บาน สื่อสารความดี ตอน เยาวชนแถวหน้า, เยาวชนแถวหน้า
Author: ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน), บริษัท จินตนาการ จำกัด
Format: 3.00 นาที, video/mp4
Subjects: เยาวชนแถวหน้า, การพัฒนาคุณธรรม, ผู้นำเยาวชน, ค่ายเยาวชน
Date: 2014-08-27T10:47:48Z
Cover image of รายการ ดอกไม้บาน สื่อสารความดี ตอน เยาวชนแถวหน้า — เยาวชนแถวหน้า
8. รายการ ดอกไม้บาน สื่อสารความดี ตอน วันและวัยที่ไม่ธรรมดา, วันและวัยที่ไม่ธรรมดา
Author: ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน), บริษัท จินตนาการ จำกัด
Format: 3.03 นาที, video/mp4
Subjects: ค่ายพุทธบุตรพุทธธรรม, การพัฒนาคุณธรรม, การปฏิบัติธรรม, ประสบการณ์การปฏิบัติธรรม, พุทธศาสนากับเยาวชน
Date: 2014-08-27T10:57:27Z
Cover image of รายการ ดอกไม้บาน สื่อสารความดี ตอน วันและวัยที่ไม่ธรรมดา — วันและวัยที่ไม่ธรรมดา
9. รายการ ดอกไม้บาน สื่อสารความดี ตอน ศูนย์เรียนรู้วัดสบลืน, ศูนย์เรียนรู้วัดสบลืน
Author: ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน), บริษัท จินตนาการ จำกัด
Format: 3.08 นาที, video/mp4
Subjects: ศูนย์เรียนรู้คุณธรรมฯ วัดสบลืน, การพัฒนาคุณธรรม, แหล่งเรียนรู้, ศูนย์คุณธรรม, แหล่งเรียนรู้ในชุมชน
Date: 2014-08-27T11:02:52Z
Cover image of รายการ ดอกไม้บาน สื่อสารความดี ตอน ศูนย์เรียนรู้วัดสบลืน — ศูนย์เรียนรู้วัดสบลืน
10. รายการ ดอกไม้บาน สื่อสารความดี ตอน ศูนย์ศิลปธรรม, ศูนย์ศิลปธรรม
Author: ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน), บริษัท จินตนาการ จำกัด
Format: 3.00 นาที, video/mp4
Subjects: ศูนย์การเรียนรู้ศิลปธรรมต้นแบบ วัดชลประทานรังสฤษฏ์, ศิลปธรรมต้นแบบ, การพัฒนาคุณธรรม, พุทธศาสนากับศิลปะ, ศิลปะกับศาสนา, ธรรมะ -- การศึกษาและการสอน
Date: 2014-08-28T03:39:05Z
Cover image of รายการ ดอกไม้บาน สื่อสารความดี ตอน ศูนย์ศิลปธรรม — ศูนย์ศิลปธรรม