close
1. รายการ ดอกไม้บาน สื่อสารความดี ตอน เครื่องมือลดทุกข์, เครื่องมือลดทุกข์
Author: ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน), บริษัท จินตนาการ จำกัด
Format: 3.06 นาที, video/mp4
Subjects: โครงการสัจจะสะสมทรัพย์เพื่อการพัฒนาฯ, บัญชีครัวเรือน, การจัดการการเงิน, การประหยัดและการออม
Date: 2014-08-27T09:26:54Z
Cover image of รายการ ดอกไม้บาน สื่อสารความดี ตอน เครื่องมือลดทุกข์ — เครื่องมือลดทุกข์
2. รายการ ดอกไม้บาน สื่อสารความดี ตอน จักรยานเด็กใจวิเศษ, จักรยานเด็กใจวิเศษ
Author: ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน), บริษัท จินตนาการ จำกัด
Format: 3.06 นาที, video/mp4
Subjects: วัดป่าธรรมศิลาราม, การขี่จักรยาน, จักรยาน, การพัฒนาคุณธรรม, ขยะ, การใช้ของเสียให้เป็นประโยชน์, ธรรมะกับชีวิตประจำวัน
Date: 2014-08-27T09:39:22Z
Cover image of รายการ ดอกไม้บาน สื่อสารความดี ตอน จักรยานเด็กใจวิเศษ — จักรยานเด็กใจวิเศษ
3. รายการ ดอกไม้บาน สื่อสารความดี ตอน ต้นกล้าแห่งป่าโนนใหญ่, ต้นกล้าแห่งป่าโนนใหญ่
Author: ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน), บริษัท จินตนาการ จำกัด
Format: 3.06 นาที, video/mp4
Subjects: วิทยาลัยการจัดการทางสังคม ภาคอีสาน, ป่่าโนนใหญ่, การพัฒนาคุณธรรม, ป่าไม้, การอนุรักษ์ป่าไม้
Date: 2014-08-27T10:30:21Z
Cover image of รายการ ดอกไม้บาน สื่อสารความดี ตอน ต้นกล้าแห่งป่าโนนใหญ่ — ต้นกล้าแห่งป่าโนนใหญ่
4. รายการ ดอกไม้บาน สื่อสารความดี ตอน คุณธรรมชายป่า, คุณธรรมชายป่า
Author: ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน), บริษัท จินตนาการ จำกัด
Format: 3.06 นาที, video/mp4
Subjects: การเรียนรู้จากธรรมชาติ, เผ่าปากะญอ, การพัฒนาคุณธรรม, เยาวชนกับสิ่งแวดล้อม, ป่าชุมชน, การอนุรักษ์ป่าไม้, โรงเรียนบ้านห้วยโผ
Date: 2014-08-28T04:19:28Z
Cover image of รายการ ดอกไม้บาน สื่อสารความดี ตอน คุณธรรมชายป่า — คุณธรรมชายป่า
5. รายการ ดอกไม้บาน สื่อสารความดี ตอน มือน้อยๆ สร้างสรรค์, มือน้อยๆ สร้างสรรค์
Author: ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน), บริษัท จินตนาการ จำกัด
Format: 3.06 นาที, video/mp4
Subjects: ความรับผิดชอบในเด็ก, ความรับผิดชอบ, เด็กปฐมวัย, การทำความสะอาด
Date: 2014-09-09T17:04:29Z, 2011
Cover image of รายการ ดอกไม้บาน สื่อสารความดี ตอน มือน้อยๆ สร้างสรรค์ — มือน้อยๆ สร้างสรรค์