close
1. รายการ ดอกไม้บาน สื่อสารความดี ตอน เด็กเอาถ่าน, เด็กเอาถ่าน
Author: ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน), บริษัท จินตนาการ จำกัด
Format: 3.02 นาที, video/mp4
Subjects: ชุมชนศรีษะอโศก, การเผาถ่าน, ถ่าน, ถ่านไม้
Date: 2014-08-27T10:21:52Z
Cover image of รายการ ดอกไม้บาน สื่อสารความดี ตอน เด็กเอาถ่าน — เด็กเอาถ่าน
2. รายการ ดอกไม้บาน สื่อสารความดี ตอน ปลูกความดีที่สัตยาไส, ปลูกความดีที่สัตยาไส
Author: ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน), บริษัท จินตนาการ จำกัด
Format: 3.02 นาที, video/mp4
Subjects: โรงเรียนสัตยาไส, การพัฒนาคุณธรรม, ความดี, การนั่งสมาธิ, คนดี
Date: 2014-08-28T04:33:44Z
Cover image of รายการ ดอกไม้บาน สื่อสารความดี ตอน ปลูกความดีที่สัตยาไส — ปลูกความดีที่สัตยาไส
3. รายการ ดอกไม้บาน สื่อสารความดี ตอน วิถีพอเพียงสู่ชุมชนคุณธรรม, วิถีพอเพียงสู่ชุมชนคุณธรรม
Author: ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน), บริษัท จินตนาการ จำกัด
Format: 3.02 นาที, video/mp4
Subjects: โรงเรียนสีคิ้วหนองหญ้าขาว, คนดีต้นแบบ, การพัฒนาคุณธรรม, คนดี, เศรษฐกิจพอเพียง, ชุมชนกับการศึกษา, เกษตรพอเพียง
Date: 2014-08-28T05:10:28Z
Cover image of รายการ ดอกไม้บาน สื่อสารความดี ตอน วิถีพอเพียงสู่ชุมชนคุณธรรม — วิถีพอเพียงสู่ชุมชนคุณธรรม
4. รายการ ดอกไม้บาน สื่อสารความดี ตอน อนุรักษ์ผักหวานป่า, อนุรักษ์ผักหวานป่า
Author: ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน), บริษัท จินตนาการ จำกัด
Format: 3.02 นาที, video/mp4
Subjects: โรงเรียนสีคิ้วหนองหญ้าขาว, ผักหวานป่า -- การปลูก, ผักหวานป่า -- การอนุรักษ์, การพัฒนาคุณธรรม
Date: 2014-08-28T06:10:47Z
Cover image of รายการ ดอกไม้บาน สื่อสารความดี ตอน อนุรักษ์ผักหวานป่า — อนุรักษ์ผักหวานป่า
5. รายการ ดอกไม้บาน สื่อสารความดี ตอน ดินยิ้ม เด็กแย้ม, ดินยิ้ม เด็กแย้ม
Author: ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน), บริษัท จินตนาการ จำกัด
Format: 3.02 นาที, video/mp4
Subjects: ตุ๊กตาดินเผา, ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชนเชิงคุณธรรมบ้านป่าตาล -- เชียงใหม่, ภูมิปัญญาชาวบ้าน, การปั้น, ชุมชนกับการศึกษา
Date: 2014-09-12T05:24:33Z
Cover image of รายการ ดอกไม้บาน สื่อสารความดี ตอน ดินยิ้ม เด็กแย้ม — ดินยิ้ม เด็กแย้ม