close
1. รายการ ดอกไม้บาน สื่อสารความดี ตอน ครอบครัวสุขสันต์, ครอบครัวสุขสันต์
Author: ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน), บริษัท จินตนาการ จำกัด
Format: 3.01 นาที, video/mp4
Subjects: บ้านอารีย์, ครอบครัวสุขสันต์, พุทธศาสนากับเยาวชน, เด็กกับศาสนา, ธรรมะกับชีวิตประจำวัน, ธรรมะ, เยาวชน -- กิจกรรมทางศาสนา -- พุทธศาสนา, กิจกรรมสำหรับเด็ก -- แง่ศาสนา
Date: 2014-08-27T08:54:07Z
Cover image of รายการ ดอกไม้บาน สื่อสารความดี ตอน ครอบครัวสุขสันต์ — ครอบครัวสุขสันต์
2. รายการ ดอกไม้บาน สื่อสารความดี ตอน เรียนรู้ร่วมกัน สร้างพลังสู่สังคม, เรียนรู้ร่วมกัน สร้างพลังสู่สังคม
Author: ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน), บริษัท จินตนาการ จำกัด
Format: 3.01 นาที, video/mp4
Subjects: คนพิการ, การเรียนรู้แบบประสบการณ์, การเรียนรู้ร่วมกัน
Date: 2014-08-27T10:52:48Z
Cover image of รายการ ดอกไม้บาน สื่อสารความดี ตอน เรียนรู้ร่วมกัน สร้างพลังสู่สังคม — เรียนรู้ร่วมกัน สร้างพลังสู่สังคม
3. รายการ ดอกไม้บาน สื่อสารความดี ตอน ห้องสมุดสร้างคน, ห้องสมุดสร้างคน
Author: ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน), บริษัท จินตนาการ จำกัด
Format: 3.01 นาที, video/mp4
Subjects: สำนักหอสมุดกลาง ม. ศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร), ห้องสมุด, หนังสือและการอ่าน
Date: 2014-08-28T03:48:18Z
Cover image of รายการ ดอกไม้บาน สื่อสารความดี ตอน ห้องสมุดสร้างคน — ห้องสมุดสร้างคน
4. รายการ ดอกไม้บาน สื่อสารความดี ตอน จริยศิลป์, จริยศิลป์
Author: ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน), บริษัท จินตนาการ จำกัด
Format: 3.01 นาที, video/mp4
Subjects: จริยศิลป์, ศิลปกรรมกับศีลธรรมจรรยา, ศิลปะ -- แง่ศีลธรรมจรรยา
Date: 2014-09-09T10:48:33Z, 2011
Cover image of รายการ ดอกไม้บาน สื่อสารความดี ตอน จริยศิลป์ — จริยศิลป์
5. รายการ ดอกไม้บาน สื่อสารความดี ตอน ศูนย์เรียนรู้ CSR ในโรงเรียน, ศูนย์เรียนรู้ CSR ในโรงเรียน
Author: ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน), บริษัท จินตนาการ จำกัด
Format: 3.01 นาที, video/mp4
Subjects: ศูนย์เรียนรู้ CSR, CSR, ธุรกิจคุณธรรม, นมถั่วเหลือง, อิฐ -- การผลิต, การเรียนรู้แบบประสบการณ์, กล้วยทอด, การปักผ้า, การนวด, ทักษะชีวิต -- การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
Date: 2014-09-09T17:16:49Z, 2011
Cover image of รายการ ดอกไม้บาน สื่อสารความดี ตอน ศูนย์เรียนรู้ CSR ในโรงเรียน — ศูนย์เรียนรู้ CSR ในโรงเรียน