close
1. รายการ ดอกไม้บาน สื่อสารความดี ตอน ชีวิตที่เปลี่ยนแปลง, ชีวิตที่เปลี่ยนแปลง
Author: ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน), บริษัท จินตนาการ จำกัด
Format: 3.00 นาที, video/mp4
Subjects: โครงการสายธารธรรม, การพัฒนาคุณธรรม, การเปลี่ยนแปลง (จิตวิทยา), การเปลี่ยนทัศนคติ, การฝึกจิต, การดำเนินชีวิต
Date: 2014-08-27T09:50:25Z
Cover image of รายการ ดอกไม้บาน สื่อสารความดี ตอน ชีวิตที่เปลี่ยนแปลง — ชีวิตที่เปลี่ยนแปลง
2. รายการ ดอกไม้บาน สื่อสารความดี ตอน บ้านของเรา, บ้านของเรา
Author: ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน), บริษัท จินตนาการ จำกัด
Format: 3.00 นาที, video/mp4
Subjects: ศูนย์การเรียนรู้ศิลปธรรมต้นแบบ วัดชลประทานรังสฤษฏ์, การพัฒนาคุณธรรม, การวาดภาพ, ศิลปะกับเด็ก, บ้าน, ศิลปะกับศีลธรรมจรรยา
Date: 2014-08-27T10:33:48Z
Cover image of รายการ ดอกไม้บาน สื่อสารความดี ตอน บ้านของเรา — บ้านของเรา
3. รายการ ดอกไม้บาน สื่อสารความดี ตอน มิตรภาพแห่งการเรียนรู้, มิตรภาพแห่งการเรียนรู้
Author: ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน), บริษัท จินตนาการ จำกัด
Format: 3.00 นาที, video/mp4
Subjects: ชุมชนราชธานีอโศก, ค่ายเยาชนคนสร้างชาติ, ค่ายคุณธรรม, การพัฒนาคุณธรรม, การเข้าค่าย, ค่ายกิจกรรม, การเรียนรู้แบบประสบการณ์
Date: 2014-08-27T10:38:03Z
Cover image of รายการ ดอกไม้บาน สื่อสารความดี ตอน มิตรภาพแห่งการเรียนรู้ — มิตรภาพแห่งการเรียนรู้
4. รายการ ดอกไม้บาน สื่อสารความดี ตอน เมล็ดพันธุ์แห่งปัญญา, เมล็ดพันธุ์แห่งปัญญา
Author: ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน), บริษัท จินตนาการ จำกัด
Format: 3.00 นาที, video/mp4
Subjects: เสถียรธรรมสถาน, ค่ายผู้นำเยาวชนเอสโอเอส, ภาวนา, ผู้นำเยาวชน, การเรียนรู้ตนเอง, ความเขัาใจ, การเรียนรู้ร่วมกัน
Date: 2014-08-27T10:43:38Z
Cover image of รายการ ดอกไม้บาน สื่อสารความดี ตอน เมล็ดพันธุ์แห่งปัญญา — เมล็ดพันธุ์แห่งปัญญา
5. รายการ ดอกไม้บาน สื่อสารความดี ตอน เยาวชนแถวหน้า, เยาวชนแถวหน้า
Author: ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน), บริษัท จินตนาการ จำกัด
Format: 3.00 นาที, video/mp4
Subjects: เยาวชนแถวหน้า, การพัฒนาคุณธรรม, ผู้นำเยาวชน, ค่ายเยาวชน
Date: 2014-08-27T10:47:48Z
Cover image of รายการ ดอกไม้บาน สื่อสารความดี ตอน เยาวชนแถวหน้า — เยาวชนแถวหน้า
6. รายการ ดอกไม้บาน สื่อสารความดี ตอน ศูนย์ศิลปธรรม, ศูนย์ศิลปธรรม
Author: ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน), บริษัท จินตนาการ จำกัด
Format: 3.00 นาที, video/mp4
Subjects: ศูนย์การเรียนรู้ศิลปธรรมต้นแบบ วัดชลประทานรังสฤษฏ์, ศิลปธรรมต้นแบบ, การพัฒนาคุณธรรม, พุทธศาสนากับศิลปะ, ศิลปะกับศาสนา, ธรรมะ -- การศึกษาและการสอน
Date: 2014-08-28T03:39:05Z
Cover image of รายการ ดอกไม้บาน สื่อสารความดี ตอน ศูนย์ศิลปธรรม — ศูนย์ศิลปธรรม
7. รายการ ดอกไม้บาน สื่อสารความดี ตอน โรงเรียนวิถีชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง, โรงเรียนวิถีชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง
Author: ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน), บริษัท จินตนาการ จำกัด
Format: 3.00 นาที, video/mp4
Subjects: โรงเรียนบ้านหนองหนอน, โรงเรียนวิถีชีวิต, เศรษฐกิจพอเพียง, การพึ่งตนเอง, การเรียนรู้แบบพึ่งตนเอง, วิถีชีวิตชนบท
Date: 2014-08-28T04:49:58Z
Cover image of รายการ ดอกไม้บาน สื่อสารความดี ตอน โรงเรียนวิถีชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง — โรงเรียนวิถีชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง
8. รายการ ดอกไม้บาน สื่อสารความดี ตอน โรงเรียนวิถีพุทธ, โรงเรียนวิถีพุทธ
Author: ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน), บริษัท จินตนาการ จำกัด
Format: 3.00 นาที, video/mp4
Subjects: โรงเรียนบ้านแม่จ้อง, โรงเรียนวิถีพุทธ, พุทธศาสนากับเยาวชน, เด็กกับศาสนา, ศีล
Date: 2014-08-28T04:54:08Z
Cover image of รายการ ดอกไม้บาน สื่อสารความดี ตอน โรงเรียนวิถีพุทธ — โรงเรียนวิถีพุทธ
9. รายการ ดอกไม้บาน สื่อสารความดี ตอน ลูกแม่จ้อง, ลูกแม่จ้อง
Author: ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน), บริษัท จินตนาการ จำกัด
Format: 3.00 นาที, video/mp4
Subjects: โรงเรียนบ้านแม่จ้อง, การพัฒนาคุณธรรม, ดนตรีพื้นเมือง, ดนตรีกับเด็ก, ดนตรีกับเยาวชน
Date: 2014-08-28T05:04:50Z
Cover image of รายการ ดอกไม้บาน สื่อสารความดี ตอน ลูกแม่จ้อง — ลูกแม่จ้อง
10. รายการ ดอกไม้บาน สื่อสารความดี ตอน หมากรุก หมากชีวิต, หมากรุก หมากชีวิต
Author: ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน), บริษัท จินตนาการ จำกัด
Format: 3.00 นาที, video/mp4
Subjects: โรงเรียนสายนํ้าทิพย์, หมากรุก, การวางแผน, ความคิดและการคิด, การแก้ปัญหา
Date: 2014-08-28T05:42:46Z
Cover image of รายการ ดอกไม้บาน สื่อสารความดี ตอน หมากรุก หมากชีวิต — หมากรุก หมากชีวิต