close
1. Bodemkaart van Nederland schaal 1 : 50.000 : toelichting bij de kaartbladen 56 Turnhout en 57 West Valkenswaard
Format: application/pdf
Subjects: bodemkarteringen, kaarten, nederland, noord-brabant
Cover image of Bodemkaart van Nederland schaal 1 : 50.000 : toelichting bij de kaartbladen 56 Turnhout en 57 West Valkenswaard
2. Waterbroei waterdicht? : onderzoek recirculatie
Author: Meester, H.
Format: application/pdf
Subjects: snijbloemen, tulpen, tulipa, forceren van planten, hergebruik van water, plantenvoeding, fertigatie, gewasopbrengst, plantenontwikkeling
Cover image of Waterbroei waterdicht? : onderzoek recirculatie
3. Kuilafdekken met afstandsbediening : Bokano afdeksysteem : Veehouderij Techniek Poster
Author: Huiden, F.
Format: application/pdf
Subjects: kuilsilo's, kuilvoer, kuilvoerbereiding, afdeklagen, bedekkingsmaterialen, afstandsbediening, nieuwe producten
Cover image of Kuilafdekken met afstandsbediening : Bokano afdeksysteem : Veehouderij Techniek Poster
4. Grofwild op een eindeloze Veluwe
Author: Lensink, R.
Format: application/pdf
Subjects: wildbeheer, bosbeheer, jagen, landschapsbescherming, bedrijfsvoering, veluwe
Cover image of Grofwild op een eindeloze Veluwe
5. Stikstofbemesting pootaardappelen
Author: Titulair, H.H.H.
Format: text/html, application/pdf
Subjects: aardappelen, loofvernietiging, stikstofmeststoffen, groenbemesters, dierlijke meststoffen, pootaardappelen, voorlichting, vollegrondsteelt
Cover image of Stikstofbemesting pootaardappelen
6. Omgekeerde string
Author: Kris Cardinaels
Format: application/pdf
Subjects: strings, programmeren in java, java programming
Date: 2001-08-21T23:00
Cover image of Omgekeerde string
7. Afvalwatersector trekt veel belangstelling tijdens Vakantiecursus [thema riolering]
Author: Dijk, H. van
Format: application/pdf
Subjects: conferenties, internationale samenwerking, afvalwater, waterbeleid, waterbeheer, drinkwater
Cover image of Afvalwatersector trekt veel belangstelling tijdens Vakantiecursus [thema riolering]
8. Milieuregistraties: informatiebron voor boeren en overheid
Author: Poppe, K.J.
Format: application/pdf
Subjects: landbouwbedrijven, mineralen, boekhouding, bestrijdingsmethoden, plantenplagen, plantenziekten, geïntegreerde plagenbestrijding, geïntegreerde bestrijding, milieu, kwaliteit, conservering, overheidsbeleid, milieubeleid, milieuwetgeving, luchtverontreiniging, bodemverontreiniging, waterverontreiniging, bedrijfsinformatiesystemen
Cover image of Milieuregistraties: informatiebron voor boeren en overheid
9. Waterschappen binnenstebuiten : energie fabriek
Format: application/pdf
Subjects: bio-energie, milieubeheer, afvalwater, energie, duurzaamheid (sustainability), waterzuivering, waterschappen
Cover image of Waterschappen binnenstebuiten : energie fabriek
10. Ontwikkelingen rond ontwerp en beheer MBR voor huishoudelijk afvalwater
Author: Bentem, A. van
Format: application/pdf
Subjects: afvalwater, afvalwaterbehandeling, waterzuivering, biologische filtratie, membranen, ontwerp, bedrijfsvoering, zuiveringsinstallaties
Cover image of Ontwikkelingen rond ontwerp en beheer MBR voor huishoudelijk afvalwater
11. Vogels meestal leuk, soms lastig
Author: Kroon, H.
Format: application/pdf
Subjects: sportterreinen, sportvoorzieningen, wedstrijdsporten, golfbanen, vogels, eenden, gazongronden, schadelijke dieren, nestkasten
Cover image of Vogels meestal leuk, soms lastig
12. PlattelandsParlement 2009: directe link tussen platteland en politiek
Format: text/html, application/pdf
Subjects: regionale ontwikkeling, platteland, bevolkingsafname, besluitvorming, participatie, gebiedsontwikkeling
Cover image of PlattelandsParlement 2009: directe link tussen platteland en politiek
13. Economische effecten van het per direct stoppen met castratie van beerbiggen in Nederland
Author: Baltussen, W.H.M.
Format: application/pdf
Subjects: agrarische economie, effecten, castratie, varkens, beren (varkens), varkenshouderij, toegevoegde waarde, nederland, dierhouderij
Cover image of Economische effecten van het per direct stoppen met castratie van beerbiggen in Nederland
14. Focus op BBT en nieuwe ontwikkelingen in de pluimveehouderij
Author: Vandenbosch, A.
Format: application/pdf
Subjects: pluimveehouderij, huisvesting van kippen, slachtkuikens, graaneiwitten, strooisel, voer, technologie
Cover image of Focus op BBT en nieuwe ontwikkelingen in de pluimveehouderij
15. Voerbeperking bij leggende dieren
Author: Reuvekamp, B.F.J.
Format: application/pdf
Subjects: boekhouding van landbouwbedrijf, rekeningen van landbouwbedrijf, hennen, gerantsoeneerde voeding
Cover image of Voerbeperking bij leggende dieren
16. Report of pesticide residue monitoring : results of the Netherlands for 2008 : concerning directive 90/642/EEC, 86/362/EEC, regulation 396/2005/EC and recommendation 2008/103/EC
Format: application/pdf
Subjects: voedselveiligheid, pesticidenresiduen, voedselinspectie, monitoring, voedselanalyse, gewasbescherming, eu regelingen
Cover image of Report of pesticide residue monitoring : results of the Netherlands for 2008 : concerning directive 90/642/EEC, 86/362/EEC, regulation 396/2005/EC and recommendation 2008/103/EC
17. Presentation Of Organic Eggplant (part 6), Παρουσίαση για τη Βιολογική καλλιέργεια Μελιτζάνας (Μέρος 6)
Format: application/pdf
Subjects: harvest, συγκομιδή, physiological diserders, virus, Solanaceous vegetables, Σολανώδη λαχανικά, μη παρασιτικές ασθένειες, ιοί, βιολογική μελιτζάνα, organic eggplant, eggplant cultivation, καλλιέργεια μελιτζάνας
Cover image of Presentation Of Organic Eggplant (part 6) — Παρουσίαση για τη Βιολογική καλλιέργεια Μελιτζάνας (Μέρος 6)
18. De wereld als je werkterrein : Royal Haskoning
Author: Lakeman, L.
Format: application/pdf
Subjects: irrigatie, herstel, indonesië, beroepsopleiding
Cover image of De wereld als je werkterrein : Royal Haskoning
19. Pfeil-reisbeurs voor Cecil Konijnendijk
Author: Schmidt, P.
Format: application/pdf
Subjects: hoger onderwijs, premies, fondsen, bosbouw, rondreizen, nederland, studie
Cover image of Pfeil-reisbeurs voor Cecil Konijnendijk
20. Is uw bemesting optimaal? : meld u nu aan voor een check met BAT!
Author: Nijssen, K.
Format: application/pdf
Subjects: rundveeteelt, mestbehoeftebepaling, dierlijke meststoffen, dosering, stikstof, fosfaat, agrarische bedrijfsvoering, bemesting, bedrijfsinformatiesystemen
Cover image of Is uw bemesting optimaal? : meld u nu aan voor een check met BAT!
21. Vleeskalveren en hervorming gemeenschappelijk landbouwbeleid
Author: Bont, C.J.A.M. de
Format: application/pdf
Subjects: agrarische economie, gemeenschappelijk landbouwbeleid, economisch beleid, europese unie, vleeskalveren, rundvee, kalfsvlees, nederland, economische verandering
Cover image of Vleeskalveren en hervorming gemeenschappelijk landbouwbeleid
22. Eko: merkbeheer blijft bij Skal : voorkeur van de sector grondslag voor bestuursbesluit
Author: Goewie, E.A.
Format: application/pdf
Subjects: biologische landbouw, inspectie, controle, kwaliteitscontroles, kwaliteitsnormen, normen, wetgeving, certificering, merkproducten, kwaliteitsetikettering, organisaties, overheidsbeleid, reorganisatie
Cover image of Eko: merkbeheer blijft bij Skal : voorkeur van de sector grondslag voor bestuursbesluit
23. Organic Cultivation Of Cabbage, Τεχνικές Βιολογικής Καλλιέργειας Λάχανου
Format: application/pdf
Subjects: soil fertility, varieties, cultural practices, ποικιλίες, propagation, πολλαπλασιασμός, harvest, συγκομιδή, άρδευση, vegetable, cabbage, irrigation needs, Cruciferae, βιολογικό λάχανο, Καλλιεργητικές τεχνικές, Κραμβοειδή λαχανικά, γονιμότητα εδάφους, cabbage cultivation, καλλιέργεια λάχανου
Cover image of Organic Cultivation Of Cabbage — Τεχνικές Βιολογικής Καλλιέργειας Λάχανου
24. Teelthandleiding zetmeelaardappelen : oogst
Author: Veerman, A.
Format: application/pdf
Subjects: aardappelen, loofvernietiging, rooien, aardappeloogstmachines, verliezen bij het oogsten, beschadigingen, fabrieksaardappelen
Cover image of Teelthandleiding zetmeelaardappelen : oogst
25. Het doppenproject
Author: Iersel, M.J. van
Format: application/pdf
Subjects: apidae
Cover image of Het doppenproject
26. Stikstofwerking van geinjecteerde runderdrijfmest op grasland : verslag van een onderzoek naar de effecten van stikstof uit geinjecteerde en bovengronds aangewende runderdrijfmest op de opbrengst en de kwaliteit van gras
Author: Snijders, P.J.M.
Format: application/pdf
Subjects: stalmest, kunstmeststoffen, graslanden, injectie, drijfmest, oogsttoename, oogstverliezen, opbrengsten
Cover image of Stikstofwerking van geinjecteerde runderdrijfmest op grasland : verslag van een onderzoek naar de effecten van stikstof uit geinjecteerde en bovengronds aangewende runderdrijfmest op de opbrengst en de kwaliteit van gras
27. Inventarisatie knelpunten en kennishiaten bij de teelt van pootgoed voor zetmeelaardappelen
Author: Wolfs, A.
Format: application/pdf
Subjects: solanum tuberosum, aardappelen, pootaardappelen, agronomie, landbouwplantenteelt, nederland
Cover image of Inventarisatie knelpunten en kennishiaten bij de teelt van pootgoed voor zetmeelaardappelen
28. Biofuels and ecoagriculture : can bioenergy production enhance landscape-scale ecosystem conservation and rural livelihoods?
Author: Milder, J.C.
Format: application/pdf
Subjects: bio-energie, biomassa productie, brandstofgewassen, brandstoffen, plattelandsontwikkeling, landbouwbeleid, landschapsbescherming, natuurbescherming, biobrandstoffen
Cover image of Biofuels and ecoagriculture : can bioenergy production enhance landscape-scale ecosystem conservation and rural livelihoods?
29. Gedragscode flora- en faunawet voor waterschappen: werkdocument
Author: Logeman, D.
Format: application/pdf
Subjects: natuurbescherming, milieuwetgeving, recht, flora, fauna, waterbeheer, nederland, waterschappen
Cover image of Gedragscode flora- en faunawet voor waterschappen: werkdocument
30. Voeren of mengen : klaar voor de start
Author: Broek, W. van den
Format: application/pdf
Subjects: melkveehouderij, melkvee, landbouwtechniek, voermengwagens
Cover image of Voeren of mengen : klaar voor de start
31. 3.3 Integratie - Geïntegreerde Gewasbescherming: twee stappen vooruit, één achteruit: themavoordracht 4e Gewasbeschermingsmanifestatie 'Is het al tijd om te oogsten?'
Author: Booij, C.J.H.
Format: application/pdf
Subjects: gewasbescherming, geïntegreerde bestrijding, biologische bestrijding, ziektepreventie, teeltsystemen, beslissingsondersteunende systemen
Cover image of 3.3 Integratie - Geïntegreerde Gewasbescherming: twee stappen vooruit, één achteruit: themavoordracht 4e Gewasbeschermingsmanifestatie 'Is het al tijd om te oogsten?'
32. Minister Jacqueline Cramer: ?We moeten het thema niet isoleren?
Author: Wesselink, J.-W.
Format: application/pdf
Subjects: water, woningen, huizen, ruimtelijke ordening, regionale ontwikkeling, oppervlaktewater, woningbouw
Cover image of Minister Jacqueline Cramer: ?We moeten het thema niet isoleren?
33. Goede moed na ronde 1
Author: Emous, R.A. van
Format: application/pdf
Subjects: pluimveehouderij, pluimvee, huisvesting van kippen, stallen, dierenwelzijn
Cover image of Goede moed na ronde 1
34. Biomanipulatie veenplas Terra Nova : ontwikkeling van de vegetatie in 2007
Author: Haterd, R.J.W. van de
Format: application/pdf
Subjects: waterkwaliteit, meren, waterplanten, vegetatie, vegetatietypen, troebelheid, ecologie, vissen, visbestand, monitoring, herstel, biomassa, natuurgebieden, visstand, biologisch waterbeheer, utrecht
Cover image of Biomanipulatie veenplas Terra Nova : ontwikkeling van de vegetatie in 2007
35. De Europese Expertgroep voor kleine toepassingen en internationale kennisuitwisseling
Author: Sambeeck, D. van
Format: application/pdf
Subjects: gewasbescherming, gespecialiseerde landbouw, pesticiden, eu regelingen, deskundigen, toelating van bestrijdingsmiddelen
Cover image of De Europese Expertgroep voor kleine toepassingen en internationale kennisuitwisseling
36. CAP on health?
Format: application/pdf
Date: 2007-01-01T00:00:00.00Z
Cover image of CAP on health?
37. Welzijnsvriendelijke stal geen extra risico voor voedselveiligheid
Format: application/pdf
Subjects: varkenshouderij, varkensstallen, stallen, dierenwelzijn, varkensvlees, voedselzekerheid
Cover image of Welzijnsvriendelijke stal geen extra risico voor voedselveiligheid
38. Omvorming van monoculturen van douglas naar gemengd bos via natuurlijke verjonging
Author: Oosterbaan, A.
Format: application/pdf
Subjects: bosbouw, gemengde bossen, verjonging, nederland, gemengde opstanden
Cover image of Omvorming van monoculturen van douglas naar gemengd bos via natuurlijke verjonging
39. Een empirische studie naar leren en innoveren in regionale netwerken
Author: Aarts, N.
Format: application/pdf
Subjects: plattelandsontwikkeling, regionale ontwikkeling, innovaties, innovatie adoptie, geïnduceerde innovaties, leerervaringen, netwerken
Cover image of Een empirische studie naar leren en innoveren in regionale netwerken
40. Resultaten praktijkproef Dierveiligheidsindex = Results of a field study to evaluate the Animal Safety Index
Author: Mul, M.F.
Format: application/pdf
Subjects: varkenshouderij, diergezondheid, dierenwelzijn, dierziekten, infectieziekten, agrarische bedrijfsvoering, prestatie-indexen
Cover image of Resultaten praktijkproef Dierveiligheidsindex = Results of a field study to evaluate the Animal Safety Index
41. Scharrelvarkensvlees beter?
Author: Wal, P.G. van der
Format: application/pdf
Subjects: huisvesting, dieren, dierlijke producten, dierenwelzijn, varkensvlees, varkens, kwaliteit
Cover image of Scharrelvarkensvlees beter?
42. Vitaal platteland en de Europese plattelandsverordening
Author: Corten, I.
Format: application/pdf
Subjects: plattelandsontwikkeling, eu regelingen, natuurbescherming, bosbedrijfsvoering, subsidies
Cover image of Vitaal platteland en de Europese plattelandsverordening
43. Markt en overheid: hoe zit het nu eigenlijk? : technologie kleurt regelgeving rond markt en overheid opnieuw in
Author: Loenen, B. van
Format: application/pdf
Subjects: overheid, geoinformatie, marktanalyse
Cover image of Markt en overheid: hoe zit het nu eigenlijk? : technologie kleurt regelgeving rond markt en overheid opnieuw in
44. Goudse sportvelden zakken niet in : Theo Verdoold zorgt voor stabiele sportvelden in wegzakkend Gouda [special : waterbeheer bij sportvelden]
Author: Meel, J. van
Format: application/pdf
Subjects: sportterreinen, verzakking (grond), veengronden, bodems van waterrijke gebieden, ondergrond, zuid-holland
Cover image of Goudse sportvelden zakken niet in  : Theo Verdoold zorgt voor stabiele sportvelden in wegzakkend Gouda [special : waterbeheer bij sportvelden]
45. Resistentiemechanismen : thema: Phytophthora infestans BO-06-008 Plu II GEN 2
Author: Vossen, E. van der
Format: application/pdf
Subjects: aardappelen, resistentiemechanismen, phytophthora infestans, ziekteresistentie, genexpressie
Cover image of Resistentiemechanismen : thema: Phytophthora infestans BO-06-008 Plu II GEN 2
46. Conference, Conference (Traditional Pear Variety)
Format: application/pdf
Subjects: Birne, alte Sorten, pear, traditional variety
Cover image of Conference — Conference (Traditional Pear Variety)
47. Regional hydrology
Author: Walsum, P.E.V. van
Format: application/pdf
Subjects: bodemwater, grondwaterstroming, oppervlaktewater, modellen, regionale verkenningen, grondwaterspiegel, plant-water relaties, noord-brabant
Cover image of Regional hydrology
48. Samen zorgen voor voortschrijdend inzicht : 'met groene innovatie naar de top'
Format: application/pdf
Subjects: tuinbouw, innovaties, doelstellingen, agrarische aanpassing, managementbenaderingen, milieubeleid, groenbeheer, openbaar groen
Cover image of Samen zorgen voor voortschrijdend inzicht : 'met groene innovatie naar de top'
49. Rapsglanzkäfer, Pollen Beetle
Format: application/pdf
Subjects: Pflanzenschutz, plant protection, rape, Raps, Rapsglanzkäfer, Rapsanbau, Vorbeugende Maßnahmen, Schadschwellen, Direkte Maßnahmen, pollen beetle, preventive measures
Cover image of Rapsglanzkäfer — Pollen Beetle
50. Global Development Of Organic Agriculture: Challenges And Prospects
Author: Erik Steen Kristensen
Format: application/pdf
Subjects: Sustainability, Organic Agriculture, food security, organic food, political ecology, Ecological economics, Globalization, organic market
Cover image of Global Development Of Organic Agriculture: Challenges And Prospects