close
1. Bodemkaart van Nederland schaal 1 : 50.000 : toelichting bij de kaartbladen 56 Turnhout en 57 West Valkenswaard
Format: application/pdf
Subjects: bodemkarteringen, kaarten, nederland, noord-brabant
Cover image of Bodemkaart van Nederland schaal 1 : 50.000 : toelichting bij de kaartbladen 56 Turnhout en 57 West Valkenswaard
2. Waterbroei waterdicht? : onderzoek recirculatie
Author: Meester, H.
Format: application/pdf
Subjects: snijbloemen, tulpen, tulipa, forceren van planten, hergebruik van water, plantenvoeding, fertigatie, gewasopbrengst, plantenontwikkeling
Cover image of Waterbroei waterdicht? : onderzoek recirculatie
3. Kuilafdekken met afstandsbediening : Bokano afdeksysteem : Veehouderij Techniek Poster
Author: Huiden, F.
Format: application/pdf
Subjects: kuilsilo's, kuilvoer, kuilvoerbereiding, afdeklagen, bedekkingsmaterialen, afstandsbediening, nieuwe producten
Cover image of Kuilafdekken met afstandsbediening : Bokano afdeksysteem : Veehouderij Techniek Poster
4. Grofwild op een eindeloze Veluwe
Author: Lensink, R.
Format: application/pdf
Subjects: wildbeheer, bosbeheer, jagen, landschapsbescherming, bedrijfsvoering, veluwe
Cover image of Grofwild op een eindeloze Veluwe
5. Stikstofbemesting pootaardappelen
Author: Titulair, H.H.H.
Format: text/html, application/pdf
Subjects: aardappelen, loofvernietiging, stikstofmeststoffen, groenbemesters, dierlijke meststoffen, pootaardappelen, voorlichting, vollegrondsteelt
Cover image of Stikstofbemesting pootaardappelen
6. Omgekeerde string
Author: Kris Cardinaels
Format: application/pdf
Subjects: strings, programmeren in java, java programming
Date: 2001-08-21T23:00
Cover image of Omgekeerde string
7. Afvalwatersector trekt veel belangstelling tijdens Vakantiecursus [thema riolering]
Author: Dijk, H. van
Format: application/pdf
Subjects: conferenties, internationale samenwerking, afvalwater, waterbeleid, waterbeheer, drinkwater
Cover image of Afvalwatersector trekt veel belangstelling tijdens Vakantiecursus [thema riolering]
8. Milieuregistraties: informatiebron voor boeren en overheid
Author: Poppe, K.J.
Format: application/pdf
Subjects: landbouwbedrijven, mineralen, boekhouding, bestrijdingsmethoden, plantenplagen, plantenziekten, geïntegreerde plagenbestrijding, geïntegreerde bestrijding, milieu, kwaliteit, conservering, overheidsbeleid, milieubeleid, milieuwetgeving, luchtverontreiniging, bodemverontreiniging, waterverontreiniging, bedrijfsinformatiesystemen
Cover image of Milieuregistraties: informatiebron voor boeren en overheid
9. Waterschappen binnenstebuiten : energie fabriek
Format: application/pdf
Subjects: bio-energie, milieubeheer, afvalwater, energie, duurzaamheid (sustainability), waterzuivering, waterschappen
Cover image of Waterschappen binnenstebuiten : energie fabriek
10. Ontwikkelingen rond ontwerp en beheer MBR voor huishoudelijk afvalwater
Author: Bentem, A. van
Format: application/pdf
Subjects: afvalwater, afvalwaterbehandeling, waterzuivering, biologische filtratie, membranen, ontwerp, bedrijfsvoering, zuiveringsinstallaties
Cover image of Ontwikkelingen rond ontwerp en beheer MBR voor huishoudelijk afvalwater
11. Vogels meestal leuk, soms lastig
Author: Kroon, H.
Format: application/pdf
Subjects: sportterreinen, sportvoorzieningen, wedstrijdsporten, golfbanen, vogels, eenden, gazongronden, schadelijke dieren, nestkasten
Cover image of Vogels meestal leuk, soms lastig
12. PlattelandsParlement 2009: directe link tussen platteland en politiek
Format: text/html, application/pdf
Subjects: regionale ontwikkeling, platteland, bevolkingsafname, besluitvorming, participatie, gebiedsontwikkeling
Cover image of PlattelandsParlement 2009: directe link tussen platteland en politiek
13. Economische effecten van het per direct stoppen met castratie van beerbiggen in Nederland
Author: Baltussen, W.H.M.
Format: application/pdf
Subjects: agrarische economie, effecten, castratie, varkens, beren (varkens), varkenshouderij, toegevoegde waarde, nederland, dierhouderij
Cover image of Economische effecten van het per direct stoppen met castratie van beerbiggen in Nederland
14. Focus op BBT en nieuwe ontwikkelingen in de pluimveehouderij
Author: Vandenbosch, A.
Format: application/pdf
Subjects: pluimveehouderij, huisvesting van kippen, slachtkuikens, graaneiwitten, strooisel, voer, technologie
Cover image of Focus op BBT en nieuwe ontwikkelingen in de pluimveehouderij
15. Voerbeperking bij leggende dieren
Author: Reuvekamp, B.F.J.
Format: application/pdf
Subjects: boekhouding van landbouwbedrijf, rekeningen van landbouwbedrijf, hennen, gerantsoeneerde voeding
Cover image of Voerbeperking bij leggende dieren
16. Report of pesticide residue monitoring : results of the Netherlands for 2008 : concerning directive 90/642/EEC, 86/362/EEC, regulation 396/2005/EC and recommendation 2008/103/EC
Format: application/pdf
Subjects: voedselveiligheid, pesticidenresiduen, voedselinspectie, monitoring, voedselanalyse, gewasbescherming, eu regelingen
Cover image of Report of pesticide residue monitoring : results of the Netherlands for 2008 : concerning directive 90/642/EEC, 86/362/EEC, regulation 396/2005/EC and recommendation 2008/103/EC
17. Presentation Of Organic Eggplant (part 6), Παρουσίαση για τη Βιολογική καλλιέργεια Μελιτζάνας (Μέρος 6)
Format: application/pdf
Subjects: harvest, συγκομιδή, physiological diserders, virus, Solanaceous vegetables, Σολανώδη λαχανικά, μη παρασιτικές ασθένειες, ιοί, βιολογική μελιτζάνα, organic eggplant, eggplant cultivation, καλλιέργεια μελιτζάνας
Cover image of Presentation Of Organic Eggplant (part 6) — Παρουσίαση για τη Βιολογική καλλιέργεια Μελιτζάνας (Μέρος 6)
18. De wereld als je werkterrein : Royal Haskoning
Author: Lakeman, L.
Format: application/pdf
Subjects: irrigatie, herstel, indonesië, beroepsopleiding
Cover image of De wereld als je werkterrein : Royal Haskoning
19. Pfeil-reisbeurs voor Cecil Konijnendijk
Author: Schmidt, P.
Format: application/pdf
Subjects: hoger onderwijs, premies, fondsen, bosbouw, rondreizen, nederland, studie
Cover image of Pfeil-reisbeurs voor Cecil Konijnendijk
20. Is uw bemesting optimaal? : meld u nu aan voor een check met BAT!
Author: Nijssen, K.
Format: application/pdf
Subjects: rundveeteelt, mestbehoeftebepaling, dierlijke meststoffen, dosering, stikstof, fosfaat, agrarische bedrijfsvoering, bemesting, bedrijfsinformatiesystemen
Cover image of Is uw bemesting optimaal? : meld u nu aan voor een check met BAT!
21. Vleeskalveren en hervorming gemeenschappelijk landbouwbeleid
Author: Bont, C.J.A.M. de
Format: application/pdf
Subjects: agrarische economie, gemeenschappelijk landbouwbeleid, economisch beleid, europese unie, vleeskalveren, rundvee, kalfsvlees, nederland, economische verandering
Cover image of Vleeskalveren en hervorming gemeenschappelijk landbouwbeleid
22. Eko: merkbeheer blijft bij Skal : voorkeur van de sector grondslag voor bestuursbesluit
Author: Goewie, E.A.
Format: application/pdf
Subjects: biologische landbouw, inspectie, controle, kwaliteitscontroles, kwaliteitsnormen, normen, wetgeving, certificering, merkproducten, kwaliteitsetikettering, organisaties, overheidsbeleid, reorganisatie
Cover image of Eko: merkbeheer blijft bij Skal : voorkeur van de sector grondslag voor bestuursbesluit
23. Organic Cultivation Of Cabbage, Τεχνικές Βιολογικής Καλλιέργειας Λάχανου
Format: application/pdf
Subjects: soil fertility, varieties, cultural practices, ποικιλίες, propagation, πολλαπλασιασμός, harvest, συγκομιδή, άρδευση, vegetable, cabbage, irrigation needs, Cruciferae, βιολογικό λάχανο, Καλλιεργητικές τεχνικές, Κραμβοειδή λαχανικά, γονιμότητα εδάφους, cabbage cultivation, καλλιέργεια λάχανου
Cover image of Organic Cultivation Of Cabbage — Τεχνικές Βιολογικής Καλλιέργειας Λάχανου
24. Teelthandleiding zetmeelaardappelen : oogst
Author: Veerman, A.
Format: application/pdf
Subjects: aardappelen, loofvernietiging, rooien, aardappeloogstmachines, verliezen bij het oogsten, beschadigingen, fabrieksaardappelen
Cover image of Teelthandleiding zetmeelaardappelen : oogst
25. Het doppenproject
Author: Iersel, M.J. van
Format: application/pdf
Subjects: apidae
Cover image of Het doppenproject
26. Stikstofwerking van geinjecteerde runderdrijfmest op grasland : verslag van een onderzoek naar de effecten van stikstof uit geinjecteerde en bovengronds aangewende runderdrijfmest op de opbrengst en de kwaliteit van gras
Author: Snijders, P.J.M.
Format: application/pdf
Subjects: stalmest, kunstmeststoffen, graslanden, injectie, drijfmest, oogsttoename, oogstverliezen, opbrengsten
Cover image of Stikstofwerking van geinjecteerde runderdrijfmest op grasland : verslag van een onderzoek naar de effecten van stikstof uit geinjecteerde en bovengronds aangewende runderdrijfmest op de opbrengst en de kwaliteit van gras
27. Inventarisatie knelpunten en kennishiaten bij de teelt van pootgoed voor zetmeelaardappelen
Author: Wolfs, A.
Format: application/pdf
Subjects: solanum tuberosum, aardappelen, pootaardappelen, agronomie, landbouwplantenteelt, nederland
Cover image of Inventarisatie knelpunten en kennishiaten bij de teelt van pootgoed voor zetmeelaardappelen
28. Biofuels and ecoagriculture : can bioenergy production enhance landscape-scale ecosystem conservation and rural livelihoods?
Author: Milder, J.C.
Format: application/pdf
Subjects: bio-energie, biomassa productie, brandstofgewassen, brandstoffen, plattelandsontwikkeling, landbouwbeleid, landschapsbescherming, natuurbescherming, biobrandstoffen
Cover image of Biofuels and ecoagriculture : can bioenergy production enhance landscape-scale ecosystem conservation and rural livelihoods?
29. Gedragscode flora- en faunawet voor waterschappen: werkdocument
Author: Logeman, D.
Format: application/pdf
Subjects: natuurbescherming, milieuwetgeving, recht, flora, fauna, waterbeheer, nederland, waterschappen
Cover image of Gedragscode flora- en faunawet voor waterschappen: werkdocument
30. Voeren of mengen : klaar voor de start
Author: Broek, W. van den
Format: application/pdf
Subjects: melkveehouderij, melkvee, landbouwtechniek, voermengwagens
Cover image of Voeren of mengen : klaar voor de start
31. 3.3 Integratie - Geïntegreerde Gewasbescherming: twee stappen vooruit, één achteruit: themavoordracht 4e Gewasbeschermingsmanifestatie 'Is het al tijd om te oogsten?'
Author: Booij, C.J.H.
Format: application/pdf
Subjects: gewasbescherming, geïntegreerde bestrijding, biologische bestrijding, ziektepreventie, teeltsystemen, beslissingsondersteunende systemen
Cover image of 3.3 Integratie - Geïntegreerde Gewasbescherming: twee stappen vooruit, één achteruit: themavoordracht 4e Gewasbeschermingsmanifestatie 'Is het al tijd om te oogsten?'
32. Minister Jacqueline Cramer: ?We moeten het thema niet isoleren?
Author: Wesselink, J.-W.
Format: application/pdf
Subjects: water, woningen, huizen, ruimtelijke ordening, regionale ontwikkeling, oppervlaktewater, woningbouw
Cover image of Minister Jacqueline Cramer: ?We moeten het thema niet isoleren?
33. Goede moed na ronde 1
Author: Emous, R.A. van
Format: application/pdf
Subjects: pluimveehouderij, pluimvee, huisvesting van kippen, stallen, dierenwelzijn
Cover image of Goede moed na ronde 1
34. Biomanipulatie veenplas Terra Nova : ontwikkeling van de vegetatie in 2007
Author: Haterd, R.J.W. van de
Format: application/pdf
Subjects: waterkwaliteit, meren, waterplanten, vegetatie, vegetatietypen, troebelheid, ecologie, vissen, visbestand, monitoring, herstel, biomassa, natuurgebieden, visstand, biologisch waterbeheer, utrecht
Cover image of Biomanipulatie veenplas Terra Nova : ontwikkeling van de vegetatie in 2007
35. De Europese Expertgroep voor kleine toepassingen en internationale kennisuitwisseling
Author: Sambeeck, D. van
Format: application/pdf
Subjects: gewasbescherming, gespecialiseerde landbouw, pesticiden, eu regelingen, deskundigen, toelating van bestrijdingsmiddelen
Cover image of De Europese Expertgroep voor kleine toepassingen en internationale kennisuitwisseling
36. CAP on health?
Format: application/pdf
Date: 2007-01-01T00:00:00.00Z
Cover image of CAP on health?
37. Welzijnsvriendelijke stal geen extra risico voor voedselveiligheid
Format: application/pdf
Subjects: varkenshouderij, varkensstallen, stallen, dierenwelzijn, varkensvlees, voedselzekerheid
Cover image of Welzijnsvriendelijke stal geen extra risico voor voedselveiligheid
38. Omvorming van monoculturen van douglas naar gemengd bos via natuurlijke verjonging
Author: Oosterbaan, A.
Format: application/pdf
Subjects: bosbouw, gemengde bossen, verjonging, nederland, gemengde opstanden
Cover image of Omvorming van monoculturen van douglas naar gemengd bos via natuurlijke verjonging
39. Een empirische studie naar leren en innoveren in regionale netwerken
Author: Aarts, N.
Format: application/pdf
Subjects: plattelandsontwikkeling, regionale ontwikkeling, innovaties, innovatie adoptie, geïnduceerde innovaties, leerervaringen, netwerken
Cover image of Een empirische studie naar leren en innoveren in regionale netwerken
40. Resultaten praktijkproef Dierveiligheidsindex = Results of a field study to evaluate the Animal Safety Index
Author: Mul, M.F.
Format: application/pdf
Subjects: varkenshouderij, diergezondheid, dierenwelzijn, dierziekten, infectieziekten, agrarische bedrijfsvoering, prestatie-indexen
Cover image of Resultaten praktijkproef Dierveiligheidsindex = Results of a field study to evaluate the Animal Safety Index
41. Scharrelvarkensvlees beter?
Author: Wal, P.G. van der
Format: application/pdf
Subjects: huisvesting, dieren, dierlijke producten, dierenwelzijn, varkensvlees, varkens, kwaliteit
Cover image of Scharrelvarkensvlees beter?
42. Vitaal platteland en de Europese plattelandsverordening
Author: Corten, I.
Format: application/pdf
Subjects: plattelandsontwikkeling, eu regelingen, natuurbescherming, bosbedrijfsvoering, subsidies
Cover image of Vitaal platteland en de Europese plattelandsverordening
43. Markt en overheid: hoe zit het nu eigenlijk? : technologie kleurt regelgeving rond markt en overheid opnieuw in
Author: Loenen, B. van
Format: application/pdf
Subjects: overheid, geoinformatie, marktanalyse
Cover image of Markt en overheid: hoe zit het nu eigenlijk? : technologie kleurt regelgeving rond markt en overheid opnieuw in
44. Goudse sportvelden zakken niet in : Theo Verdoold zorgt voor stabiele sportvelden in wegzakkend Gouda [special : waterbeheer bij sportvelden]
Author: Meel, J. van
Format: application/pdf
Subjects: sportterreinen, verzakking (grond), veengronden, bodems van waterrijke gebieden, ondergrond, zuid-holland
Cover image of Goudse sportvelden zakken niet in  : Theo Verdoold zorgt voor stabiele sportvelden in wegzakkend Gouda [special : waterbeheer bij sportvelden]
45. Resistentiemechanismen : thema: Phytophthora infestans BO-06-008 Plu II GEN 2
Author: Vossen, E. van der
Format: application/pdf
Subjects: aardappelen, resistentiemechanismen, phytophthora infestans, ziekteresistentie, genexpressie
Cover image of Resistentiemechanismen : thema: Phytophthora infestans BO-06-008 Plu II GEN 2
46. Conference, Conference (Traditional Pear Variety)
Format: application/pdf
Subjects: Birne, alte Sorten, pear, traditional variety
Cover image of Conference — Conference (Traditional Pear Variety)
47. Regional hydrology
Author: Walsum, P.E.V. van
Format: application/pdf
Subjects: bodemwater, grondwaterstroming, oppervlaktewater, modellen, regionale verkenningen, grondwaterspiegel, plant-water relaties, noord-brabant
Cover image of Regional hydrology
48. Samen zorgen voor voortschrijdend inzicht : 'met groene innovatie naar de top'
Format: application/pdf
Subjects: tuinbouw, innovaties, doelstellingen, agrarische aanpassing, managementbenaderingen, milieubeleid, groenbeheer, openbaar groen
Cover image of Samen zorgen voor voortschrijdend inzicht : 'met groene innovatie naar de top'
49. Rapsglanzkäfer, Pollen Beetle
Format: application/pdf
Subjects: Pflanzenschutz, plant protection, rape, Raps, Rapsglanzkäfer, Rapsanbau, Vorbeugende Maßnahmen, Schadschwellen, Direkte Maßnahmen, pollen beetle, preventive measures
Cover image of Rapsglanzkäfer — Pollen Beetle
50. Global Development Of Organic Agriculture: Challenges And Prospects
Author: Erik Steen Kristensen
Format: application/pdf
Subjects: Sustainability, Organic Agriculture, food security, organic food, political ecology, Ecological economics, Globalization, organic market
Cover image of Global Development Of Organic Agriculture: Challenges And Prospects
51. International Year of Natural Fibres, Anul International al fibrelor naturale, A természetes textil nemzetközi éve, Internasjonalt år for naturfiber, Διεθνές Έτος Φυσικών Ινών, Международный Год природных волокон, Looduslike kiudude Rahvusvaheline Aasta, Año Internacional de las Fibras Naturales
Format: application/pdf
Subjects: in, len, lin, ίνες, лён, lina, lino, canepa, pamut, bomull, βαμβάκι, хлопок, puuvill, algodón, bumbac, gyapju termelés, fiberplanter, ινώδη φυτά, волокнистые растения, villatootmine, producción de lana, rostnövények, productia de lana, ullproduksjon, παραγωγή βαμβακιού, производство шерсти, kiutaimed, plantas de fibras, kender, fibre de origine vegetala, hamp, φυτικές ίνες, волокно, kiukanep, cáñamo, matase, selyem, silke, μετάξι, шёлк, siid, seda, agave, Szizál, sisalagave, σισάλ, сизаль, sisal, plante pentru fibra, növényi eredetű textil alapanyagok, plantefibre, растительные волокна, taimsed kiud, fibras vegetales, fibre de origine animala, állati eredetű textil alapanyagok, fibre fra dyr, ζωικές ίνες, волокона животного происхождения, loomsed kiud, fibras animales, flax, cotton, wool production, fibre plants, hemp, silk, plant fibres, animal fibres
Date: 2009-01-01T00:00:00.00Z
Cover image of International Year of Natural Fibres — Anul International al fibrelor naturale — A természetes textil nemzetközi éve — Internasjonalt år for naturfiber — Διεθνές Έτος Φυσικών Ινών — Международный Год природных волокон — Looduslike kiudude Rahvusvaheline Aasta — Año Internacional de las Fibras Naturales
52. Heavy metals and organic compounds from waste used as organic fertilisers
Author: Michael Pollak
Format: application/pdf
Subjects: food safety, organic fertilizers, European Union, agricultural wastes, soil pollution, pollutants, organic compounds
Date: 2004-07-01T00:00:00.00Z
Cover image of Heavy metals and organic compounds from waste used as organic fertilisers
53. Met een 'meter' voor ventilatievoud is tot 10% energie te besparen
Author: Arkesteijn, M.
Format: application/pdf
Subjects: klimaatregeling, ventilatie, luchtstroming, kassen, methodologie, meetapparatuur, computer software, programmeren, energiebesparing, glastuinbouw
Cover image of Met een 'meter' voor ventilatievoud is tot 10% energie te besparen
54. Slingerdunner : technisch prachtig, maar snel overbodig : klassieker
Author: Hoenderken, J.
Format: application/pdf
Subjects: rijendunners, suikerbieten, landbouwwerktuigen, geschiedenis, dunnen
Cover image of Slingerdunner : technisch prachtig, maar snel overbodig : klassieker
55. ECORAND Kennissysteem voor functionele agrobiodiversiteit
Author: Booij, K.
Format: application/pdf
Subjects: biodiversiteit, akkerbouw, natuurlijke vijanden, insectenplagen, agrobiodiversiteit, kennissystemen, vollegrondsgroenten
Cover image of ECORAND Kennissysteem voor functionele agrobiodiversiteit
56. Mozes komt naar de berg : onderwijs en onderzoek maken samen kennisproducten
Author: Boetzkes, P.
Format: application/pdf
Subjects: agrarisch onderwijs, onderzoek, kennis, biologische landbouw, samenwerking, onderwijsmethoden, docenten, praktijkonderwijs, vaardigheidsonderwijs, wetenschappelijk onderzoek
Cover image of Mozes komt naar de berg : onderwijs en onderzoek maken samen kennisproducten
57. Invloed van voedselaanbod en stroomsnelheid op de microhabitatselectie door larven van de Bosbeekjuffer
Author: Kroes, R.
Format: application/pdf
Subjects: odonata, larven, waterlopen, afvoer
Cover image of Invloed van voedselaanbod en stroomsnelheid op de microhabitatselectie door larven van de Bosbeekjuffer
58. 1431_Cloture des comptes
Author: Teodora Stana
Format: application/pdf
Subjects: accounting
Date: 2010-10-14T23:00:00.00Z
Cover image of 1431_Cloture des comptes
59. Afvalwaterzuivering in Nederland : van beerput tot oxidatiesloot
Author: Lohuizen, K. van
Format: application/pdf
Subjects: waterzuivering, geschiedenis, nederland
Cover image of Afvalwaterzuivering in Nederland : van beerput tot oxidatiesloot
60. Afzet : oudere Duitsers kopen meeste kamerplanten
Author: Reinders, U.
Format: application/pdf
Subjects: export, potplanten, tuinplanten, marketing, marketingkanalen, voorkeuren van de consument, leeftijdsgroepen, ouderen, nederland, duitsland
Cover image of Afzet : oudere Duitsers kopen meeste kamerplanten
61. Vernieuwing in het landelijk gebied : 'Ga op zoek naar andere enthousiastelingen'
Format: application/pdf
Subjects: plattelandsontwikkeling, plattelandsomgeving, samenwerking, regionale ontwikkeling
Cover image of Vernieuwing in het landelijk gebied : 'Ga op zoek naar andere enthousiastelingen'
62. Bodemvitaliteit in de biologische kasteelt : effect van grondbewerking en introductie van regenwormen op de bodemstructuur
Author: Cuijpers, W.
Format: application/pdf
Subjects: biologische landbouw, bodemvruchtbaarheid, bodemstructuur na grondbewerking, grondbewerking, gewasopbrengst, aardwormen, bemesting, glastuinbouw, glasgroenten
Cover image of Bodemvitaliteit in de biologische kasteelt : effect van grondbewerking en introductie van regenwormen op de bodemstructuur
63. Stroverdelers : blazen of strooien voor een goede verdeling
Author: Broek, W. van den
Format: application/pdf
Subjects: geitenhouderij, geiten, huisvesting op dik strooisel, mechanisatie, verdelers (dividers), blazers, stallen
Cover image of Stroverdelers : blazen of strooien voor een goede verdeling
64. Beleidshandboek aviaire influenza
Format: application/pdf
Subjects: aviaire influenzavirus, vogelpestvirus, landbouwbeleid, overheidsbeleid, landbouwministeries, landbouwcrises
Cover image of Beleidshandboek aviaire influenza
65. Plantaardige voeding en cardiovasculaire gezondheid
Author: Geleijnse, J.M.
Format: application/pdf
Subjects: plantaardige producten, voedselconsumptie, hart- en vaatziekten, ziektepreventie, voedingsstoffen, voeding en gezondheid
Cover image of Plantaardige voeding en cardiovasculaire gezondheid
66. Temperatuur en luchtsnelheid op dierniveau
Author: Vonk, M.
Format: application/pdf
Subjects: milieubeheersing, gebouwen, regulatie, klimaat, varkens, dierenwelzijn, huisvesting, dieren, componenten, sensors, transductoren, automatische regeling, instrumentatie, systemen
Cover image of Temperatuur en luchtsnelheid op dierniveau
67. 12 tips om brandstof te besparen
Author: Eeuwema, K.
Format: application/pdf
Subjects: landbouwtechniek, landbouwwerktuigen, brandstoffen, brandstofverbruik
Cover image of 12 tips om brandstof te besparen
68. Grasgenoten gezocht! Voorbeschouwing: tweede landelijke ?Dag van de Greenkeeper?
Author: Winters, F.
Format: application/pdf
Subjects: golfbanen, sportterreinen, graslandbeheer, onderhoud, beroepen
Cover image of Grasgenoten gezocht! Voorbeschouwing: tweede landelijke ?Dag van de Greenkeeper?
69. Straatgras op greens terugdringen kan ook anders! : bezoek aan twee Ierse golfbanen
Author: Peters, A.
Format: application/pdf
Subjects: golfbanen, sportvoorzieningen, golf, golfbaangronden, gazon, poa annua, onkruiden, kunstmeststoffen, toedieningswijzen, vochtigheid
Cover image of Straatgras op greens terugdringen kan ook anders! : bezoek aan twee Ierse golfbanen
70. Opties voor beheersing van valse meeldauw in ui zonder synthetische bestrijdingsmiddelen
Author: Termorshuizen, A.J.
Format: application/pdf
Subjects: peronospora destructor, peronospora, peronospora farinosa, melkproducten, wei, biologische bestrijding, allium cepa, uien, plantenziekteverwekkende schimmels, akkerbouw
Cover image of Opties voor beheersing van valse meeldauw in ui zonder synthetische bestrijdingsmiddelen
71. Energie in de tuinbouw : discussiestuk 'energie in de tuinbouw'
Author: Burg, J. van der
Format: application/pdf
Subjects: tuinbouw, kassen, energiegebruik, energiekosten, innovaties, kooldioxide, emissie, reductie, duurzame energie, energiebesparing
Cover image of Energie in de tuinbouw : discussiestuk 'energie in de tuinbouw'
72. Adieu [effectgerichte maatregelen] EGM?
Author: Neefjes, M.
Format: application/pdf
Subjects: ecologie, natuurbescherming, vegetatie, ecologisch herstel, natuurbeleid
Cover image of Adieu [effectgerichte maatregelen] EGM?
73. Discard reconstruction method used in the assessment of North Sea plaice in 2004 : product A3b van het F-project
Author: Keeken, O.A. van
Format: application/pdf
Subjects: ?
Cover image of Discard reconstruction method used in the assessment of North Sea plaice in 2004 : product A3b van het F-project
74. 'Schapenhouders hebben een slecht jaar achter de rug' : Piet Vellema van de GD
Author: Klein Swormink, B.
Format: application/pdf
Subjects: schapenhouderij, infectieziekten, bluetonguevirus, leverbot, diergezondheid, dierveredeling, fokkerijmethoden, dierziektepreventie
Cover image of 'Schapenhouders hebben een slecht jaar achter de rug' : Piet Vellema van de GD
75. Innovatieve ketens
Author: Groot, M.J.
Format: application/pdf
Subjects: voedselketens, innovaties, samenwerking, bedrijfssystemen, kennis, agro-industriële ketens, logistiek, ketenmanagement
Cover image of Innovatieve ketens
76. Extreme regenval?en plasvorming
Author: Ritsema, C.
Format: application/pdf
Subjects: sportterreinen, wedstrijdsporten, gazon, golfbaangronden, regen, regenschade, drainage, oppervlaktedrainage, waterbeheer
Cover image of Extreme regenval?en plasvorming
77. Overheidsvisie op de bio-based economy in de energietransitie : 'de keten sluiten'
Format: application/pdf
Subjects: biomassa, biogas, beschikbaarheid, verandering, biobased economy, duurzame energie, ketenmanagement, duurzame ontwikkeling
Cover image of Overheidsvisie op de bio-based economy in de energietransitie : 'de keten sluiten'
78. Longueur moyenne des mots d'un texte (1)
Author: Jean-Pierre PEYRIN
Format: application/pdf
Subjects: expression algorithmique
Date: 2002-09-15T23:00:00.00Z
Cover image of Longueur moyenne des mots d'un texte (1)
79. Duurzame landbouw in een schakelkast
Author: Smit, A.
Format: application/pdf
Subjects: landbouw, duurzaamheid (sustainability), landbouwsector, voedselketens, landgebruik
Cover image of Duurzame landbouw in een schakelkast
80. Leuker dan steeds hetzelfde rondje met één gewas: kwekerij Van Dam mikt op breed sortiment [special: strategie]
Author: Bannisseht, Q. von
Format: application/pdf
Subjects: potplanten, tuinplanten, eenjarigen, soortendiversiteit, besluitvorming, agrarische bedrijfsplanning, familiebedrijven, landbouw
Cover image of Leuker dan steeds hetzelfde rondje met één gewas: kwekerij Van Dam mikt op breed sortiment [special: strategie]
81. Nota overgewicht : uit balans: de last van overgewicht
Format: application/pdf
Subjects: overgewicht, obesitas, gezondheidsbeleid, ziektepreventie, overheidsbeleid, volksgezondheidsbevordering, jeugd, levensstijl, voeding en gezondheid
Cover image of Nota overgewicht : uit balans: de last van overgewicht
82. Lemken Saphir zaaimachine - Duitse degelijkheid : werktuigrapport
Author: Lenaers, P.
Format: application/pdf
Subjects: zaaimachines, landbouwwerktuigen, gebruikswaarde, technische informatie
Cover image of Lemken Saphir zaaimachine - Duitse degelijkheid : werktuigrapport
83. Denken vanuit de grond nieuw voor meeste bollentelers
Author: Dwarswaard, A.
Format: application/pdf
Subjects: proeven op proefstations, bloembollen, groenbemesters, bodemstructuur, bodemvruchtbaarheid, beworteling, bodemkwaliteit
Cover image of Denken vanuit de grond nieuw voor meeste bollentelers
84. Design of an organic farming crop rotation experiment
Author: Olesen\, Jørgen E.
Format: application/pdf
Subjects: Farming Systems, nitrogen, weed control, organic agriculture, winter wheat (Triticum aestivum), spring barley (Hordeum vulgare), spring oat (Avena sativa), triticale (Triticosecale), grass-clover, pea (Pisum sativum), lupin (Lupinus angustifolius), ryegrass (Lolium perenne), catch crop, Crop rotation
Cover image of Design of an organic farming crop rotation experiment
85. Mest- en mineralenkennis voor de praktijk : de teelt van gras op droge zandgronden
Author: Meer, H. van der
Format: application/pdf
Subjects: kennis, akkerbouw, zandgronden, lolium perenne, zaaien, teeltsystemen, bemesting
Cover image of Mest- en mineralenkennis voor de praktijk : de teelt van gras op droge zandgronden
86. Key role for Selenomethionine and Vitamin E to boost fertility
Format: application/pdf
Subjects: pluimvee, pluimveehouderij, pluimveevoeding, selenium, vruchtbaarheid, vitamine e
Cover image of Key role for Selenomethionine and Vitamin E to boost fertility
87. De ontwerpen van Kracht van Koeien : hoe dierenwelzijn, milieu en economie elkaar kunnen versterken
Author: Groot Koerkamp, P.
Format: application/pdf
Subjects: melkveehouderij, duurzaamheid (sustainability), agrarische bedrijfsvoering, ontwerp, agrarische productiesystemen, toekomst
Cover image of De ontwerpen van Kracht van Koeien : hoe dierenwelzijn, milieu en economie elkaar kunnen versterken
88. Zuinig zijn op resistenties
Format: application/pdf
Subjects: phytophthora, aardappelen, phytophthora infestans, pootaardappelen, resistentie van variëteiten, fabrieksaardappelen
Cover image of Zuinig zijn op resistenties
89. De waarde van kennis voor docent : onderzoek kenniscirculatie groen onderwijs onderzoek en bedrijfsleven
Author: Kupper, H.
Format: application/pdf
Subjects: agrarisch onderwijs, docenten, vragenlijsten, kennis, middelbaar beroepsonderwijs, kennisoverdracht
Cover image of De waarde van kennis voor docent : onderzoek kenniscirculatie groen onderwijs onderzoek en bedrijfsleven
90. Grundfutterqualität im Konnex mit dem österreichischen Agrarumweltprogramm 15. Alpenländisches Expertenforum zum Thema Grundfutterqualität - aktuelle Ergebnisse und zukünftige Entwicklungen, LFZ Raumberg-Gumpenstein, Roughage Feed in Connection with the Austrian EnAlpenländisches Expertenforum zum Thema Grundfutterqualität - aktuelle Ergebnisse und zukünftige Entwicklungen, LFZ Raumberg-Gumpensteinvironmental Programm in Agriculture, 15. Experr Forum, lfz Raumberg-Gumpenstein
Format: application/pdf
Subjects: Grünland, ÖPUL, Düngung, Dauergrünland, cross compliance, Grundfutterqualtität, Agrarumweltprogramm, Cross compliance, roughage feed, feed quality
Cover image of Grundfutterqualität im Konnex mit dem österreichischen Agrarumweltprogramm 15. Alpenländisches Expertenforum zum Thema Grundfutterqualität - aktuelle Ergebnisse und zukünftige Entwicklungen, LFZ Raumberg-Gumpenstein — Roughage Feed in Connection with the Austrian EnAlpenländisches Expertenforum zum Thema Grundfutterqualität - aktuelle Ergebnisse und zukünftige Entwicklungen, LFZ Raumberg-Gumpensteinvironmental Programm in Agriculture, 15. Experr Forum, lfz Raumberg-Gumpenstein
91. Bijenplant in beeld : Klimhortensia (Hydrangea petiolaris)
Author: Neve, A.
Format: application/pdf
Subjects: hydrangea anomala, houtachtige planten als sierplanten, klimplanten, tuinplanten, honingbijen, plantenmorfologie, habitus, groei, bloei, bloemen, insect-plant relaties
Cover image of Bijenplant in beeld : Klimhortensia (Hydrangea petiolaris)
92. Vogel & Noot 'Holland Edition' doet het goed in Nederlandse klei : werktuigimpressie
Author: Bonte, E.
Format: application/pdf
Subjects: ploegen, ploegen als grondbewerking, landbouwwerktuigen, proeven, landbouwwerktuigenindustrie, risters, gebruikswaarde
Cover image of Vogel & Noot 'Holland Edition' doet het goed in Nederlandse klei : werktuigimpressie
93. Present and future markets for fish and fish products from small-scale fisheries - Case studies from Asia, Africa and Latin America. (Available online only)
Format: application/pdf
Subjects: small-scale fisheries, fish products, harvesting, Artisanal fisheries, fish markets
Date: 2008-01-01T00:00:00.00Z
Cover image of Present and future markets for fish and fish products from small-scale fisheries - Case studies from Asia, Africa and Latin America. (Available online only)
94. Het juiste hout op de juiste plaats
Author: Oldenburger, J.
Format: application/pdf
Subjects: hout, houthandel, duurzaamheid (sustainability), houtgebruik, architectuur, selectiecriteria
Cover image of Het juiste hout op de juiste plaats
95. Hoe bedrijvig is Kootwijkerbroek? : analyse van de agrarische en niet-agrarische bedrijvigheid en hun omgeving
Author: Vereijken, P.
Format: application/pdf
Subjects: landbouwsituatie, platteland, plattelandseconomie, nederland, plattelandsontwikkeling, gelderland
Cover image of Hoe bedrijvig is Kootwijkerbroek? : analyse van de agrarische en niet-agrarische bedrijvigheid en hun omgeving
96. Gezondheid als marketinginstrument
Author: Noorduyn, L.
Format: application/pdf
Subjects: biologische landbouw, biologische voedingsmiddelen, gezondheid, consumenteninformatie, marketing van voedingsmiddelen, voeding en gezondheid
Cover image of Gezondheid als marketinginstrument
97. Chapitre 5 Gouvernance et pilotage des reseaux de soins
Author: Pierre Huard
Format: application/pdf
Subjects: reseau, decision support system
Date: 2002-10-14T23:00
Cover image of Chapitre 5 Gouvernance et pilotage des reseaux de soins
98. Gebiedsonderzoek mestbewerking : eindrapportage
Author: Schomaker, A.H.H.M.
Format: application/pdf
Subjects: dierlijke meststoffen, milieueffect, scheiding, waterkwaliteit, grondwater, oppervlaktewater, mestverwerking, vergelijkend onderzoek, grondwaterkwaliteit, oppervlaktewaterkwaliteit
Cover image of Gebiedsonderzoek mestbewerking : eindrapportage
99. Coastal aquaculture and development - planning for sustainability, Parti akvakultúra és fejlődése- tervezése a fenntarthatóságra, Dezvoltarea acvaculturii de coasta - planificare pentru durabilitate, Utvikling av akvakultur i kystnære områder - for en bærekraftig framtid, Παράκτια υδατοκαλλιέργεια και ανάπτυξη - σχεδιασμός για τη βιωσιμότητα, Acuicultura costera y desarrollo - planificando para la sostenibilidad, Развитие аквакультуры прибрежных регионов - планирование в целях обеспечения устойчивости, Küsten-Aquakultur und Entwicklung - Planung für Nachhaltigkeit
Author: Roger Lewins
Format: application/pdf
Subjects: fenntarthatóság, akvakultúra, Fejődő országok, fejlődés tervezés, parti területek, durabilitate, acvacultura, Tari in curs de dezvoltare, zone de coasta, bærekraft, устойчивость, αειφορία, sostenibilidad, utviklingsland, развивающиеся страны, Αναπτυσσόμενες χώρες, países en desarrollo, αναπτυξιακός σχεδιασμός, utviklingsplanlegging, планирование развития, planificación para el desarrollo, υδατοκαλλιέργεια, akvakultur, аквакультура, acuicultura, kystnære områder, παράκτιες περιοχές, áreas costeras, прибрежные регионы, Nachhaltigkeit, Entwicklungsplanung, Entwicklungsländer, Aquakultur, Küstenflächen, sustainability, Developing Countries, development planning, aquaculture, coastal areas
Date: 2006-02-01T00:00:00.00Z
Cover image of Coastal aquaculture and development - planning for sustainability — Parti akvakultúra és fejlődése- tervezése a fenntarthatóságra — Dezvoltarea acvaculturii de coasta - planificare pentru durabilitate — Utvikling av akvakultur i kystnære områder - for en bærekraftig framtid — Παράκτια υδατοκαλλιέργεια και ανάπτυξη - σχεδιασμός για τη βιωσιμότητα — Acuicultura costera y desarrollo -  planificando para la sostenibilidad — Развитие аквакультуры прибрежных регионов - планирование в целях обеспечения устойчивости — Küsten-Aquakultur und Entwicklung - Planung für Nachhaltigkeit
100. Te koop en andere ideeën over de inrichting van Nederland
Author: Aarts, N.
Format: application/pdf
Subjects: ruimtelijke ordening, landschap, overheidsbeleid, nederland, governance
Cover image of Te koop en andere ideeën over de inrichting van Nederland