close
1. เวชศาสตร์วัณณา เล่ม ๑
Author: สุ่ม วรกิจพิศาส
Format: 8446892 bytes, ๑๖๖ หน้า, application/pdf
Subjects: แพทย์
Date: 2007-10-23T18:21:14Z, 1907
Cover image of เวชศาสตร์วัณณา เล่ม ๑
2. ตำรายาครรภ์รักษาและพราหมปโรหิตยาซางสำหรับเด็กต่างๆ
Author: นุ่ม, พระอุปชฌาย
Format: 2256221 bytes, ๘๓ หน้า, application/pdf
Subjects: แพทย์
Date: 2007-10-23T18:21:25Z, 1938
Cover image of ตำรายาครรภ์รักษาและพราหมปโรหิตยาซางสำหรับเด็กต่างๆ
3. ศีลธรรมกับหนังสือพิมพ์ และเขตต์บาปแดนบุญ
Author: ประเสริฐศุภมาตรา (จรูญ จันทรสมบูรณ์), ขุน
Format: 1205518 bytes, ๔๐ หน้า, application/pdf
Subjects: หนังสือพิมพ์ -- จรรยาบรรณ
Date: 2007-10-23T18:21:43Z, 1960
Cover image of ศีลธรรมกับหนังสือพิมพ์ และเขตต์บาปแดนบุญ
4. เรื่องพระราชพิธีพืชมงคลแลจรดพระนังคัล
Author: จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จฯ พระ
Format: 1990561 bytes, ๖๓ หน้า, application/pdf
Subjects: พระราชพิธีพืชมงคล
Date: 2007-10-23T18:21:55Z, 1862
Cover image of เรื่องพระราชพิธีพืชมงคลแลจรดพระนังคัล
5. สุภาษิตสอนศิษย์คำกลอน
Author: พุฒาจารย์, สมเด็จพระ (โต พรหมรงสี)
Format: 1060428 bytes, ๕๔ หน้า, application/pdf
Subjects: สุภาษิตและคำพังเพย
Date: 2007-10-23T18:22:02Z, 1936
Cover image of สุภาษิตสอนศิษย์คำกลอน
6. ตำราฟ้อนรำ ฉบับเรียบเรียงในหอพระสมุดวชิรญาณสำหรับพระนคร
Author: [ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง]
Format: 24208226 bytes, ๒๔๘ หน้า, application/pdf
Subjects: การรำ -- ไทย -- ประวัติ
Date: 2007-10-23T18:22:42Z, 1923
Cover image of ตำราฟ้อนรำ ฉบับเรียบเรียงในหอพระสมุดวชิรญาณสำหรับพระนคร
7. กฎมนเฑียรบาลพะม่า นับเป็นลัทธิธรรมเนียมภาคที่ ๒๖
Author: ดำรงราชานุภาพ, สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา, แปล
Format: 2163153 bytes, ๓๕ หน้า, application/pdf
Subjects: กฎหมาย -- พม่า
Date: 2007-10-23T18:22:47Z, 1936
Cover image of กฎมนเฑียรบาลพะม่า นับเป็นลัทธิธรรมเนียมภาคที่ ๒๖
8. ตำนานพระพิมพ์
Author: เซเดส์, ยอร์ช
Format: 7362234 bytes, ๔๕ หน้า, application/pdf
Subjects: ปฎิมากรรมพุทธศาสนา
Date: 2007-10-23T18:23:39Z, 1959
Cover image of ตำนานพระพิมพ์
9. ตำราดูลักษณะต่างๆ
Author: [ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง]
Format: 1552895 bytes, ๔๖ หน้า, application/pdf
Subjects: การทำนายลักษณะ
Date: 2007-10-23T18:23:51Z, 1948
Cover image of ตำราดูลักษณะต่างๆ
10. ตำราสร้างพระพุทธรูปโดยย่อ
Author: [ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง]
Format: 783546 bytes, ๓๐ หน้า, application/pdf
Subjects: พระพุทธรูป
Date: 2007-10-23T18:24:01Z, 1928
Cover image of ตำราสร้างพระพุทธรูปโดยย่อ