close
1. E-Citizen: สพฐ. มศว เอไอที จับมือทำโครงการห้องสมุดดิจิตอลขยายการเรียนรู้สู่ชนบท
Author: ศูนย์กลางบริการภาครัฐ
Format: 1 หน้า, application/pdf
Subjects: ห้องสมุดดิจิทัลคิดดี -- ความร่วมมือ -- ภาพ, ไทย -- ความร่วมมือทางการศึกษา, ภาพถ่าย
Date: 2010-05-24T07:57:32Z
Cover image of E-Citizen: สพฐ. มศว เอไอที จับมือทำโครงการห้องสมุดดิจิตอลขยายการเรียนรู้สู่ชนบท
2. คมชัดลึก: ห้องสมุดดิจิตอล "KIDS-D" ค้นข้อมูลตลอดเวลา
Author: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
Format: 1 หน้า, application/pdf
Subjects: ห้องสมุดดิจิทัลคิดดี -- ความร่วมมือ -- ภาพ, ไทย -- ความร่วมมือทางการศึกษา, ภาพถ่าย
Date: 2010-05-24T08:04:49Z, 2551-03-18
Cover image of คมชัดลึก: ห้องสมุดดิจิตอล
3. ไทยรัฐ: ผนึกกำลังเปิดคิดดีออนไลน์ ห้องสมุดดิจิตอลเพื่อการศึกษา
Author: หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
Format: 1 หน้า, application/pdf
Subjects: ห้องสมุดดิจิทัลคิดดี -- ความร่วมมือ -- ภาพ, ไทย -- ความร่วมมือทางการศึกษา, ภาพถ่าย
Date: 2010-05-24T08:32:52Z, 2551-03-18
Cover image of ไทยรัฐ: ผนึกกำลังเปิดคิดดีออนไลน์ ห้องสมุดดิจิตอลเพื่อการศึกษา
4. AIT develops prototype Hybrid Library System
Author: สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย, โครงการแบ่งกันรู้ ร่วมกันคิด สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
Format: 1 หน้า, application/pdf
Subjects: ห้องสมุดดิจิทัลคิดดี -- ความร่วมมือ -- ภาพ, ระบบห้องสมุดผสม -- ความร่วมมือ -- ภาพ, ไทย -- ความร่วมมือทางการศึกษ, ภาพถ่าย
Date: 2010-05-24T08:45:45Z, 2552-01-27
Cover image of AIT develops prototype Hybrid Library System
5. KIDS-D@SWU launched at Srinakharinwirot University
Author: สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย, โครงการแบ่งกันรู้ ร่วมกันคิด สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
Format: 1 หน้า, application/pdf
Subjects: ห้องสมุดดิจิทัลคิดดี -- ความร่วมมือ -- ภาพ, ไทย -- ความร่วมมือทางการศึกษา, ภาพถ่าย
Date: 2010-05-24T09:10:14Z, 2552-07-09
Cover image of KIDS-D@SWU launched at Srinakharinwirot University
6. ใบตอบรับเข้าร่วมงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๕ ปี๒๕๕๔ : วันที่ ๒๑-๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ณ ฮอลล์ ๙ อิมแพ็ค เมืองทองธานี
Author: ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
Format: 1 หน้า, application/pdf
Subjects: แบบตอบรับ, งานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ, คุณธรรม -- การประชุม, การพัฒนาคุณธรรม -- การประชุม
Date: 2014-08-25T06:44:34Z, 2011-07-21
Cover image of ใบตอบรับเข้าร่วมงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๕ ปี๒๕๕๔ :  วันที่ ๒๑-๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ณ ฮอลล์ ๙ อิมแพ็ค เมืองทองธานี
7. กำหนดการสัมมนา เรื่อง “ระดมความคิดเห็นเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาความซื่อตรงแห่งชาติ”, ระดมความคิดเห็นเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาความซื่อตรงแห่งชาติ
Author: คณะกรรมาธิการศึกษา ตรวจสอบเรื่องการทุจริต และเสริมสร้างธรรมาภิบาล
Format: 1 หน้า, application/pdf
Subjects: แผนพัฒนาความซื่อตรงแห่งชาติ -- การประชุม, ความซื่อสัตย์ -- การประชุม, การทุจริต -- การประชุม, การพัฒนาคุณธรรม -- การประชุม
Date: 2014-08-25T08:29:36Z, 2010-06-18
Cover image of กำหนดการสัมมนา เรื่อง “ระดมความคิดเห็นเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาความซื่อตรงแห่งชาติ” — ระดมความคิดเห็นเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาความซื่อตรงแห่งชาติ
8. กำหนดการสัมมนา เรื่อง “ระดมความคิดเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาความซื่อตรงแห่งชาติ”, ระดมความคิดเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาความซื่อตรงแห่งชาติ
Author: คณะกรรมาธิการศึกษา ตรวจสอบเรื่องการทุจริต และเสริมสร้างธรรมาภิบาล
Format: 1 หน้า, application/pdf
Subjects: แผนพัฒนาความซื่อตรงแห่งชาติ -- การประชุม, ความซื่อสัตย์ -- การประชุม, การทุจริต -- การประชุม, การพัฒนาคุณธรรม -- การประชุม
Date: 2014-08-25T09:02:11Z, 2010-07-09
Cover image of กำหนดการสัมมนา เรื่อง “ระดมความคิดเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาความซื่อตรงแห่งชาติ” — ระดมความคิดเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาความซื่อตรงแห่งชาติ
9. กำหนดการสัมมนา เรื่อง “ระดมความคิดเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาความซื่อตรงแห่งชาติ”
Author: ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
Format: 1 หน้า, application/pdf
Date: 2014-08-26T03:02:38Z, 2010-07-09
Cover image of กำหนดการสัมมนา เรื่อง “ระดมความคิดเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาความซื่อตรงแห่งชาติ”
10. ประกาศศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) เรื่อง สอบราคาจ้างผู้ประกอบการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ปีงบประมาณ ๒๕๕๔
Author: ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
Format: 1 หน้า, application/pdf
Subjects: ผูประกอบการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแหงชาติ -- การจ้างงาน, สอบราคา, ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) -- ประกาศ, ประกาศ
Date: 2014-08-26T04:20:19Z, 2011
Cover image of ประกาศศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) เรื่อง สอบราคาจ้างผู้ประกอบการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ปีงบประมาณ ๒๕๕๔