close
1. 5 ปี TCU กับการขับเคลื่อนอีเลิร์นนิงในอุดมศึกษาไทย
Author: สุพรรณี สมบุญธรรม
Format: 29.45 นาที, video/mp4
Subjects: มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย, Thailand Cyber University, E-learning, สถาบันอุดมศึกษา -- ไทย -- การศึกษาและการสอน, การเรียนการสอนผ่านเว็บ, การเรียนรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
Date: 2014-02-10T03:58:57Z, 2010-01
Cover image of 5 ปี TCU กับการขับเคลื่อนอีเลิร์นนิงในอุดมศึกษาไทย
2. Guideline for e-learning evaluation
Author: Okhwa Lee
Format: 36.55 min., video/mp4
Subjects: E-learning, E-learning -- Evaluation, Educational evaluation, Web-based instruction -- Evaluation
Date: 2014-02-10T04:24:16Z, 2010-01
Cover image of Guideline for e-learning evaluation
3. การบริหารการเปลี่ยนแปลงในมหาวิทยาลัย
Author: ประไพพิศ มงคลรัตน์
Format: 22.12 นาที, video/mp4
Subjects: สถาบันอุดมศึกษา -- การบริหาร, เทคโนโลยีทางการศึกษา, นวัตกรรมทางการศึกษา
Date: 2014-02-10T04:36:37Z, 2010-01
Cover image of การบริหารการเปลี่ยนแปลงในมหาวิทยาลัย
4. ความพร้อมของ Campus technology ในมหาวิทยาลัย
Author: จีรเดช อู่สวัสดิ์
Format: 19.59 นาที, video/mp4
Subjects: Campus technology, สถาบันอุดมศึกษา, เทคโนโลยีทางการศึกษา, นวัตกรรมทางการศึกษา
Date: 2014-02-10T04:42:34Z, 2010-01
Cover image of ความพร้อมของ Campus technology ในมหาวิทยาลัย
5. ความพร้อมของทรัพยากรการเรียนรู้
Author: วิลาศ วูวงศ์
Format: 23.07 นาที, video/mp4
Subjects: E-learning, ทรัพยากรการศึกษา, สถาบันอุดมศึกษา
Date: 2014-02-10T04:46:27Z, 2010-01
Cover image of ความพร้อมของทรัพยากรการเรียนรู้
6. ความพร้อมของผู้สอนและผู้เรียนในระบบอีเลิร์นนิง
Author: ธนิต ภู่ศิริ
Format: 11.02 นาที, video/mp4
Subjects: E-learning, ผู้สอน, ความพร้อมทางการเรียน, ผู้เรียน, ครู
Date: 2014-02-10T04:48:43Z, 2010-01
Cover image of ความพร้อมของผู้สอนและผู้เรียนในระบบอีเลิร์นนิง
7. ความพร้อมด้านโครงสร้างทางเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการศึกษา
Author: ปานใจ ธารทัศนวงศ์
Format: 34.55 นาที, video/mp4
Subjects: เทคโนโลยีสารสนเทศ, เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา, ความพร้อม
Date: 2014-02-10T04:51:28Z, 2010-01
Cover image of ความพร้อมด้านโครงสร้างทางเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการศึกษา
8. การเรียนอีเลิร์นนิง ยุค 2.0
Author: วรสรวง ดวงจินดา
Format: 73.20 นาที, video/mp4
Subjects: E-learning, การเรียนการสอนผ่านเว็บ, การเรียนรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
Date: 2014-02-10T04:57:04Z, 2010-02-20T00:00:00Z
Cover image of การเรียนอีเลิร์นนิง ยุค 2.0
9. การติดตั้งสตรีมมิ่งเซิร์ฟเวอร์แบบ Open source: RED 5
Author: บัณฑิต พฤฒเศรณี
Format: 35.59 นาที, video/mp4
Subjects: สตรีมมิ่งเซิร์ฟเวอร์, Red5 (โปรแกรมคอมพิวเตอร์), โอเพนซอร์สซอฟต์แวร์
Date: 2014-02-10T05:01:13Z, 2010-03
Cover image of การติดตั้งสตรีมมิ่งเซิร์ฟเวอร์แบบ Open source: RED 5
10. การปรับแต่งระบบฐานข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
Author: เด่นพงษ์ สุดภักดี
Format: 47.26 นาที, video/mp4
Subjects: การจัดการฐานข้อมูล, ฐานข้อมูล
Date: 2014-02-10T06:19:34Z, 2010-03
Cover image of การปรับแต่งระบบฐานข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ