close
1. เอกสารการสอนชุดวิชา การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ : เล่มที่ 1 หน่วยที่ 1-7, การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
Author: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิเทศศาสตร์
Format: (9), [300] ; หน้า : ภาพประกอบ ; 30 ซม., application/pdf
Subjects: สิ่งพิมพ์ – การผลิต
Date: 2014-08-25T10:37:53Z, 20120829160100.0, 2007
Cover image of เอกสารการสอนชุดวิชา การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ : เล่มที่ 1 หน่วยที่ 1-7 — การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
2. เอกสารการสอนชุดวิชา การสร้างสรรค์และผลิตงานประชาสัมพันธ์ : เล่มที่ 2 หน่วยที่ 8-15, การสร้างสรรค์และผลิตงานประชาสัมพันธ์
Author: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิเทศศาสตร์
Format: (10), [354] หน้า : ภาพประกอบ ; 30 ซม., application/pdf
Subjects: การประชาสัมพันธ์, สื่อประชาสัมพันธ์
Date: 2014-08-25T10:37:54Z, 20120829160000.0, 2007
Cover image of เอกสารการสอนชุดวิชา การสร้างสรรค์และผลิตงานประชาสัมพันธ์  : เล่มที่ 2 หน่วยที่ 8-15 — การสร้างสรรค์และผลิตงานประชาสัมพันธ์
3. เอกสารการสอนชุดวิชา การบัญชีขั้นกลาง 2 และการรายงานทางการเงิน : เล่มที่ 2 หน่วยที่ 9-15, การบัญชีขั้นกลาง 2 และการรายงานทางการเงิน
Author: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
Format: (11), [462] หน้า : ภาพประกอบ ; 29 ซม., application/pdf
Subjects: การบัญชี, การเงิน
Date: 2014-08-25T10:38:06Z, 20130925151000.0, 2007
Cover image of เอกสารการสอนชุดวิชา การบัญชีขั้นกลาง 2 และการรายงานทางการเงิน : เล่มที่ 2 หน่วยที่ 9-15 — การบัญชีขั้นกลาง 2 และการรายงานทางการเงิน