close
1. มีอะไรในน้ำนมแม่
Author: ศิราภรณ์ สวัสดิวร, กุสุมา ชูศิลป์, กรรณิการ์ บางสายน้อย
Format: 36 หน้า, text/pdf
Subjects: ทารก -- การดูแล, ทารก -- โภชนาการ, การเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดา, นม (อาหาร)
Date: 2009-06-15T15:00:24Z, 2007-08
Cover image of มีอะไรในน้ำนมแม่
2. การเรียกน้ำนมแม่กลับคืน (Relactation)
Author: สุธีรา เอื้อไพโรจน์กิจ, มนตรี วังพฤกษ์
Format: 36 หน้า, text/pdf
Subjects: ทารก -- การดูแล, ทารก -- โภชนาการ, การเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดา, นม (อาหาร)
Date: 2009-06-15T15:22:15Z, 2007-08
Cover image of การเรียกน้ำนมแม่กลับคืน (Relactation)
3. สิทธิของแม่ทำงานกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
Author: ปารีณา ศรีวนิชย์
Format: 20 หน้า, text/pdf
Subjects: ทารก -- การดูแล, ทารก -- โภชนาการ, การเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดา, นม (อาหาร)
Date: 2009-06-15T15:28:05Z, 2007-08
Cover image of สิทธิของแม่ทำงานกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
4. กลยุทธการตลาดและสื่อโฆษณาของนมผงดัดแปลงเลี้ยงทารก
Author: ยุพยง แห่งเชาวนิช, ปารีณา ศรีวนิชย์
Format: 48 หน้า, text/pdf
Subjects: นมผง -- การตลาด, เทคนิคการขาย, การโฆษณาชวนเชื่อ
Date: 2009-06-15T15:44:42Z, 2007-08
Cover image of กลยุทธการตลาดและสื่อโฆษณาของนมผงดัดแปลงเลี้ยงทารก
5. ข้อมูลภาคี เรื่อง นมแม่ ระดับประเทศและนานาชาติ
Author: มีนะ สพสมัย, นงนุช บุญยเกียรติ
Format: 28 หน้า, text/pdf
Subjects: การเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดา, ภาคีสมาชิก, ความร่วมมือทางการศึุกษา
Date: 2009-06-15T15:50:26Z, 2007-08
Cover image of ข้อมูลภาคี เรื่อง นมแม่ ระดับประเทศและนานาชาติ