close
1. การขึ้นรูปเครื่องปั้นดินเผา
Format: 3 ไฟล์ (3 ภาพ) : สี, image/jpg
Subjects: การปั้น--ภาพถ่าย
Date: 2014-09-10T03:48:28Z, 2007-01-24
Cover image of การขึ้นรูปเครื่องปั้นดินเผา
2. เอกสารการสอนชุดวิชา การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ : เล่มที่ 1 หน่วยที่ 1-7, การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
Author: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิเทศศาสตร์
Format: (9), [300] ; หน้า : ภาพประกอบ ; 30 ซม., application/pdf
Subjects: สิ่งพิมพ์ – การผลิต
Date: 2014-08-25T10:37:53Z, 20120829160100.0, 2007
Cover image of เอกสารการสอนชุดวิชา การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ : เล่มที่ 1 หน่วยที่ 1-7 — การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
3. แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชา การจัดและผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเบื้องต้น : หน่วยที่ 1-15, การจัดและผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเบื้องต้น
Author: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิเทศศาสตร์
Format: 64 หน้า ; 29 ซม., application/pdf
Subjects: วิทยุ—การจัดรายการ--แบบฝึกหัด, รายการวิทยุ--แบบฝึกหัด, วิทยุกระจายเสียง--แบบฝึกหัด
Date: 2014-08-25T10:37:54Z, 20120829160100.0, 2007
Cover image of แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชา การจัดและผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเบื้องต้น : หน่วยที่ 1-15 — การจัดและผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเบื้องต้น
4. เอกสารการสอนชุดวิชา การสร้างสรรค์และผลิตงานประชาสัมพันธ์ : เล่มที่ 2 หน่วยที่ 8-15, การสร้างสรรค์และผลิตงานประชาสัมพันธ์
Author: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิเทศศาสตร์
Format: (10), [354] หน้า : ภาพประกอบ ; 30 ซม., application/pdf
Subjects: การประชาสัมพันธ์, สื่อประชาสัมพันธ์
Date: 2014-08-25T10:37:54Z, 20120829160000.0, 2007
Cover image of เอกสารการสอนชุดวิชา การสร้างสรรค์และผลิตงานประชาสัมพันธ์  : เล่มที่ 2 หน่วยที่ 8-15 — การสร้างสรรค์และผลิตงานประชาสัมพันธ์
5. เอกสารการสอนชุดวิชา การบัญชีขั้นกลาง 2 และการรายงานทางการเงิน : เล่มที่ 2 หน่วยที่ 9-15, การบัญชีขั้นกลาง 2 และการรายงานทางการเงิน
Author: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
Format: (11), [462] หน้า : ภาพประกอบ ; 29 ซม., application/pdf
Subjects: การบัญชี, การเงิน
Date: 2014-08-25T10:38:06Z, 20130925151000.0, 2007
Cover image of เอกสารการสอนชุดวิชา การบัญชีขั้นกลาง 2 และการรายงานทางการเงิน : เล่มที่ 2 หน่วยที่ 9-15 — การบัญชีขั้นกลาง 2 และการรายงานทางการเงิน
6. แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชา การบัญชีขั้นกลาง 2 และการรายงานทางการเงิน : หน่วยที่ 1-15, การบัญชีขั้นกลาง 2 และการรายงานทางการเงิน
Author: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
Format: 135 หน้า ; 29 ซม., application/pdf
Subjects: การบัญชี -- แบบฝึกหัด, การเงิน -- แบบฝึกหัด
Date: 2014-08-25T10:38:07Z, 20120830040400.0, 2007
Cover image of แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชา การบัญชีขั้นกลาง 2 และการรายงานทางการเงิน :  หน่วยที่ 1-15 — การบัญชีขั้นกลาง 2 และการรายงานทางการเงิน
7. แนวทางการพัฒนา Moodle LMS: KKU OpenLDAP server
Author: เด่นพงษ์ สุดภักดี
Format: 35.51 นาที, video/mp4
Subjects: Learning Management System (LMS), OpenLDAP server, Khon Kaen University, Moodle
Date: 2014-01-29T04:52:46Z, 2007-03-01
Cover image of แนวทางการพัฒนา Moodle LMS: KKU OpenLDAP server
8. แนวทางการพัฒนา Moodle LMS: SUT link
Author: สมพันธ์ ชาญศิลป์
Format: 35.41 นาที, video/mp4
Subjects: Learning Management System (LMS), Suranaree University of Technology, Moodle
Date: 2014-01-29T06:20:48Z, 2007-03-01
Cover image of แนวทางการพัฒนา Moodle LMS: SUT link
9. แนวทางการพัฒนา Moodle LMS: SUT Instant Linux server for e-learning
Author: กิตติพงษ์ พุ่มพวง
Format: 36.10 นาที, video/mp4
Subjects: Learning Management System (LMS), Suranaree University of Technology, E-learning, Moodle, Linux, Web servers -- Software
Date: 2014-01-29T06:55:42Z, 2007-03-01
Cover image of แนวทางการพัฒนา Moodle LMS: SUT Instant Linux server for e-learning
10. แนวทางการพัฒนา Moodle LMS: มหาวิทยาลัยบูรพา
Author: เสรี ชิโนดม
Format: 112.09 นาที, video/mp4
Subjects: Learning Management System (LMS), มหาวิทยาลัยบูรพา, Moodle
Date: 2014-01-29T08:08:46Z, 2007-03-01
Cover image of แนวทางการพัฒนา Moodle LMS: มหาวิทยาลัยบูรพา