Title: เอกสารการสอนชุดวิชา มนุษย์กับอารยธรรม : เล่ม 2 หน่วยที่ 8-15
มนุษย์กับอารยธรรม
Online: http:/­/­digitallib.­stou.­ac.­th…
Creator: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์
Publisher: ฝ่ายการพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Type: Text
Languge: tha
Format: 637 หน้า : ภาพประกอบ ; 29 ซม.
application/pdf
Date: 2014-08-25T10:36:55Z
200904271305.0
1981
Description: ลงรายการโดยใช้ฉบับพิมพ์ซ้ำครั้งที่ 12 พ.ศ. 2530
บรรณานุกรม
เล่ม 2 : หน่วยที่ 8 อารยธรรมโบราณตะวันตก / ธิติมา พิทักษ์ไพรวัน -- หน่วยที่ 9 อารยธรรมโบราณตะวันออก / มัลลิกา มัสอูดี -- หน่วยที่ 10 อิทธิพลของคริสต์ศาสนาและศาสนาอิสลามในยุคกลาง / ธิติมา พิทักษ์ไพรวัน, มัลบิกา มัสอูดี -- หน่วยที่ 11 สมัยแห่งการฟื้นฟูศิลปวิทยาการและการปฏิรูปศาสนา / เอี่ยม ฉายางาม -- หน่วยที่ 12 การปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์และการปฏิวัติอุตสาหกรรม / เอี่ยม ฉายางาม -- หน่วยที่ 13 จักรวรรดินิยม / วิลาสวงค์ พงศะบุตร -- หน่วยที่ 14 สงครามโลก / เพ็ญศรี ดุ๊ก -- หน่วยที่ 15 โลกหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 / เพ็ญศรี ดุ๊ก, วิลาสวงศ์ พงศะบุตร.
Coverage: ไทย. กรุงเทพฯ
Relation: 01. เอกสารการสอน
เอกสารการสอนชุดวิชามนุษย์กับอารยธรรม [ 2 เล่ม : ภาพประกอบ ; 29 ซม. ]
Subject: อารยธรรม
ศาสนา
อุตสาหกรรม--ประวัติ
สงครามโลก
จักรวรรดินิยม
Identifier: http://digitallib.stou.ac.th/123456789/7
Source: STOU

Similar Items:

1
แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชา ไทยศึกษา : อารยธรรม : หน่วยที่ 1-15 — ไทยศึกษา by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์
2
เอกสารการสอนชุดวิชา ไทยศึกษา : อารยธรรม : เล่ม 3 หน่วยที่ 12-15 — ไทยศึกษา by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์
3
เอกสารการสอนชุดวิชา ไทยศึกษา : อารยธรรม : เล่ม 1 หน่วยที่ 1-5 — ไทยศึกษา by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์
4
เอกสารการสอนชุดวิชา ไทยศึกษา : อารยธรรม : เล่ม 2 หน่วยที่ 6-11 — ไทยศึกษา by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์
6
เอกสารการสอนชุดวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน : เล่มที่ 1 หน่วยที่ 1-6 — ภาษาอังกฤษพื้นฐาน by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์
7
แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน : หน่วยที่1-15 — ภาษาอังกฤษพื้นฐาน by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์
8
เอกสารการสอนชุดวิชา มนุษย์กับอารยธรรม : เล่ม 1 หน่วยที่ 1-7 — มนุษย์กับอารยธรรม by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์
9
แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชา มนุษย์กับอารยธรรม : หน่วยที่ 1-15 — มนุษย์กับอารยธรรม by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์
10
เอกสารการสอนชุดวิชา มนุษย์กับสังคม : เล่ม 3 หน่วยที่ 11-15 — มนุษย์กับสังคม by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์
11
เอกสารการสอนชุดวิชา มนุษย์กับสังคม : เล่ม 1 หน่วยที่ 1-5 — มนุษย์กับสังคม by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์
12
เอกสารการสอนชุดวิชา มนุษย์กับสังคม : เล่ม 2 หน่วยที่ 6-10 — มนุษย์กับสังคม by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์